Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar: Media and Politics in the United States (Seminarium licencjackie: Media i polityka w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS022
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: Media and Politics in the United States (Seminarium licencjackie: Media i polityka w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Student uczestniczący w seminarium powinien mieć wiedzę z poprzednich lat studiów oraz z proseminarium, pozwalającą na sprecyzowanie zainteresowań w kontekście napisania pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą polityką i mediami Stanów Zjednoczonych, wspomagając studenta w procesie pisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium podejmuje różnorodne tematy mieszczące się w jego zakresie oraz w zainteresowaniach zarówno prowadzącego jak i uczestników (m.in. myśl polityczna, polityka w ujęciu porównawczym, kultura polityczna, komunikacja polityczna, stosunki międzynarodowe, komunikowanie społeczne, media tradycyjne i społecznościowe, etc.). Zadaniem studentów jest zgłębianie wybranych przez siebie tematów i ich prezentacja przed kolegami, a także wymiana poglądów i uwag. Efektem seminarium jest przygotowanie przez uczestników prac licencjackich na wybrane przez siebie tematy, prezentujących oryginalne rozwiązanie wybranego problemu badawczego z wykorzystaniem technik i metod badawczych właściwych dla nauk społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa dla wszystkich seminarzystów:

Buttolph-Johnson J.B. et al., Political Science Research Methods, Sage, 2016.

Bryman A., Social Research Methods, OUP Oxford, 2015.

Fortner R.S., Fackler P.M. (ed.), The Handbook of Media and Mass Communication Theory, Wiley-Blackwell, 2014.

Heywood A., Political ideologies. An introduction, Red Globe Press, 2017.

Heywood A., Political theory. An introduction, Macmillan, 2015.

Somekh B., Lewin C. (red.), Research methods in the Social Sciences, Sage, 2004.

Pozostała literatura zależna od tematu pracy.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranego tematu, mieszczącego się w zakresie seminarium

- posiada wiedzę pozwalającą na integrowanie różnych perspektyw w zakresie badania polityki i mediów USA

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- zna podstawy redakcji prac dyplomowych

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

- posiada umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności oraz podejmować działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i podsumowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi prezentować swoją pracę przed kolegami

- jest w stanie krytycznie ocenić pracę kolegów

- potrafi przyjmować krytykę na temat swojej pracy

- jest przygotowany do dalszego kształcenia w ramach studiów magisterskich

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium następuje głównie na podstawie złożenia pracy licencjackiej, jednak zaangażowanie w zajęcia również jest brane pod uwagę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Prowadzący grup: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)