Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia miast i regionów metropolitalnych1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-GMiRM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia miast i regionów metropolitalnych1
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesami metropolizacji zachodzącymi w różnych skalach przestrzennych (począwszy od globalnej, przez krajową, regionalną, a kończąc na wewnątrzmiejskiej). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcie metropolizacji i umieć je wykorzystać do wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-ekonomicznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z procesami metropolizacji zachodzącymi w różnych skalach przestrzennych. Wykład będzie podzielony na pięć bloków tematycznych.

Pierwszy blok dotyczyć będzie funkcjonowania miast w skali globalnej i krajowej. W szczególności przedstawiona zostanie charakterystyka miasta globalnego, a także sieci metropolii, w tym procesy ekonomiczne ją kształtujące oraz oddziaływanie procesów metropolizacji na krajowe systemy osadnicze.

Drugi blok poświęconym będzie kształtowaniu się regionów miejskich przy wskazaniu ich etapów i najważniejszych przejawów w różnych skalach tj. centrum miasta (gentryfikacja), strefy podmiejska (suburbanizacja) i zaplecze regionalne (eksterytorializacja).

Trzeci blok będzie skoncentrowany na strukturze przestrzennej i jej przemianach, w tym związanych ze zróżnicowaniem społeczno-przestrzennym w skali miejskiej (osiedla zamknięte), koncepcji nowych miast w strefie podmiejskiej oraz odrywania metropolii od zaplecza regionalnego.

W czwartym bloku przedstawiony zostanie przestrzenny wymiar sektorowego ujęcia rozwoju metropolii w postaci miasta kreatywnego, nowych przestrzeni mieszkaniowych, nowych przestrzeni konsumpcji, a także zmieniającej się roli systemów transportowych.

Ostatnia część dotyczyć będzie polityki miejskiej i metropolitalnej. W szczególności przestawieni będą główni aktorzy „gry w miasto”, a także na przykładzie wieloosobowej gry omówiona zostanie kwestia zarządzania obszarami metropolitalnymi.

Literatura:

Podstawowa:

1. Pacione M., 2001, Urban Geography: a global perspective, Rouledge.

2. Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.

3. Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.

Uzupełniająca:

4. Soya E.W., Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions,

5. Olejniczak-Korcelli E., 2012, Region metropolitalny: pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne 235, IGIPZ PAN, Warszawa.

6. Smętkowski M. (i.in.), 2012, Europejskie metropolie i ich regiony: od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.

Efekty uczenia się:

(1) Zna i rozumie funkcjonowanie struktur przestrzennych w różnych skalach i wymiarach (K_W01)

(2) Potrafi wyjaśniać i analizować współczesne procesy rozwojowe i przestrzenne miast, w tym ich uwarunkowania i konsekwencje. (K_U01)

(3) Potrafi analizować uwarunkowania procesów przestrzennych zachodzących w miastach i regionach metropolitalnych. (K_U01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wynik egzaminu pisemnego (100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smętkowski
Prowadzący grup: Maciej Smętkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)