Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Posthumanism and Animal Studies (Posthumanizm i studia o zwierzętach)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SB143
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Posthumanism and Animal Studies (Posthumanizm i studia o zwierzętach)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Dlaczego wszyscy kochają zdjęcia kotów w Internecie? Jakiego rodzaju zwierzęciem jesteśmy? Co mamy wspólnego ze zwierzętami innymi niż ludzie? Dlaczego niektóre zwierzęta mają prawa (na przykład szympansy i delfiny)? Dlaczego jako dzieci jesteśmy wychowywani z wszystkimi znakami obecności zwierząt: pluszowymi zabawkami, filmami o Królu Lwie, bajkami na dobranoc o przygodach zwierząt? Jeśli spojrzeć przez ten pryzmat, zwierzęta są w rzeczywistości wszechobecne w literaturze, filmie, sztuce. Jaką funkcję pełnią? Czy te reprezentacje przybliżają nas do zrozumienia zwierząt? Jakie są obecnie powiązania między zwierzętami, rasą, płcią i procesami migracyjnymi? Czy weganizm może uratować planetę? Podczas tych zajęć skupimy się na przecięciu studiów nad zwierzętami - szybko rozwijającej się, już bogatej i zróżnicowanej dziedziny badań - oraz studiów genderowych, krytycznej teorii rasy i studiów o niepełnosprawności, aby odkryć złożone relacje między podmiotami ludzkimi i nie-ludzkimi.

Pełny opis:

Posthumanistyczny zwrot w humanistyce umożliwił rozwój studiów nad zwierzętami, interdyscyplinarnej dziedziny badań. Kurs przedstawi podstawy teoretyczne i przeanalizuje wybrane przykłady amerykańskiej literatury i filmu z perspektywy studiów nad zwierzętami i teorii posthumanistycznej. Skupimy się na przecięciu studiów nad zwierzętami - szybko rozwijającej się, już bogatej i zróżnicowanej dziedziny badań - z gender studies, krytyczną teorią rasy i studiami nad niepełnosprawnością, aby odkryć złożone relacje między podmiotami ludzkimi i nie-ludzkimi.

Rozważymy etyczne implikacje naszych relacji ze zwierzętami, ale także przyjrzymy się związkowi między marginalizacją i wyzyskiem zwierząt a marginalizacją i wyzyskiem ludzi. Zajęcia wprowadzą studentów zarówno do studiów nad zwierzętami, jak i myśli posthumanistycznej, które znajdują się obecnie w centrum amerykańskich debat akademickich. Prześledzimy, w jaki sposób niektóre odmiany współczesnych studiów nad zwierzętami wyrastają z posthumanizmu i wykorzystują z kolei studia nad zwierzętami do krytycznego zbadania, co to znaczy być człowiekiem. Zapoznamy się z różnymi definicjami zwierzęcia i zbadamy definicje zarówno człowieka, jak i zwierzęcia jako nawzajem konstytuujących się.

Literatura:

Wybór

Acampora, Ralph. R, Corporal Compassion

Berger, John. “Why Look at Animals”

Blanchette, Alex. Porkopolis

Broglio, Ron. “Incidents in the Animal Revolution.”

Cavel, Stanley, et al, Philosophy and Animal Life

Coetzee, The Lives of Animals

Deleuze, Gilles, on “becoming-animal.”

Derrida, Jacques. The Animal That Therefore I Am.

GLQ 2015 issue on queer inhumanisms.

Joy, Melanie. Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows: an Introduction to Carnism.

Linett, Maren Tova. Literary Bioethics

Matsukoa, Atsuko, and John Sorenson. Critical Animal Studies: Towards a Trans-Species Social Justice

Nocella, Anthony, et.al., Defining Critical Animal Studies

Rediker, Marcus. The Fearless Benjamin Lay

Singer, Peter. Animal Liberation: The Definitive Classic of the Animal Movement

Tyler, Tom. Animal Encounters.

Waldau, Paul. Animal Studies. An Introduction.

Wolfe, Cary. Animal Rites.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu studentka/student:

- zna różne kierunki w studiach nad zwierzętami,

- posługuje się terminologią związaną z badaniami o zwierzętach,

- rozumie, w jaki sposób rasa i płeć wpływają na nasze rozumienie zwierząt i relacji człowiek-zwierzę,

- ma świadomość wpływu "gatunkowizmu" na społeczeństwo,

- nabywa słownictwo potrzebne do krytycznych argumentów w odniesieniu do zwierząt.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student/studentka:

- formułuje krytyczne argumenty na tematy związane ze zwierzętami, interakcjami człowiek-zwierzę, antropocentryzmem i sposobami wykorzystywania przez ludzi zwierząt innych niż ludzie,

- potrafi syntetyzować informacje,

- posiada umiejętność wykorzystania badań nad zwierzętami w analizie kultury USA,

- potrafi krytycznie posługiwać się literaturą, tekstami krytycznymi i filmem o zwierzętach,

- potrafi skutecznie przekazywać idee i teorie w formie ustnej i pisemnej w sposób odpowiedni dla docelowej publiczności.

Kompetencje

Po ukończeniu kursu student/studentka:

- rozumie teksty naukowe i potrafi je wykorzystać w krytycznej analizie kultury,

- potrafi wskazać treści dyskryminujące nie-ludzkie zwierzęta,

- potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach w grupie,

- skutecznie gromadzi i analizuje informacje.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć kurs, studenci potrzebują minimum 60%.

Studenci są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia, czytania / oglądania zadanych materiałów oraz uczestniczenia w dyskusjach na zajęciach.

Pytania do dyskusji: 20 punktów (każdy student zostanie poproszony o przygotowanie pytań do dyskusji na temat danego tekstu / filmu).

Praca końcowa: 30 punktów

Trzy krótkie eseje na temat zadanych tekstów/filmów: 30 punktów (każda odpowiedź jest warta 10 punktów)

Obecność i udział w zajęciach: 20 punktów

Skala ocen:

100-97 5!

96-91 5

90-84 4+

83-78 4

77-68 3+

67-60 3

59-0 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mazur, Natalia Pamuła
Prowadzący grup: Krystyna Mazur, Natalia Pamuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)