Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AL101
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- potrafi czytać i rozumieć zaawansowane teksty kultury

latynoamerykańskiej lub północnoamerykańskiej (do wyboru) napisane w języku angielskim lub hiszpańskim, zróżnicowane dziedzinowo i stylistycznie (K_W02)

- rozumie pojęcie twórcy tekstu kultury i ma świadomość złożoności wpływów go kształtujących (K_W05)

-ma świadomość istnienia systemów normatywnych uwarunkowanych historycznie, społecznie i kulturowo wpływających na kształt tekstów kultury (K_W06)

- na bazie poznanych tekstów potrafi nie tylko scharakteryzować specyfikę społeczno-kulturową danego okresu i/lub regionu Ameryk, ale także wyciągnąć krytyczne wnioski (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi identyfikować i rozróżniać rodzaje tekstów dotyczących Ameryk i krytycznie oceniać ich przydatność w procesie badawczym (K_U01)

- potrafi analizować i interpretować teksty z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego w obu Amerykach (K_U01)

- potrafi formułować samodzielne opinie na temat różnorodnych tekstów kultury dotyczących Ameryk (K_U02)

- potrafi, przy zachowaniu poszanowania reguł własności intelektualnej, twórczo korzystać z przeczytanych tekstów do pracy własnej, szczególnie w procesie przygotowania i pisania pracy magisterskiej (K_U05)

- potrafi brać udział w dyskusjach i debatach na tematy związane w tekstami kultury obu Ameryk oraz przygotować i przedstawić prezentacje ustne i opracowania pisemne w języku angielskim lub hiszpańskim (K_U06, K_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do krytycznego odbioru treści na różnorodne tematy dotyczące Ameryk (K_K01)

- jest gotów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy na tematy związane z Amerykami  (K_K03)

- jest zainteresowany uczestnictwem  w życiu społecznym i kulturalnym, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, procesów i zjawisk mających miejsce w Amerykach (K_K03)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Alicja Fijałkowska-Myszyńska, Paweł Frelik, Marcin Gajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik, Marcin Gajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)