Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Political Communication in the US (Komunikacja polityczna w USA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF046
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Political Communication in the US (Komunikacja polityczna w USA)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom teorię i praktykę komunikacji politycznej w USA. Przedstawione zostaną jej rodzaje, symbole, aktorzy oraz dyskurs w różnych okolicznościach, czasie i w zależności od projektowanego odbiorcy.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następujące bloki tematyczne:

1. Wstęp do komunikacji politycznej

2. Definicje komunikacji politycznej

3. Strategie komunikacyjne

4. Perswazja polityczna

5. Partyjność w komunikacji politycznej

6. Kampanie wyborcze

7. Reklama polityczna

8. Debaty prezydenckie

9. Ghostwriting

10. Dyskurs w Internecie i mediach społecznościowych

11. Rola Pierwszej Damy

12. Komunikacja polityczna w zglobalizowanym świecie

13. Komunikacja kryzysowa

14. Etyka w komunikacji politycznej

15. Komunikacja polityczna w praktyce - symulacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Davis, Political Communication, A New Introduction for Crisis Times, Cambridge, Polity, 2019.

R.E. Denton, G.C. Woodward, Political Communication in America, Nowy Jork, Praeger, 1990.

T. Płudowski (red.), American Politics: Media and Election, Adam Marszałek, Toruń, 2005.

D.L. Helfert, Political Communication in Action: From Theory to Practice, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2017.

R.M. Perloff, The Dynamics of Political Communication. Media and Politics in a Digital Age, Nowy Jork - Londyn, Routledge, 2013.

Literatura uzupełniająca:

A. Davis, Political communication and social theory, Nowy Jork - Londyn, Routledge, 2010.

B. McNair, An introduction to political communication, Nowy Jork - Londyn, Routledge, 2011.

G.D. Rawnsley, Political communication and democracy, Nowy Jork, Palgrave Macmillan, 2005.

H.A. Semetko, M. Scammell (red.), The Sage handbook of political communication, Los Angeles, Sage, 2012.

J.S. Tuman, Political communication in American campaigns, Los Angeles, Sage Publications, 2008.

G. Wolfsfeld, Making sense of media and politics: five principles in political communication, Nowy Jork - Londyn, Routledge, 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

WIEDZA

- mają podstawową wiedzę na temat definicji komunikacji politycznej, jej rodzajów, historii i ewolucji

- rozumieją specyfikę komunikacji politycznej w USA

- mają podstawową wiedzę na temat symboli, marketingu politycznego i różnych aktorów w kampanii wyborczej, jak również roli mediów w kreowaniu wizerunku polityków

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnorodnych źródeł, dotyczące komunikacji politycznej

- potrafią ocenić integralność wizerunku polityków oraz skuteczność prowadzonej przez nich komunikacji politycznej

- potrafią odróżnić formy komunikacji politycznej w zależności od sytuacji, czasu i odbiorcy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- są w stanie krytycznie oceniać przekazy medialne związane z komunikacją polityczną w USA

- potrafią zająć stanowisko w dyskusjach dotyczących komunikacji politycznej w USA

- są przygotowani do wykorzystania wiedzy pozyskanej w czasie zajęć w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie dokonana na podstawie eseju na dowolny temat związany z komunikacją polityczną w USA oraz aktywności studentów podczas zajęć, w następującym stosunku:

Esej – 50%

Aktywność – 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Prowadzący grup: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)