Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-M2EUR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-2
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów regionalnych i lokalnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Pełny opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących instytucje naukowe, administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Prezentowane są zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i wyniki projektów i badań naukowych, a także wystąpienia praktyków reprezentujących instytucje administracji unijnej, centralnej i samorządowej. Na każdym wykładzie publiczność ma możliwość zadawania pytań prelegentom i dyskusji na temat danego wystąpienia. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Literatura:

Prezentacje power point z wygłaszanych wykładów (w języku polskim lub angielskim), literatura sugerowana przez prelegentów (w języku polskim i/lub angielskim).

Efekty uczenia się:

(1) Potrafi dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w języku polskim lub obcym. (K_U11)

(2) Potrafi formułować wnioski i uzasadniać opinie na podstawie własnej wiedzy i informacji pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych źródeł. (K_U11)

(3) Potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu studiów miejskich i regionalnych, wykorzystując ich interdyscyplinarny charakter. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Na każdym z seminariów każdy/a student/ka zadaje prelegentowi minimum 1 pytanie dotyczące wystąpienia. Pytania powinny być powiązane z treścią wystąpienia, być sformułowane w zrozumiały sposób, być logiczne, spójne i pozwalające na udzielenie odpowiedzi w ramach dyskusji towarzyszącej wystąpieniu. W ciągu 2 dni po seminarium student/ka przesyła treść zadanego pytania do koordynatorki przedmiotu. Jeśli przebieg dyskusji na seminarium uniemożliwi zadanie pytania podczas zajęć wówczas student/ka jedynie wysyła pytanie drogą mailową.

Każdy/a student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. Większa liczba nieusprawiedliwionych nieobecności jest podstawą do obniżenia oceny (-10 pkt za każdą nieobecność; przy maksymalnej liczbie punktów do zdobycia w ciągu całego semestru: 100). Potwierdzeniem obecności na seminarium jest wpisanie się na listę obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Link do udziału w seminariach:

https://zoom.us/j/95654692315?pwd=Qm12T0sxaWFUVkw2bmlob3ltRHpjZz09#success

Meeting ID: 956 5469 2315

Passcode: 4AeCRt

Program seminariów EUROREG semestr letni 2021/2022

24.02.2022: Prof. Paweł Churski, prof. Bolesław Domański, prof. Grzegorz Gorzelak, Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym.  

03.03.2022: Dr Justyna Kościńska, Radząc sobie z niedostępnością. Dostęp do usług publicznych w oczach mieszkańców stolicy.

10.03.2022: Prof. Radosław Markowski, Antropocen a konieczność paradygmatycznej zmiany nauk społecznych.

17.03.2022: Prof. Bartłomiej Rokicki, Równość czy wydajność w świetle regionalnych modeli równowagi ogólnej.

24.03.2022: Prof. Piotr Lorens, Refleksje o nowej urbanistyce.

31.03.2022: Dr Dagmara Kociuba, Metropolia Lublin 2030. Wizje władz kontra oczekiwania mieszkańców.

07.04.2022: Dr Bartosz Barański, Czy to jest jeszcze ludzka skala? Warszawskie drapacze chmur w percepcji społecznej.

21.04.2022: Dr Michał Rzeszewski, Wykorzystania mediów przestrzennych w badaniach miejskich.

28.04.2022: Prof. Katarzyna Kopczewska, Przestrzenne uczenie maszynowe i jego wykorzystania w regionalistyce.

12.05.2022: Dr hab. Aleksandra Majchrowska, Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie w ujęciu przestrzennym.

19.05.2022: Dr Anna Kurniewicz, Niespodziewane konsekwencje - wpływ reformy administracyjnej z 1998 r. na rozwój gospodarczy miast.

26.05.2022: Mgr Ewelina Przekop-Wiszniewska, Dyfuzja innowacji w programach polityki zdrowotnej.

09.06.2022: Dr Katarzyna Wojnar, Od kolektywnych do korporacyjnych - ewaluacja modeli i czynników lokalizacji co-workingów w Warszawie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)