Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

From "I have a dream" to #metoo: Social movements & American society after II WW in a comparative perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH089
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: From "I have a dream" to #metoo: Social movements & American society after II WW in a comparative perspective
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do teorii ruchów społecznych, w kontekście kulturowych i politycznych przemian w społeczeństwie amerykańskim po II wojnie światowej. W trakcie kursu studentki i studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami i tradycjami teoretycznymi w badaniach społecznych mobilizacji. Dzięki lekturom i dyskusjom będą mieć szansę na poszerzenie swojej wiedzy, m.in. na temat ruchu na rzecz praw obywatelskich, ruchu kobiecego, Occupy, Black Lives Matter oraz kampanii online, np. #metoo.

Pełny opis:

Centralny temat kursu to historia ruchów społecznych w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. W trakcie zajęć studenci i studentki zapoznają się z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi wypracowanymi na gruncie badań ruchów społecznych, w odniesieniu do konkretnych przykładów, np. ruchu na rzecz praw obywatelskich, ruchu kobiecego, Occupy, Black Lives Matter oraz mobilizacji online, takich jak #metoo. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe terminy i podejścia do mobilizacji, takie jak struktura możliwości politycznych, ramifikacja, kolektywna tożsamość, praca emocji, logika działania połączonego czy kultury mediów. Skupimy się w szczególności na nurcie konstrukcjonistycznym, w którym bada się znaczenie kultury dla pojawienia się i działania ruchów społecznych, oraz to, jak zmieniają one kulturę i społeczeństwo. Na podstawie tekstów autorów i autorek takich jak Deborah B. Gould, Myra Marx Ferree, Aldon Morris, Doug McAdam, Nancy Whittier, Alicia Garza czy Noam Chomsky dowiemy się, m.in. jakie znaczenie ma kontekst kulturowy dla konstruowania żądań, jak buduje się poczucie wspólnoty w ruchu, oraz jakie jest znaczenie emocji i narracji w procesie społecznej zmiany. W tej podróży będą nam towarzyszyły analizy naukowe, filmy fabularne i dokumentalne oraz artykuły i materiały dziennikarskie.

Literatura:

Martin Luther King, Jr.: “A Letter from the Birmingham Jail,” “I Have a Dream”

Sociology: Understanding and Changing the Social World, University of Minnesota Libraries Publishing: eLearning Support Initiative. http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/21-3-social-movements/

William Little, Chapter 21. Social Movements and Social Change, in Introduction to Sociology – 1st Canadian Edition. OpenStax College: Rise University. https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter21-social-movements-and-social-change/

Morris, Aldon. 1999. A Retrospective on the Civil Rights Movement: Political and Intellectual Landmarks. Annual Review of Sociology, Vol. 25, 517-539.

Morris, Aldon, 2010. Black Southern Student Sit-in Movement: An Analysis of Internal Organization. In: Readings on Social Movements. Origins, dynamics, and outcomes, Doug McAdam & David A. Snow, eds. New York, Oxford: Oxford University Press, 209-230.

McAdam, Doug. 2003. Revisiting the U.S Civil Rights Movement: Toward a More Synthetic Understanding of the Origins of Contention. In: Goodwin, Jeff & James M. Jasper, Rethinking Social Movements. Structure, Meaning and Emotions. Rowman&Littlefield.

Marx Ferree, Myra. 2010. Resonance and radicalism: feminist framing in the abortion debates of the United States and Germany, Readings on Social Movements. Origins, dynamics, and outcomes, Doug McAdam & David A. Snow, eds. New York, Oxford: Oxford University Press, 346-370.

Saurette, P., & Gordon, K. 2013. Arguing Abortion: The New Anti-Abortion Discourse in Canada. Canadian Journal of Political Science, 46(1), 157-185.

Deborah B. Gould. 2009. Politics: Emotion and ACT UP's Fight against AIDS. University of Chicago Press (chapter 1&2).

Whittier, Nancy. 2001. Emotional Strategies: The Collective Reconstruction and Display of Oppositional Emotions in the Movement against Child Abuse, in: Passionate Politics. Emotions and Social Movements, Goodwin J., Jasper J.M. and F. Poletta eds, The University of Chicago Press: Chicago and London, 233-250.

Garza, Alicia. 2016. A herstory of #BlackLivesMatter Movement, in: Are All the Women Still White?: Rethinking Race, Expanding Feminisms, Janell Hobson ed. State University of New York Press: New York, 23-28.

Ransby, Barbara. "The Class Politics of Black Lives Matter." Dissent, vol. 62 no. 4, 2015, pp. 31-34.

Rickford, Russel. 2016. Black Lives Matter: Toward a Modern Practice of Mass Struggle, New Labor Forum Vol. 25(1) 34–42.

Bennett, Lance and Segerberg, Alexandra. 2012. „The Logic of Connective Action”, Information, Communication & Society, 15(5) 739-768.

Bennett, Lance and Segerberg, Alexandra. 2013 The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press (chapter 6).

Costanza-Chock, Sasha. 2012. Mic Check! Media Cultures and the Occupy Movement, Social Movement Studies, 11:3-4, 375-385

Film: 99% - The Occupy Wall Street Collaborative Film, 2013 or Noam Chomsky public lecture The Occupy

Baer, Hester. 2016. Redoing feminism: digital activism, body politics, and neoliberalism, Feminist Media Studies, 16(1) 17-34.

Dubravka Zarkov and Kathy Davis. 2018. Ambiguities and dilemmas around #MeToo: #ForHow Long and #WhereTo?, European Journal of Women's Studies, 25(1) 3 – 9.

Mendes, Kaitlynn ; Ringrose, Jessica ; Keller, Jessalynn. 2018. #MeToo and the promise and pitfalls of challenging rape culture through digital feminist activism, European Journal of Women's Studies, 25(2) 236-246.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- zna i rozumie historię ruchów społecznych w USA po II wojnie światowej (w tym ruchu praw obywatelskich, ruchu kobiecego, ruchu na rzecz praw gejów i lesbijek/LGBTQ, Occupy, Black Lives Matter oraz kampanii online takich jak #metoo)

- zna i rozumie podstawowe koncepcje wypracowane na gruncie badań nad ruchami społecznymi (takie jak mobilizacja zasobów, struktura możliwości politycznych, ramifikacja, kolektywna tożsamość, logika działania połączonego, praca emocji),

- rozumie kontekst kulturowy i historyczny, w którym pojawiły się podstawowe koncepcje analizy ruchów społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi krytycznie analizować spory wokół społecznie wrażliwych kwestii, posługując się argumentacją odnoszącą się do procesów społecznych i politycznych w USA;

- potrafi rozpoznać kluczowe punkty sporne między politycznymi poglądami pozostającymi w konflikcie w publicznej debacie;

- potrafi przedstawić historię zmian społecznych, jakie nastąpiły w wyniku oddziaływania ruchów społecznych w społeczeństwie amerykańskim po II wojnie światowej w kontekście porównawczym;

KOMPETENCJE:

- jest otwarty na różnorodne opinie dotyczące oddziaływania ruchów społecznych na współczesne amerykańskie społeczeństwo i politykę;

- potrafi pracować w grupie i angażować się w dyskusję;

- potrafi formułować własne poglądy, z zachowaniem szacunku i zrozumienia dla poglądów, których nie podziela.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność, aktywny udział w zajęciach - 30%

2. 1 prezentacja i krótki esej (1000 słów) lub tylko esej 2000 słów - 30 %

3. Test na zakończenie semestru – 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bekiesza-Korolczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Bekiesza-Korolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)