Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: Cultural/Media Studies (Proseminarium: Badania kulturowe/badania nad mediami)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP016
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminar: Cultural/Media Studies (Proseminarium: Badania kulturowe/badania nad mediami)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu praktyczne przygotowanie do pisania pracy licencjackiej z dziedziny studiów kulturowych oraz krytycznego medioznawstwa.

Prace licencjackie, które powstają w ramach tego proseminarium, powinny przeprowadzać samodzielną analizę wybranego materiału źródłowego przy użyciu metody krytyki ideologicznej lub kulturoznawczej analizy dyskursu.

Pełny opis:

Zajęcia, po pierwsze, poświęcone są procesowi badawczemu: mają na celu rozwinięcie umiejętności szukania źródeł naukowych, ich oceny i wyboru, a także formułowania twierdzeń i argumentów, w tym sprawnego parafrazowania, streszczania, cytowania i przypisywania źródeł. Po drugie, zajęcia omawiają wymogi stawiane pracom licencjackim i proces recenzji. Po trzecie, studenci i studentki zapoznają się z metodologiami studiów kulturowych i medioznawstwa.

W ramach zajęć studenci i studentki skończą jeden rozdział przyszłej pracy licencjackiej.

Literatura:

Booth, Wayne C. et al. The Craft of Research. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.

The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. 15th Edition.

Kirszner, Laurie G., and Stephen R. Mandell. The Patterns for College Writing: A Rhetorical Reader and Guide, Boston: Bedford/St. Martin’s, 2015.

Turabian, Kate. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations.

Taylor, Lisa and Andrew Willis. Media Studies: Texts, Institutions, Audiences. Wiley-Blackwell, 1999.

Williams, Joseph M. Style: Toward Clarity and Grace. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.

Efekty uczenia się:

Po kończeniu kursu, studentka lub student

Wiedza

- rozumie najważniejsze pojęcia i zna teorie i metody badawcze związane ze studiami kulturowymi / medioznawstwem,

- zna specjalne wymagania stawiane pracom naukowym,

- zna procedury i normy procesu badawczego,

- zna różnice między naukowym i nienaukowym tekstem, źródłem, językiem,

- rozumie kwestię uczciwości akademickiej i własności intelektualnej, ma świadomość skutków plagiatu

Umiejętności

- właściwie zaplanować i przeprowadzić analizę kulturoznawczą / medioznawczą na wybranym przykładzie

- potrafi zorganizować proces badawczy, wiodący do napisania pracy licencjackiej,

- posiada umiejętności niezbędne do oceny źródeł (w tym źródła pierwotne i literatura przedmiotu),

- potrafi prowadzić spójny i logiczny wywód na piśmie w języku angielskim,

- umie dokumentować pracę w stylu Chicago i uniknąć plagiatu,

- umie zaprezentować swoje badania w przystępny i ciekawy sposób,

- zna zasady edycji tekstu po angielsku.

Kompetencje społeczne:

- umie z szacunkiem oceniać pracę innych i twórczo ją krytykować.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach i zadania domowe 20%

Projekt semestralny 70% (projekt badawczy 5%, przegląd literatury 10%, zarys pracy 5%, pierwsza wersja pracy semestralnej 40%, druga wersja pracy semestralnej 10%)

Prezentacja projektu 10%.

Tabela ocen:

Do 60pkt - 2 (niedostateczny)

60-67 - 3 (dostateczny)

68-74 - 3+

75-82 - 4 (dobry)

83-89 - 4+

90-100 - 5 (bardzo dobry)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Janion
Prowadzący grup: Ludmiła Janion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)