Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hemispheric Lecture: History of International Relations in the Western Hemisphere (Wykład hemisferyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW205
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hemispheric Lecture: History of International Relations in the Western Hemisphere (Wykład hemisferyczny)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z historią i współczesnością stosunków międzynarodowych w zachodniej hemisferze. Kolejne bloki tematyczne wyjaśnią dynamikę tych relacji na przestrzeni kolejnych dekad, a także bieżące wyzwania i tendencje. Duży nacisk zostanie położony na stosunki między USA i Ameryką Łacińską.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następujące bloki tematyczne:

1. WSTĘP DO ZACHODNIEJ HEMISFERY

2. NIEPODLEGŁOŚĆ

3. USA I MEKSYK

4. POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKIE WOJNY

5. IMPERIALIZM

6. MEKSYK I REWOLUCJA

7. KANADYJSKA DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI

8. DOBRZY SĄSIEDZI

9. MIĘDZYAMERYKA

10. KUBAŃSKIE ZAMIESZANIE

11. REWOLUCJA KONTYNENTALNA

12. CZAS KARAIBÓW

13. KONDOR I CONTRAS

14. NARKOTYKI I KRYZYSY

15. PINK TIDE I NOWE WYZWANIA

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brewer Stewart, Borders and Bridges. A history of U.S.-Latin American Relations, Westport-Londyn, Greenwood Publishing Group, 2006.

Livingstone, Grace, America’s Backyard. The United States and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror, Londyn-Nowy Jork, Latin America Bureau, 2009.

Smith Joseph, The United States and Latin America. A history of American diplomacy, 1776-2000, Londyn-Nowy Jork, Routledge, 2005.

Literatura uzupełniająca:

Boersner Demetrio, Relaciones internacionales de América Latina, Caracas, Grijalbo, 2007.

Hastedt Glenn, Encyclopedia of American Foreign Policy, Nowy Jork, Facts on File, 2004.

Langley Lester D., The Americas in the Modern Age, New Heaven-Londyn, Yale University Press, 2005.

Martz John D, US policy in Latin America: a decade of crisis and challenge, Lincoln, University of Nebraska Press, 1995.

McSherry J. Patrice, Predatory States. Operation Condor and Covert War in Latin America, Lanham -Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2005.

Paterson Thomas A. (red.), Kennedy’s quest for victory. American Foreign Policy 1961-1963, Nowy Jork-Oxford, Oxford University Press, 1989.

Pérez Jr. Louise A., Cuba: Between Reform and Revolution, Nowy Jork-Oxford, Oxford University Press, 2006.

Schoultz Lars, That Infernal Little Cuban Republic. The United States and the Cuban Revolution, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2009.

Shurbutt T. Ray (red.), United States–Latin American relations, 1800–1850, Tuscaloosa-Londyn, University of Alabama Press, 1991.

Tullock Gordon, Open Secrets of American Foreign Policy, Singapore-New Jersey-Lonndyn, World Scientific Publishing, 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historycznych i współczesnych stosunków międzynarodowych w zachodniej hemisferze

- rozumie specyfikę i złożoność kontaktów USA z państwami Ameryki Łacińskiej

- zna formy współpracy między państwami obu Ameryk i ich ewolucję na przestrzeni lat

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnorodnych źródeł, dotyczące stosunków międzyamerykańskich

- umie wyjaśnić i zinterpretować poszczególne zjawiska i procesy zachodzące w obu Amerykach

- potrafi krytycznie odbierać przekazy medialne dotyczące stosunków międzyamerykańskich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, jest otwarty na nowe zjawiska i idee, gotowy do zmiany opinii w obliczu nowych danych i argumentów

- potrafi zająć stanowisko na temat zjawisk społeczno-politycznych zachodzących w zachodniej hemisferze

- jest przygotowany do wykorzystania wiedzy z zakresu stosunków międzyamerykańskich w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Schnepf
Prowadzący grup: Ryszard Schnepf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)