Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religion in Modern America (Religia we współczesnej Ameryce)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD076
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Religion in Modern America (Religia we współczesnej Ameryce)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 2 - studia BA - 2 i 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest wstępem do badań nad religią oraz nad tym co oznacza bycie religijnym we współczesnym, poprzemysłowym społeczeństwie Stanów Zjednoczonych.

Pełny opis:

Kurs rozpoczyna się omówieniem religioznawstwa jako dyscypliny akademickiej, a później przechodzi do rozważań nad różnorodnością doświadczeń związanych z religią w Ameryce po drugiej wojnie światowej.

Tydzień 1:

Poznawanie religii

Tydzień 2-3

Główny nurt protestantyzmu i innowiercy

Tydzień 4

Tradycje Afro-Amerykańskie

Tydzień 5-6

Wyznawać Katolicyzm

Tydzień 7

Wyznawać Judaizm

Tydzień 8

Wyznawać Islam

Tydzień 9

Odrodzenie rdzennych Amerykanów

Tydzień 10-12

Wierzenia Azjatyckie

Tydzień 13

Poszukiwania wiary w czasach Nowej Ery

Tydzień 14-15

Religia obywatelska i brak wyznania

Literatura:

Selections from

Bloom, The American Religion

Albanese, America: Religions and Religion

Bellah, „Civil Religion in America”

Dochuk, „Praying for a Wicked City”

FitzGerald, Cities on a Hill

Green, „A Chosen People in a Pluralist Nation”

Martin, „Before and Beyond the Sioux Ghost Dance”

Hoffman, „Holy Martin”

Honegraaf, „New Age Religion and Secularization”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili

1. Wyjaśniać zagadnienia związanych z religioznawstwem, a także teorię i metody używane do zrozumienia religii.

2. Wyjaśniać różnice pomiędzy religią, wyznaniem, kościołem, kultem i sektą oraz odnosić te terminy do religii we współczesnej Ameryce.

3. Identyfikować główne wyznania chrześcijańskie i ich miejsce w amerykańskim społeczeństwie.

4. Identyfikować mniejszości religijne i wyjaśniać ich udział w różnorodności religijnej we współczesnych Stanach Zjednoczonych.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu studenci pogłębią swoje umiejętności w zakresie:

1. Syntetyzowania informacji ze źródeł naukowych i wykładów

2. Komunikowania tej syntezy w tekście pisanym w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu studenci

1. Dostrzegają powiązania między religią i polityką w amerykańskim społeczeństwie

2. Lepiej rozumieją rolę religii we współczesnej Ameryce

Metody i kryteria oceniania:

Studenci napiszą analizę krytyczną monografii naukowej na temat religii w Stanach Zjednoczonych. Analiza będzie oceniana pod względem omówienia przez studenta tezy, argumentacji oraz dowodów przedstawionych w książce. Praca ta będzie warta 50 punktów (ze 150, a więc 33,3% końcowej oceny studenta). Studenci będą też musieli napisać końcowy test składający się z dwóch wypowiedzi pisemnych (3-5 stron) odpowiadających na pytania związane z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach. Każda wypowiedź pisemna będzie oceniana pod względem kompleksowości (w jakim stopniu odnosi się do różnych aspektów pytania), trafności (w jakim stopniu główny temat eseju odpowiada na pytanie i w jakim stopniu użyte dowody popierają argumenty), argumentów (w jakim stopniu esej rozwija spójne, logiczne argumenty, które odpowiadają na pytanie) oraz dowodów (synteza istotnych informacji z wykładów oraz zadanych do przeczytania tekstów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)