Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: African American Literature and Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP021
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminar: African American Literature and Culture
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The aim of the Proseminar is to prepare students for the writing of their BA thesis in the following semester.

Skrócony opis:

Proseminarium pomaga studentom znaleźć i dobrze określić temat badawczy. Studenci uczą się jak stawiać dobre pytania badawcze i formułować interesujące problemy badawcze oraz jak konceptualizować i planować pracę z tekstem, jak znajdować i wykorzystywać źródła; jak poprawiać i robić korektę tekst. Wszyscy będziemy pracować nad afroamerykańską literaturą, filmem, ewentualnie muzyką i sztuką. Niektóre teksty będziemy omawiać wspólnie na zajęciach, inne studenci będą czytać indywidualnie.

Pełny opis:

Na tym seminarium będziesz doskonalić swoje umiejętności krytyczne w dyskusjach na temat literatury i filmu (ewentualnie, jeśli grupa wyrazi zainteresowanie i uzasadni ten wybór, muzyki i innych mediów). Zaproponuję lektury, filmy i ewentualnie inne formy ekspresji, nad którymi będziemy wspólnie pracować. Na ile to możliwe wybór podyktowany będzie zainteresowaniami grupy. Kurs nie ma na celu przeglądu ani wprowadzenia do literatury i kultury afroamerykańskiej, ale wszystkie (lub większość) naszych tekstów będą pochodzić z afroamerykańskiego kanonu. Mam nadzieję, że będziesz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na zajęciach.

Będziesz także pracować nad rozwijaniem umiejętności badawczych i pisarskich, które przygotują Cię do napisania eseju licencjackiego. W tym celu będziesz uczyć się sporządzać bibliografię, robić dobre notatki i dobrze wykorzystywać swoje źródła. Będziesz pracować nad tworzeniem spójnych akapitów i łączeniem ich w przekonujące dłuższe fragmenty. Niektóre z tych ćwiczeń będą miały formę pracy domowej i będą brane pod uwagę przy ocenie końcowej.

Oczekuję, że od samego początku zaczniesz szukać tekstów związanych z twoimi zainteresowaniami oraz prowadzić dziennik, w którym będziesz zapisywać swoje refleksje na temat tych lektur, najlepiej z krótkimi podsumowaniami (przydadzą się one, gdy będziesz tworzyć bibliografię z adnotacjami). Dziennik prześlesz do oceny raz w połowie semestru, a następnie pod koniec semestru.

Do połowy grudnia należy przesłać temat eseju licencjackiego wraz z krótkim opisem (zostanie on oceniony przez komisję zewnętrzną). Do końca semestru chciałabym, abyś ukończył/a szkic tego, co stanie się rozdziałem lub 5-7-stronicową sekcją pracy licencjackiej (i przesłał/a ją wraz z dziennikiem lektur).

Odbędziemy jedną rundę indywidualnych konferencji (tego dnia nie będzie regularnych zajęć), ale zachęcam do indywidualnej rozmowy ze mną. Jeśli nie możesz przyjść do mnie podczas dyżuru, możemy ustalić inny termin.

Literatura:

Teksty dotyczące sztuki pisania:

Wayne Booth, The Craft of Research

Joseph Williams, Style: Ten Lessons in Clarity & Grace

Richard Lanham, Revising Prose

The Purdue Writing Lab, https://owl.purdue.edu

Michael Harvey, The Nuts and Bolts of College Writing

Oraz:

Wybrane teksty, filmy, piosenki/albumy z kanonu kultury afroamerykańskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci rozumieją, że pisanie jest procesem odkrywania.

Studenci posiadają narzędzia niezbędne do definiowania i zawężania swoich zainteresowań akademickich.

Studenci są świadomi natury i norm pisania akademickiego.

Studenci rozumieją jakie istnieją rodzaje źródeł i wiedzą, gdzie je znaleźć.

Studenci wiedzą, jak organizować swoje pomysły i materiały badawcze.

Studenci rozumieją znaczenie "uczciwości akademickiej".

Umiejętności:

Studenci są w stanie wymyślić temat eseju BA, przeprowadzić badania i zaplanować swoją pracę.

Studenci potrafią krytycznie ocenić każdy etap procesu pisania eseju.

Studenci potrafią dokumentować swoje źródła za pomocą Chicago Manual of Style.

Studenci posiadają umiejętności niezbędne do redagowania, poprawiania, edytowania i korekty swoich tekstów.

Kompetencje:

Studenci są w stanie podjąć niezależny projekt pisarski i są świadomi różnych norm i konwencji pisania.

Studenci potrafią być krytycznymi czytelnikami własnych prac i prac innych.

Studenci szanują pracę innych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie kompilacją punktów za wiele różnych zadań, które będziesz wykonywać. Ma to na celu zachęcenie do ciągłej pracy przez cały semestr, a nie do podejmowania wysiłków na ostatnią chwilę.

Obecność na zajęciach i uczestnictwo = 10 pkt

Zadania domowe = 30 pkt

Dziennik lektur = 20 pkt

Opis tematu i prezentacja (20 pkt) + draft pierwszego rosdziału (20 pkt) = 40 pkt

Skala ocen:

98 - 100 5+

90 - 97 5

83 - 89 4+

75 - 82 4

68 - 74 3+

60 - 67 3

0 - 59 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mazur
Prowadzący grup: Krystyna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mazur
Prowadzący grup: Krystyna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Proseminarium pomaga studentom znaleźć i dobrze określić temat badawczy. Studenci uczą się jak stawiać dobre pytania badawcze i formułować interesujące problemy badawcze oraz jak konceptualizować i planować pracę z tekstem, jak znajdować i wykorzystywać źródła; jak poprawiać i robić korektę tekst. Wszyscy będziemy pracować nad afroamerykańską literaturą, filmem, ewentualnie muzyką i sztuką. Niektóre teksty będziemy omawiać wspólnie na zajęciach, inne studenci będą czytać indywidualnie.

Pełny opis:

Na tym seminarium będziesz doskonalić swoje umiejętności krytyczne w dyskusjach na temat literatury i filmu (ewentualnie, jeśli grupa wyrazi zainteresowanie i uzasadni ten wybór, muzyki i innych mediów). Zaproponuję lektury, filmy i ewentualnie inne formy ekspresji, nad którymi będziemy wspólnie pracować. Na ile to możliwe wybór podyktowany będzie zainteresowaniami grupy. Kurs nie ma na celu przeglądu ani wprowadzenia do literatury i kultury afroamerykańskiej, ale wszystkie (lub większość) naszych tekstów będą pochodzić z afroamerykańskiego kanonu. Mam nadzieję, że będziesz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na zajęciach.

Będziesz także pracować nad rozwijaniem umiejętności badawczych i pisarskich, które przygotują Cię do napisania eseju licencjackiego. W tym celu będziesz uczyć się sporządzać bibliografię, robić dobre notatki i dobrze wykorzystywać swoje źródła. Będziesz pracować nad tworzeniem spójnych akapitów i łączeniem ich w przekonujące dłuższe fragmenty. Niektóre z tych ćwiczeń będą miały formę pracy domowej i będą brane pod uwagę przy ocenie końcowej.

Oczekuję, że od samego początku zaczniesz szukać tekstów związanych z twoimi zainteresowaniami oraz prowadzić dziennik, w którym będziesz zapisywać swoje refleksje na temat tych lektur, najlepiej z krótkimi podsumowaniami (przydadzą się one, gdy będziesz tworzyć bibliografię z adnotacjami). Dziennik prześlesz do oceny raz w połowie semestru, a następnie pod koniec semestru.

Do połowy grudnia należy przesłać temat eseju licencjackiego wraz z krótkim opisem (zostanie on oceniony przez komisję zewnętrzną). Do końca semestru chciałabym, abyś ukończył/a szkic tego, co stanie się rozdziałem lub 5-7-stronicową sekcją pracy licencjackiej (i przesłał/a ją wraz z dziennikiem lektur).

Odbędziemy jedną rundę indywidualnych konferencji (tego dnia nie będzie regularnych zajęć), ale zachęcam do indywidualnej rozmowy ze mną. Jeśli nie możesz przyjść do mnie podczas dyżuru, możemy ustalić inny termin.

Literatura:

Teksty dotyczące sztuki pisania:

Wayne Booth, The Craft of Research

Joseph Williams, Style: Ten Lessons in Clarity & Grace

Richard Lanham, Revising Prose

The Purdue Writing Lab, https://owl.purdue.edu

Michael Harvey, The Nuts and Bolts of College Writing

Oraz:

Wybrane teksty, filmy, piosenki/albumy z kanonu kultury afroamerykańskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)