Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ethnic Movements in the US: Natives, Africans, Latinos, Anglos, and Asians

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0017
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ethnic Movements in the US: Natives, Africans, Latinos, Anglos, and Asians
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs stanowi zarówno wprowadzenie do badania ruchów społecznych i działań zbiorowych, jak i wprowadzenie do zagadnień tożsamości zbiorowej które to pojęcia pojawiły się w USA w XX i XXI wieku. Kurs dotyczy formy zbiorowego działania w odpowiedzi na potrzeby rdzennych Amerykanów, Meksykańskich Amerykanów, Afroamerykanów oraz Azjatów i mieszkańców wysp Pacyfiku; Kurs dotyczy również analizy Make America Great Again (MAGA) jako ruchu wyborczo-społecznego, który pobudził ponowne pojawienie się Anglo-etniczności jako siły politycznej.

Pełny opis:

Kurs ten porusza kwestie dotyczące władzy politycznej, wykluczenia społecznego, tożsamości, nierówności i legitymacji demokratycznej. Analizuje sposoby, za pomocą których różne grupy o mniejszej sile wpływu próbowały walczyć z praktykami ucisku. Studiując konkretne przypadki ruchów z XX i XXI wieku, kurs prezentuje uczestnikom historyczne spojrzenie na zmiany polityczne i społeczne. Słuchacze poznają również formy działań zbiorowych, które nie doprowadziły do rozwiązania problemów.

Podczas tego kursu omawiane są formy zbiorowych działań, które pojawiły się w USA w związku ze skargami rdzennych Amerykanów (the American Indian Movement czyli AIM), Meksykańskimi Amerykanami (the Chicano Movement) i Afroamerykanami (the Black Power Movement). Badane są podobne formy mobilizacji ze strony społeczności Azjatyckich Amerykanów i mieszkańców wysp Pacyfiku. Kurs analizuje również wzrost białego nacjonalizmu.

Kurs przygotowuje studentów do odpowiedzi na pytania jak powstały ruchy społeczne takie jak Civil Rights Movement? Dlaczego niektóre ruchy odnoszą sukces, a inne nie?

Aby odpowiedzieć na te pytania, celem kursu jest dostarczenie kontekstu historycznego, który pozwoli zrozumieć bardziej współczesne formy działań zbiorowych według linii etnicznych w Stanach Zjednoczonych: Black Lives Matter (BLM), protest the Standing Rock Sioux Tribe przeciwko budowie rurociągu naftowego w pobliżu ich ziem (2016-7). Ponadto temat imigracji stanowi element łączący zarówno latynoskie jak i anglojęzyczne form zbiorowej tożsamości. Podczas gdy tożsamość Latynoska wydawała się być pułapką w kwestii imigracji, tożsamość Anglosaska ewidentnie ewoluowała od "głównego nurtu" do skrajnej prawicy (tj. Alt-Right) zwieńczonej wyborczym zwycięstwem kampanii "Make America Great Again" (MAGA).

Tematy poruszane na tym kursie obejmują: wprowadzenie do teorii ruchów społecznych i działań zbiorowych; definicje ruchów społecznych i wyjaśnienie powstania i sukcesu zbiorowej mobilizacji i zmiany społecznej. Kurs porusza również kwestie legitymizacji politycznej i związanej z nią reakcji ruchów społecznych.

Literatura:

Anaya, J. 1996. Indigenous Peoples in International Law. Oxford: Oxford University Press.

Anaya, J. (2012). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. Ginebra. A/HRC/21/47. Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas.

Biolsi, T. 2004. A companion to the anthropology of American Indians. Blackwell: Malden MA.

Blee, K.M. 1991. Women of the Klan: Racism and Gender in the 1920s. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.

Bradford, W. (2005). Beyond Reparations: an American Indian Theory of Justice. Ohio State Law Journal, 66(1), 1-104.

Champagne, D. (2008). From first nations to self-government-A political legacy of indigenous nations in the United States. American Behavioral Scientist, 51(12), 1672-1693.

Danico, M.Y. 2014, Asian American Society : An Encyclopedia, SAGE Publications, Inc, Thousand Oaks, CA.

Fleras, A. y Elliott, J. L. (1992). The ‘Nations Within’. Aboriginal-State Relations in Canada,

the Unites States, and New Zealand. Oxford University Press, Canadá.

Horowitz, D. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press.

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (2016). The Indigenous World 2016. Copenhagen: IWGIA.

Ivision, D; Patton, P. y Sanders, W. (eds.). (2000). Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples. New York: Cambridge University Press.

Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press.

McAdam, D. 1982. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930- 1970. Chicago: Chicago University Press

Melucci, A. 1996. Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, Cambridge, UK: Cambridge University Press

Nagel, J. (1995). American Indian Ethnic Renewal: Politics and the Resurgence of Identity, American Sociological Review, 60(6), pp. 947-965.

Peltier, L. 2000. Prison Writings: My Life Is My Sun Dance. St. Martin's Griffin.

Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, on the situation of indigenous peoples in the United States of America. Addendum 1. The situation of indigenous peoples in the United States of America. 30 August. Ginebra. A/HRC/21/47/Add.1. Human Rights Council, United Nations.

Snow, D., Soule, S. and Kriesi, H. (eds.) 2004, 2007. The Blackwell Companion to Social Movements. Blackwell: Malden MA

Smith, S. (2008). Hemp for Sovereignty: Scale, Territory and the Struggle for Native American sovereignty. Space and Polity, 12 (2), 231-249.

Tarrow, S. 1998. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Tilly, Ch. and Tarrow, S. 2007. Contentious Politics. Boulder: Paradigm Press.

Zhou, M. and Ocampo, A.C. 2016. Contemporary Asian America (Third Edition) : A Multidisciplinary Reader. Vol. Third edition. New York: NYU Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student:

- rozumie główne pojęcia i teorie dotyczące ruchów społecznych i działań zbiorowych.

- rozpoznaje istotne przypadki ruchów społecznych, które pojawiły się w Stanach Zjednoczonych na tle etnicznym.

- analizuje historyczne i współczesne przypadki ruchów społecznych

UMIEJĘTNOŚCI.

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi krytycznie wykorzystać teorie i koncepcje do wyjaśnienia ruchów społecznych.

- rozwija umiejętności krytycznego myślenia

- umiejętność napisania dwóch esejów zgodnych z akademickimi standardami argumentacji nauk społecznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi sformułować własną opinię na temat form spornego działania zbiorowego w Ameryce Łacińskiej

- rozumie znaczenie zbiorowego działania w społeczeństwie.

- rozumie znaczenie legitymacji w demokratycznym społeczeństwie.

- uzupełnia i wzbodaca swoją wiedzę o Ameryce Łacińskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta będzie oparta na pisemnych esejach, prezentacjach ustnych oraz udziale w zajęciach.

Esej: 25%

Prezentacja ustna: 20%

Udział w zajęciach: 10%

Esej końcowy: 45%

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)