Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: American Media and Society (Proseminarium: Media amerykańskie i społeczeństwo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP015
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminar: American Media and Society (Proseminarium: Media amerykańskie i społeczeństwo)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Założenia (opisowo):

Kurs zbierający i porządkujący wszystkie umiejętności badawcze studentów nabyte w czasie studiów w celu przygotowania przez nich pracy dyplomowej. Przychodząc na kurs, student posiada podstawową wiedzę w zakresie studiów amerykanistycznych oraz nakierunkowanie na dziedzinę specjalizacji. Student potrafi czytać i rozumieć podstawowe teksty akademickie, cytować je i opracowywać. Jest w stanie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne na konkretny temat związany ze studiami amerykanistycznymi na podstawie zebranych źródeł.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs badawczy zorientowany na prowadzenie studenta przez proces powstawania pracy licencjackiej. Preferowany zakres tematyczny to historia mediów tradycyjnych (drukowanych i elektronicznych), regulacje i struktury w mediach, procesy kulturowe w mediach.

Pełny opis:

Kurs badawczy zorientowany na prowadzenie studenta przez proces powstawania pracy licencjackiej. Student zbiera, doskonali i stosuje wszystkie poznane metody i techniki badawcze. Zaznajamia się z metodologią studiów nad mediami. Podejmuje zadanie stworzenia swojej pracy licencjackiej na szczegółowy temat w obrębie tej dziedziny.

Literatura:

Prace na temat prowadzenia badań, akademickiego pisania w języku angielskim oraz prace dotyczące metodologii badań w dziedzinie media studies. Szczegółowy opis literatury poniżej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- ma świadomość wymagań stawianych pracom naukowym

- umie lokalizować oraz korzystać z odpowiednich źródeł informacji; zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, wie, że proces badawczy rządzi się konkretnymi prawami i działaniami

- dostrzega różnice między tekstami/źródłami akademickimi i popularnymi.

- zna podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, przede wszystkim dotyczące plagiatu i etyki akademickiej

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi komunikować się na tematy amerykanistyczne związane ze Stanami Zjednoczonymi z użyciem terminologii w języku angielskim

- umie pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł amerykanistycznych i dobierać dane, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować opinię i dokonywać interpretacji

- potrafi przygotowywać opracowania pisemne w języku angielskim

- uczestniczy pod kierunkiem opiekuna w przygotowaniu projektów badawczych dotyczących USA

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów współdziałać i pracować w parach i w grupie, z szacunkiem wysłuchać i skomentować opinie innych.

Metody i kryteria oceniania:

Ostateczna ocena będzie oparta na następujących kryteriach:

1. Udział w zajęciach – zaleca się by studenci przychodzili na wszystkie zajęcia; niemniej jednak, student ma prawo opuścić dwa zajęcia. Za pełną frekwencję student może otrzymać – 5% ostatecznej oceny.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 10% ostatecznej oceny.

3. Portfolio (wszystkie prace wykonywane w klasie i w domu; wszystkie ćwiczenia związane z procesem powstawania pracy dyplomowej: np. streszczenie, parafraza, cytowanie, praca nad sformułowaniem tezy, tworzenie planu pracy, tworzenie bibliografii) – 85% ostatecznej oceny. Szczegółowy skład portfolio sformułowany po identyfikacji potrzeb danej grupy.

4. Prezentacja - 15%

Studenci muszą przekroczyć pułap 60% by zaliczyć zajęcia. Jeżeli nie spełnią podstawowych wymogów kursu, nie zaliczą go. Muszą mieć sformułowany i zaakceptowany temat pracy licencjackiej, aby móc kontynuować studia na seminarium licencjackim.

Skala ocen:

0-60% – 2

61-77% – 3

78-89% – 4

90-100% – 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)