Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój regionalny w perspektywie globalnej, europejskiej i krajowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-ŚEP2-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwój regionalny w perspektywie globalnej, europejskiej i krajowej
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z współczesnymi mechanizmami rozwoju w gospodarce globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rozwoju regionalnego i miejskiego w Polsce I Europie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi procesami rozwoju i ich przestrzennymi uwarunkowaniami, przedstawienie zróżnicowań regionalnych Polski na tle międzynarodowym w ujęciu historycznym i porównawczym. Zostanie przedstawiona historia urbanizacji i rola miast w rozwoju społeczno-gospodarczym, a także historyczne i współczesne procesy urbanizacji i i jej roli w rozwoju regionalnym w Polsce, Europie i świecie. Omówione zostaną także procesy integracji europejskiej.

Literatura:

• G. Gorzelak M.Smętkowski Rozwój regionalny, polityka regionalna, Warszawa, Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2019 s. 52.

• G. Gorzelak, Bieda i zamożność regionów (założenia, hipotezy, przykłady), Studia Regionalne i Lokalne z. 1, 2003

• Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy i kluczowe wyzwania, CASE, 2019

• R. Perdał, P. Churski, T.Herodowicz, B. Konecka-Szydłowska, Geograficzny wymiar (nie)sprawiedliwości społecznej – wyzwania rozwoju regionalnego i lokalnego, Studia Regionalne i Lokalne 3(2020)

Literatura dodatkowa:

• M. Castells: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010

• Landes D. 2005: Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa

• Moretti E., The New Geography of Jobs, Mariner Books, Boston-New York, 2013

• B. Jałowiecki: Metropolie, WSFiZ, Białystok, 1999

• J.Jacobs Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Centrum Urbanistyki, 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

1) Przedstawia współczesne mechanizmy rozwoju w skali globalnej, rolę innowacji w rozwoju, znaczenie kultury. (K_W01) (2) Charakteryzuje współczesne czynniki i procesy rozwoju regionów i miast. (K_W01) (3) Przedstawia zróżnicowania regionalne Europy i Polski oraz wyjaśnia ich przyczyny. (K_W01)

Umiejętności

(1) Interpretuje złożoność współczesnej gospodarki globalnej. Identyfikuje podstawowe czynniki rozwoju gospodarczego. (K_U06) (2) Krytycznie analizuje oraz interpretuje informacje, w tym przedstawiane za pomocą map i wykresów. (K_U08)

Kompetencje społeczne

(1) Samodzielnie doskonali umiejętności przygotowywania opracowań pisemnych. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

60%: egzamin pisemny: test, 10 pytań za 2 punkty,;

40%: portfolio (4 notatki w semestrze);

Dodatkowo: aktywność na zajęciach, czytanie literatury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gorzelak
Prowadzący grup: Grzegorz Gorzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)