Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-M1EUR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-1
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów regionalnych i lokalnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Pełny opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących instytucje naukowe, administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Prezentowane są zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i wyniki projektów i badań naukowych, a także wystąpienia praktyków reprezentujących instytucje administracji unijnej, centralnej i samorządowej. Na każdym wykładzie publiczność ma możliwość zadawania pytań prelegentom i dyskusji na temat danego wystąpienia. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Literatura:

Prezentacje power point z wygłaszanych wykładów (w języku polskim lub angielskim), literatura sugerowana przez prelegentów (w języku polskim i/lub angielskim).

Efekty uczenia się:

(1) Potrafi dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w języku polskim lub obcym. (K_U11)

(2) Potrafi formułować wnioski i uzasadniać opinie na podstawie własnej wiedzy i informacji pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych źródeł. (K_U11)

(3) Potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu studiów miejskich i regionalnych, wykorzystując ich interdyscyplinarny charakter. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Na każdym z seminariów każdy/a student/ka zadaje prelegentowi minimum 1 pytanie dotyczące wystąpienia. Pytania powinny być powiązane z treścią wystąpienia, być sformułowane w zrozumiały sposób, być logiczne, spójne i pozwalające na udzielenie odpowiedzi w ramach dyskusji towarzyszącej wystąpieniu. W ciągu 2 dni po seminarium student/ka przesyła treść zadanego pytania do koordynatorki przedmiotu. Jeśli przebieg dyskusji na seminarium uniemożliwi zadanie pytania podczas zajęć wówczas student/ka jedynie wysyła pytanie drogą mailową.

Każdy/a student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. Większa liczba nieusprawiedliwionych nieobecności jest podstawą do obniżenia oceny (-10 pkt za każdą nieobecność; przy maksymalnej liczbie punktów do zdobycia w ciągu całego semestru: 100). Potwierdzeniem obecności na seminarium jest wpisanie się na listę obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Celińska-Janowicz, Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Link do udziału w seminariach:

https://zoom.us/j/95654692315?pwd=Qm12T0sxaWFUVkw2bmlob3ltRHpjZz09#success

Meeting ID: 956 5469 2315

Passcode: 4AeCRt

Program seminariów EUROREG semestr zimowy 2021/2022

14.10.2021: Prof. dr hab. Witold M. Orłowski, Co nam daje Unia Europejska?

21.10.2021: Prof. dr hab. Marcin Kula, Senatus Populusque Romanus. Naród z Partią. Ciemny lud wszystko kupi. Populizm trwa.

28.10.2021: Prof. Adam Bodnar, Ochrona praw człowieka a teoria konkurencyjnego autorytaryzmu.

04.11.2021: Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, Kto i dlaczego popiera autorytaryzm? Psychologiczno- społeczny portret Polaków.

18.11.2021: Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, prof. Bartłomiej Rokicki, prof. Maciej Smętkowski, The role of EU funds in Poland’s regional and local development in the light of international experiences.

25.11.2021: Prof. Rafał Matyja, Zmiany i sprawcy. Historia i polityka widziane z perspektywy miasta

02.12.2021: Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Polityczne uwarunkowania nierówności w dostępie samorządów lokalnych do dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa.

09.12.2021: Prof. Monika Murzyn-Kupisz, Moda w przestrzeni współczesnego miasta.

16.12.2021: ODWOŁANE: Prof. dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym.  

13.01.2022: Prof. Katarzyna Dembicz, Wielkie infrastruktury (megaprojekty) a dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej.

20.01.2022: ODWOŁANE: Dr Monika Banaszewska, Polityka podatkowa gmin w Polsce. Więcej ekonomii czy polityki?

27.01.2022: Prof. Szymon Marcińczak, Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Program seminariów EUROREG semestr zimowy 2022/2023

13.10.2022: Dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, DELab UW, Jak dane i algorytmy zmieniają funkcjonowanie firm?

20.10.2022: Dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, prof PŚ, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PŚ, Budownictwo mieszkaniowe a kształtowanie ładu przestrzennego w Polsce

27.10.2022: Dr hab. Włodzimierz Pessel, Studia Miejskie UW, Instytut Kultury Polskiej UW, Przekopane. Wizje przyszłości Elbląga po sfinalizowaniu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

03.11.2022: Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM, Pracownia Komunikacji Naukowej UAM, Gry ewaluacyjne – jak mierzenie praktyk badawczych zmienia naukę?

17.11.2022: Dr inż. arch. Gabriela Rembarz, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury PG, Jaka przestrzeń dla rozwoju lokalności? Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście

24.11.2022: Mgr Joanna Erbel, CoopTech Hub, PLZ Spółdzielnia, Jak budować miejską odporność w czasach kryzysów?

01.12.2022: Dr Olga Mrinska, Urban Space 500, Rebuilding cities and territories of Ukraine: principles, challenges and opportunities

08.12.2022: Dr hab. Agata Górny, prof. UW, Wydział Nauk Ekonomicznych i Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Migranci z Ukrainy w Polsce w czasie wojny – doświadczenia i plany na przyszłość

15.12.2022: Mgr Franciszek Bojańczyk, Żydowski Instytut Historyczny, Powojenne przemiany przestrzeni małego miasta „poniemieckiego” na przykładzie dolnośląskiej Niemczy

12.01.2023: Dr hab. Aleksandra Majchrowska, Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wpływ płacy minimalnej na regionalne rynki pracy w Polsce

19.01.2023: Dr Adam Płoszaj, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW, Jak latanie wpływa na współpracę naukową?

26.01.2023: Mgr Ewa Zegler-Poleska, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW, Funkcjonowanie danych badawczych w obiegu naukowym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)