Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: Government, Politics, and Society in the U.S. (Proseminarium: Ustrój, polityka i społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP040
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminar: Government, Politics, and Society in the U.S. (Proseminarium: Ustrój, polityka i społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The course brings together knowledge and research skills gathered over three years of American studies to help students develop their final research projects (BA thesis). Entering the course, a student has basic knowledge in American Studies and is focused on a particular discipline for further research (in this case - media studies). A student can read and understand basic academic texts in English, quote them and paraphrase/summarize. A student is able to formulate basic oral and written answers on a particular topic based on gathered sources.

Skrócony opis:

Proseminarium ma na celu pomóc studentom w sformułowaniu tematu pracy licencjackiej i zaplanowaniu projektu badawczego, którego zwieńczeniem ma być praca. Obszary tematyczne: historia polityczna i społeczna USA, amerykańska tradycja polityczna, ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych, amerykańskie partie polityczne i wybory, amerykańska kultura polityczna.

Pełny opis:

Proseminarium ma na celu pomóc studentom w sformułowaniu tematu pracy licencjackiej i zaplanowaniu projektu badawczego, którego zwieńczeniem ma być praca licencjacka.

Studenci nauczą się jak zaplanować proces badawczy, formułować argumenty, przeprowadzić szczegółową analizę danego zagadnienia używając przy tym tekstów i przykładów związanych z tematyką proseminarium.

W szczególności omówimy następujące kwestie:

● identyfikowanie i zbieranie materiału badawczego: rozróżnienie między źródłami i opracowaniami oraz między jakością dostępnych materiałów;

● odróżnianie podsumowania od argumentacji;

● formułowanie tezy i argumentacji na jej rzecz;

● sporządzanie notatek;

● sporządzanie kontekstu pracy;

● edycja i poprawki;

● parafrazowanie, streszczanie i cytowanie źródeł;

● tworzenie odnośników do źródeł (CMOS, wydanie 17);

● pisanie udanych wprowadzeń i zakończeń pracy.

Kurs będzie kontynuowany w kolejnym semestrze w formie seminarium poświęconego w całości pisaniu przez studentów ich prac licencjackich.

Literatura:

A. Weston, A Rulebook for Arguments, 4th ed., Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 2009

K. L. Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 7th ed., Chicago and London, The University of Chicago Press, 2007

S. Bailey, Academic Writing. A Handbook for International Students, 3rd ed., London and New York: Routledge, 2011

L. G. Kirszener, S. R. Mandell, Patterns for College Writing. A rhetorical Reader and Guide, Boston, New York: Bedford/St. Martin’s, 2012

W. C. Booth, G. G. Colomb, J. M. Williams, The Craft of Research, 2nd ed., Chicago & London: Chicago University Press, 2002

G. Harvey, Writing with Sources. A Guide for Harvard Students, 1995

A Practical Guide to Academic Writing for International Students, Routledge, n.a.

Chicago Manual of Style, 17th ed., Chicago and London: University of Chicago Press 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu kursu:

• Student(ka) zna kryteria pracy akademickiej;

• Student(ka) zna procedury i normy przeprowadzania akademickiego procesu badawczego;

• Student(ka) rozumie różnicę pomiędzy tekstem, źródłem i słownictwem o charakterze akademickim i nieakademickim;

• Student(ka) rozumie pojęcie uczciwości akademickiej oraz respektu dla własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu:

• Student(ka) potrafi zaplanować prosty proces badawczy;

• Student(ka) wyszukuje oraz dokonuje ewaluacji źródeł i opracowań naukowych;

• Student(ka) potrafi wykorzystać wyniki procesu badawczego w celu sformułowania spójnej argumentacji na rzecz postawionej tezy;

• Student(ka) potrafi prawidłowo parafrazować i cytować źródła i opracowania naukowe;

• Student(ka) potrafi sporządzać odnośniki do źródeł zgodny ze standardami akademickimi (używając standardu Chicago Manual of Style, wyd. 17);

• Student(ka) potrafi prezentować wyniki swoich badań naukowych (ustnie i pisemnie);

• Student(ka) zna podstawowe zasady edytowania pracy dyplomowej;

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

Po ukończeniu kursu:

• Student(ka) potrafi zaplanować i zrealizować – przy asyście promotora – proces badawczy;

• Student(ka) potrafi pracować w grupie / parze, słuchać wypowiedzi innych osób oraz reagować na nie z szacunkiem;

• Student(ka) lepiej rozumie wydarzenia i zjawiska polityczne, społeczne i ekonomiczne w ramach tematyki swojej pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze.

2. Aktywny udział w dyskusjach oraz innych aktywnościach mających miejsce na zajęciach.

3. Wykonywanie zadań pisemnych.

4. Wykonywanie ćwiczeń opartych na podręcznikach w ramach zajęć.

5. Zdefiniowanie – we współpracy z promotorem – tytułu pracy licencjackiej.

6. Sporządzenie wstępnej bibliografii opatrzonej komentarzami (minimum 15 pozycji, z czego co najmniej 10 to pozycje o charakterze akademickim).

7. Sporządzenie konspektu pracy licencjackiej.

Ocena:

1. Aktywny udział w zajęciach: 0-5 pkt.

2. Zadania pisemne: 0-12 pkt (w trakcie semestru opublikowane będą na platformie e-Kampus 4 zadania – za każde z nich można otrzymać 0-3 punktów).

3. Opatrzona komentarzami bibliografia: 0-3 pkt.

4. Konspekt pracy licencjackiej: 0-10 pkt.

Ocena końcowa:

0-15 = 2 (ndst)

16-19 = 3

20-22 = 3+

23-25 = 4

26-28 = 4+

29-32 = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajek
Prowadzący grup: Marcin Gajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)