Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar: Social History of the US in the 19th and 20th Century (Seminarium licencjackie: Historia społeczna Stanów Zjednoczonych w XIX i XX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS018
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: Social History of the US in the 19th and 20th Century (Seminarium licencjackie: Historia społeczna Stanów Zjednoczonych w XIX i XX w.)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych historią społeczną (i polityczną USA) XIX i XX wieku. Dotyczyć będzie takich zagadnień jak kultura, kwestie społeczne, polityczne, reformy i zmiany w USA, a także współczesne badania i poglądy na omawiane dekady. Przedmiotem prac liecncjackich mogą być odzwierciedlenia dekad w takich mediach jak film, muzyka, czy obraz, źródła pisane i inne formy wyrażania przeszłości. Studenci zdobędą umiejętności sporządzenia pracy licencjanckiej jako wstępu do pogłębionych badań nad USA poprzez naukę analizy różnorodnego materiału źródłowego – pisanego, dźwiękowego i wizualnego, sporządzenia "research paper" recenzji, rozdziału pracy licencjackiej oraz zastosowania odpowiedniego aparatu naukowego. Wybór obszaru zainteresowań należy do uczestnika seminarium, musi on jednak odzwierciedlać zainteresowania i chęć badania wskazanego obszaru tak, aby efekt końcowy był na odpowiednim poziomie merytorycznym.

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych historią społeczną (i polityczną USA) XIX i XX wieku. Dotyczyć będzie takich zagadnień jak kultura, kwestie społeczne, polityczne, reformy i zmiany w USA, a także współczesne badania i poglądy na omawiane dekady. Przedmiotem prac liecncjackich mogą być odzwierciedlenia dekad w takich mediach jak film, muzyka, czy obraz, źródła pisane i inne formy wyrażania przeszłości. Studenci zdobędą umiejętności sporządzenia pracy licencjanckiej jako wstępu do pogłębionych badań nad USA poprzez naukę analizy różnorodnego materiału źródłowego – pisanego, dźwiękowego i wizualnego, sporządzenia "research paper" recenzji, rozdziału pracy licencjackiej oraz zastosowania odpowiedniego aparatu naukowego. Wybór obszaru zainteresowań należy do uczestnika seminarium, musi on jednak odzwierciedlać zainteresowania i chęć badania wskazanego obszaru tak, aby efekt końcowy był na odpowiednim poziomie merytorycznym.

Zakres tematów zajęć:

1. Cel i zadania seminarium

2. Tworzenie koncepcji pracy – wybór tematu

3. Studium przypadku w badaniach kulturowych i historycznych

4. Budowa pracy – układ, jej zadania. Strona formalna i metodologiczna

5. Budowa wstępu i zakończenia pracy.

6. Budowa rozdziałów. Wewnętrzna spójność pracy.

7. Wyszukiwanie i krytyka literatury. Rodzaje i zastosowanie dla pisania pracy.

8. Rola źródeł pisanych.

9. Źródła wizualne – film, dźwięk, fotografia.

10 - 12. Prezentacje założeń pracy – studenci.

13. Budowa research paper jako wstępu do rozdziału pracy.

14. Omówienie i dyskusja nad zadaniami badawczymi.

15. Kryteria oceny prac licencjackich.

Napisanie i obrona pracy licencjackiej jest najważniejszym wynikiem udziału w seminarium.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

w dziedzinie wiedzy będzie:

1. potrafił analizować i oceniać przyczyny i dynamikę głównych wydarzeń omawianych stuleci

2. potrafił zebrać i zaprezentować wyniki badań

3. potrafił wyciągnąć wnioski i formułować podsumowania swych badań

4. potrafił napisać pracę licencjacką

w dziedzinie umiejętności będzie:

1. miał zaawansowaną wiedzę na temat głównych zjawisk omawianych stuleci

2. rozpoznawał złożone relacje pomiędzy wydarzeniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi stuleci

3. potrafił przygotować źródła I literaturę odnoszącą się do pracy licencjackiej

4. miał wiedzę dotyczącą różnych punktów widzenia i sposobów interpretacji stuleci

w dziedzinie kompetencji będzie:

1. potrafił współpracować innymi studentami w grupie

2. potrafił sformułować własne zdania, opinie o problemach poruszanych w pracy licencjackiej

3. uzupełniać i zdobywać wiedzę na temat dekady I techniki pisania pracy

4. świadomy odpowiedzialności w czasie pisania pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie i obrona pracy licencjackiej jest najważniejszym wynikiem udziału w seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Batóg
Prowadzący grup: Włodzimierz Batóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)