Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar: Cultural/Media Studies (Seminarium licencjackie: Badania kulturowe/badania nad mediami)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS023
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: Cultural/Media Studies (Seminarium licencjackie: Badania kulturowe/badania nad mediami)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci i studentki kontynuują przygotowywanie pracy licencjackiej pod opieką naukową prowadzącej.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację proseminarium z dziedziny studiów kulturowych i badań nad mediami. Studentki i studenci pracują nad pozostałymi rozdziałami swoich prac licencjackich. Celem zajęć jest doskonalenie warsztatu badawczego i umiejętności pisarskich, pogłębianie znajomości metodologii oraz wzajemne wspieranie się w pokonywaniu napotkanych w procesie badawczym i pisarskim trudności.

Literatura:

Booth, Wayne C. et al. The Craft of Research. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.

The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. 15th Edition.

Kirszner, Laurie G., and Stephen R. Mandell. The Patterns for College Writing: A Rhetorical Reader and Guide, Boston: Bedford/St. Martin’s, 2015.

Lipson, Charles. How to Write a BA Thesis. A Practical Guide. Chicago: cUP, 2005.

Turabian, Kate. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations.

Taylor, Lisa and Andrew Willis. Media Studies: Texts, Institutions, Audiences. Wiley-Blackwell, 1999.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/ka

Wiedza

- zna specjalne wymagania stawiane pracom naukowym,

- zna procedury składania i obrony pracy licencjackiej

- zna procedury i normy procesu badawczego,

- rozumie kwestię uczciwości akademickiej i własności intelektualnej,

- rozumie pojęcia związane ze studiami kulturowymi i badaniami nad mediami.

Umiejętności

- organizuje proces badawczy, wiodący do napisania pracy licencjackiej,

- rozumie i stosuje metodologię studiów kulturowych,

- potrafi prowadzić długi, spójny i logiczny wywód na piśmie,

- umie dokumentować pracę w stylu Chicago i uniknąć plagiatu,

- umie zaprezentować swoje badania w przystępny i ciekawy sposób,

- zna zasady edycji tekstu po angielsku.

Kompetencje

- jest w stanie właściwie zaplanować i przeprowadzić analizę na wybranym przykładzie,

- jest w stanie samodzielnie napisać pracę licencjacką, spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne

- ma świadomość skutków plagiatu,

- umie z szacunkiem oceniać pracę innych i twórczo ją krytykować.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest złożenie kompletnej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Janion
Prowadzący grup: Ludmiła Janion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)