Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MA Seminar: American Law, Management, Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS114-AM Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: MA Seminar: American Law, Management, Policy
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie interdyscyplinarnym tematom związanym z prawem, zarządzaniem (biznes i społeczeństwo) oraz naukami politycznymi (w tym stosunki międzynarodowe). Tematy eklektyczne mogą obejmować zarządzanie organizacjami, zarówno sektor prywatny (biznes, organizacje pozarządowe) i sektor publiczny (rząd na kilku poziomach), prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe (dyplomacja) i handel międzynarodowy. Ważne, aby powtórzyć we wszystkich tematach, będzie „realizm zasadniczy” administracji prezydenta Donalda J. Trumpa od 2017 r., Jego ewolucja oraz zastosowanie w sektorze prywatnym, a także w sektorze publicznym, kulturalnym, dyplomatycznym, gospodarczym, wywiadowczym, wojskowym i teatry kosmiczne.

Pełny opis:

Ważna uwaga.

Decyzją dyrektora Centrum Studiów Amerykańskich uzgodnioną przez nasz Wydział, NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH (2) NIEOBECNOŚĆ W JAKIMKOLWIEK KURSIE BĘDZIE POZWOLONA, z usprawiedliwieniem lub bez usprawiedliwienia medycznego. Po trzeciej nieobecności z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wprowadzona żadna ocena, a Kurs musi zostać powtórzony w innym terminie. Ta zasada dotyczy wszystkich kursów ASC od pierwszego spotkania klasy do ostatniego spotkania klasy, w tym egzaminu. Pytania należy kierować do doradcy do spraw studenckich i kierownika studiów.

Seminarium poświęcone będzie interdyscyplinarnym tematom związanym z prawem, zarządzaniem (biznes i społeczeństwo) oraz naukami politycznymi (w tym stosunki międzynarodowe). Tematy eklektyczne mogą obejmować zarządzanie organizacjami, zarówno sektor prywatny (biznes, organizacje pozarządowe) i sektor publiczny (rząd na kilku poziomach), prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe (dyplomacja) i handel międzynarodowy. Instruktor interesuje się szerokim zakresem tematów, od porównawczych międzynarodowych regulacji sztucznego rozmnażania, w tym „turystyki medycznej”, po ochronę własności intelektualnej (IP), ograniczenie międzynarodowych barier handlowych, innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi i produkcją, zachowania organizacyjne, biznes polityka i strategia, rola wielkich mocarstw i ich hegemonii na świecie oraz potrzeba, aby stali się uczciwymi architektami nowego porządku światowego, na przykład i za pomocą środków pokojowych, a nie agresywnego kompleksu wojskowego walczącego o utrzymanie zysków, innych niż w odległych warunkach egzystencjalnych stojących przed Suwerennością lub Sojuszem (gdy przetrwanie wymaga przemocy).

Oczekujemy, że każda teza przedstawiona temu instruktorowi do podpisu będzie olśniewająca! Koncepcja powinna być kreatywna, innowacyjna i nie ograniczana żadną konwencją, poza standardami dokumentacji oczekiwanymi na poziomie „Ivy” lub uniwersytetu „Russell League”, takim jak Uniwersytet Warszawski. Zwykle studenci tej pracy instruktorskiej podróżują za granicę, tak jak jest to wymagane w Cambridge i Oksfordzie, i zgodnie z życzeniem w szkołach amerykańskich „Ivy” lub „Big Ten”. Wielu naszych uczniów rozważa opublikowanie swoich prac jako książek wydawców globalnych.

Pierwszy semestr.

Podczas pierwszego semestru uczniowie przeczytają przekrój książek i innych materiałów. Celem jest zapoznanie studentów z metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w prawie, zarządzaniu, biznesie i administracji publicznej, w tym polityce zagranicznej. Wynika to z interdyscyplinarnego charakteru naszego programu Graduate.

Każdy student powinien złożyć Prospekt emisyjny (propozycję) w połowie pierwszego semestru pracy. Propozycja tezy zwykle ma około sześciu (6) stron i opisuje wizję ucznia. Niniejsza propozycja powinna być zgodna z normatywnym formatem, który jest rozpowszechniany z oczekiwaniem, że będzie ściśle przestrzegany.

Ten instruktor spodziewa się co najmniej sześciu (6) stron Thesis Prospectus (Propozycja) w połowie pierwszej kadencji w seminarium pracy dyplomowej, która powinna zawierać następujące części (w kolejności, chyba że masz dobry powód, aby odejść od tego):

1. Proponowany tytuł pracy magisterskiej

2. Streszczenie pracy dyplomowej

3. Wprowadzenie

4. Projekt badawczy

5. Metody badawcze

6. Krytyczny przegląd literatury

7. Przyrządy pomiarowe [z „kodem” dla każdej przestrzeni liczbowej, aby umożliwić tabulację]

za. Harmonogram wywiadów i / lub

b. Kwestionariusz (y)

8. Bibliografia [użyj odpowiedniego stylu dla wszystkich odniesień, używaj tego stylu konsekwentnie]

Wszystkie części Prospektu pracy muszą być w języku angielskim (dla tego kursu). Zadanie to ma służyć jako przewodnik i motywator, aby zainspirować cię do wczesnego rozpoczęcia rozważania ogromu zadań potrzebnych do wysokiej jakości pracy magisterskiej w dużej szkole wyższej. Jesteśmy najlepsi w Polsce. American Studies Centre jest najlepszym tego typu obiektem w Europie.

Nie możesz oczekiwać, że faktycznie przeprowadzisz zamierzone badania w tym okresie. Proszę podejść do wniosku poważnie iz zamiarem wykorzystania go jako podstawy rzeczywistej pracy magisterskiej. Niektóre teksty mogą się oczywiście zmieniać po drodze, a streszczenie może wymagać aktualizacji, aby uwzględnić Twoje wnioski w przyszłości.

Wielkość Twojej propozycji zależy od Ciebie. Cokolwiek uznasz za konieczne. Im więcej robisz teraz, tym mniej jest konieczne później (pod warunkiem, że wybierzesz ostrożnie swój Temat pracy magisterskiej).

Kiedy ten instruktor szkoli uczniów na temat tez, rzadko się to udaje. Proszę wziąć pod uwagę następujące standardowe części propozycji tezy.

1. Proponowany tytuł pracy dyplomowej.

Jest to jedna linia, czasami z SubTitle (s), która powinna podsumowywać proponowaną Tezę w sposób zrozumiały dla społeczności akademickiej. Oczywiście, pozwalam każdemu uczniowi na swobodę wyboru własnego tytułu i zmiany go do momentu, gdy zostanie on przesłany. Tytuł powinien zawierać wszystkie „ograniczenia” przewidziane w pracy, takie jak dane demograficzne, geografia, ramy czasowe i inne zmienne.

2. Streszczenie pracy dyplomowej.

Streszczenie podsumowuje kluczowe składniki pracy, w języku angielskim i polskim. To, co jest teraz przesyłane, może wymagać zmian w miarę realizacji pracy dyplomowej. Celem obecnego streszczenia jest umożliwienie studentowi eksperymentowania z pisaniem streszczenia. Ostateczny streszczenie prawdopodobnie zostanie opublikowany w globalnej antologii Tez. Powinien wynosić nie więcej niż 600 słów, zwykle znacznie krótszy ułamek jednej strony).

3. Wprowadzenie.

Wprowadzenie Tezy jest funkcjonalnie pierwszym rozdziałem Tezy, chociaż normalnie i Wnioski będą nienumerowane, a pierwszy rozdział merytoryczny będzie numerowany jako Rozdział Pierwszy. Podsumowuje kolejność wydarzeń, które mają być prezentowane w pracy. Hipoteza (te) tezy, jeśli takie istnieją, mogą być tu recytowane i omawiane. Uczniowie powinni mieć swobodę włączania tego, co uważają za najważniejsze, aby zostać omówionym na początku pracy jako krótka książka. Pełne wprowadzenie nie jest wymagane dla propozycji pracy dyplomowej. Należy uwzględnić hipotezę (y) we wniosku lub alternatywnie pytania badawcze, na które należy odpowiedzieć w pracy. Większość tez zawiera trzy (3) ponumerowane rozdziały, około 15 procent zawiera cztery (4) ponumerowane rozdziały. Typowe tezy będą miały od 70 do 90 stron długości czcionki Times New Roman, podwójnie rozmieszczone. Każda praca musi przekraczać sześćdziesiąt (60) stron, pomijając zmarnowaną „białą przestrzeń”, która zostanie odjęta przy ocenie długości.

4. Projekt badawczy.

Projekt badawczy powinien dokładnie wyjaśniać „co” student stara się zrobić jako „plan” pracy dyplomowej. Przypisane czytania rozróżniły projekt i metody.

5. Metody badawcze.

Metody badawcze powinny szczegółowo określać „w jaki sposób” uczeń zamierza realizować Projekt Badawczy, krok po kroku, kolejno. Ten instruktor przewozi ładunek ucznia przekraczający 250 osób w każdym semestrze, dlatego docenione zostanie szczegółowe planowanie przez uczniów.

6. Krytyczny przegląd literatury.

Krytyczny przegląd literatury powinien oceniać istniejącą literaturę, którą student uważa za najbardziej krytyczną dla jej / jego pracy, opatrzoną adnotacjami, gdy uzna to za konieczne. Studenci nie mogą oczekiwać, że „wymyślą koło” w pracy magisterskiej. Z tego powodu to, co zostało już zrobione, powinno być podsumowane jako „punkt odniesienia”, przeciwko któremu można rozpocząć tezę. Pełna Bibliografia nie może być zebrana dla Propozycji, ale mądry uczeń użyje tej początkowej okazji, aby dowiedzieć się, czy dostępnych jest wystarczająca ilość źródeł.

7. Instrument (y) pomiarowe.

W zakresie, w jakim student zamierza prowadzić badania ilościowe, może być konieczny przynajmniej jeden instrument pomiarowy. Jest to idealne miejsce w tezie, aby wymienić i zacząć opisywać różne instrumenty, które będzie zawierać uczeń, takie jak harmonogram (y) wywiadów, kwestionariusz (y) lub zapisy obserwacji uczestników. Tezy o wysokim kalibrze powinny obejmować „podstawowe” badania lub dane zebrane następnie przeanalizowane przez ucznia, które nie są „drugorzędne”.

(a) Harmonogram wywiadów.

Niektórzy uczniowie mogą polegać wyłącznie na wywiadach lub mogą zdecydować się na rozmowę kwalifikacyjną z respondentami, których ankietuje za pomocą kwestionariusza (ankiet). Lista pytań, które mają zostać zadane każdemu respondentowi, może zostać uwzględniona tutaj.

(b) Kwestionariusz (y).

W zakresie, w jakim student zamierza prowadzić badania ilościowe, może być konieczny przynajmniej jeden instrument pomiarowy. Prawdopodobnie będzie to kwestionariusz. Jeśli uczeń zdecyduje się przeprowadzić badanie jakościowe, podsumowanie tego, co naukowiec spodziewa się znaleźć (artykułując to, czego szuka), może zostać zastąpione. Większość tez jest ilościowa.

8. Bibliografia.

Bibliografia to lista źródeł, które student umieści w pracy jako odniesienia (Uwaga końcowa lub Przypis). Zazwyczaj praca magisterska obejmuje około czterdziestu (40) lub więcej źródeł, często od 100 do 200 źródeł. Pełna bibliografia NIE jest wymagana w Twojej propozycji. Powinieneś zacząć wymieniać odpowiednie przedmioty zgodnie z przyjętym formatem (stylem), takim jak Chicago Style (w Internecie dostępnych jest wiele odmian). Umieszczanie cytatów po drodze w tym samym stylu znacznie ułatwi ukończenie pracy.

Proszę pamiętać, że aukcje w dowolnym języku innym niż angielski są w porządku, ale wymagają tłumaczenia zwykle w nawiasach, mianowicie: „Gallia est omnis divisa in partes tres” [„Cała Galia jest podzielona na trzy części”], od Cezara, Gajusza Juliusza . 44 B.C.E. Wojna galijska, ponownie wydana (Edwards, H.J., tr.) Cambridge, Ma: 1917, Harvard University Press. Wymagamy, aby słowa inne niż w języku angielskim były pisane kursywą w pracy napisanej w języku angielskim, chociaż nie dotyczy to znaków azjatyckich, takich jak chiński, japoński lub koreański.

Zapoznaj się z Przewodnikiem po stylach swojego wyboru, polecanym stylem „przypis dolny Chicago”, co ma tendencję do okresowych zmian. Aktualna wersja jest online. Skonsultuj „Pisanie akademickie w American Studies Center”. URL Web Link tutaj: http://www.asc.uw.edu.pl/programs/general_info/links/academic_writing_at_the_asc_a_handbook.pdf. Również skonsultuj się z Glass, Williamem, Agnieszką Graff i Ludmiłą Janion. 2016. „Pisanie pracy dyplomowej w Centrum Studiów Amerykańskich: bardzo krótki przewodnik po piśmie akademickim. Warszawa: Centrum Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski. ASC StyleGuide-22.09.2016-FINAL VERSION (5) .pdf

Drugi semestr.

Podczas drugiego semestru pracy studenci będą nadal czytać książki i inne materiały związane z ich obszarem badawczym. Części wielu okresów klasowych mogą być poświęcone dyskusji na temat postępów każdego studenta w badaniach magisterskich. To stymuluje wymianę pomysłów i motywuje się nawzajem do postępów w systematycznym tempie, zgodnie z oczekiwaniami.

Każdy student musi złożyć każdy pozostały rozdział pracy dyplomowej oraz pełną bibliografię, aby otrzymać zaliczenie oceny „ZAL” dla drugiego semestru, ponieważ Seminaria pracy dyplomowej w Centrum Studiów Amerykańskich zostały skrócone z trzech do dwóch semestrów. Uczeń, który przystępuje do drugiego semestru pracy bez podjęcia pierwszego semestru, jest zobowiązany do złożenia propozycji pracy dyplomowej oprócz każdego rozdziału, który ma zostać uwzględniony w końcowej pracy magisterskiej. Jest to również student, który znacząco zmienił swoją koncepcję pracy dyplomowej lub projekt pracy dyplomowej. Nowa propozycja pracy magisterskiej jest wymagana za każdym razem, gdy zmienia się koncepcja pracy dyplomowej lub projekt pracy dyplomowej i musi być oznaczona kolejno: „Zrewidowana propozycja pracy dyplomowej dwa” lub „Zrewidowana propozycja tezy trzy”. Podczas gdy elastyczność jest zaletą, błędne zarządzanie jest wadą! Trzeba oprzeć się pokusie zbyt częstego dokonywania drastycznych zmian w Koncepcji lub Projekcie Tezy.

Instruktor oczekuje, że będzie służył jako promotor i zatwierdził ukończoną pracę dyplomową w dniu 31 maja roku, w którym student zamierza bronić i ukończyć studia. W Centrum Studiów Amerykańskich nie akceptujemy „Tez komputerowych”, co oznacza „tezę”, która jest dostarczana instruktorowi w wypełnionym formacie w pobliżu wymaganej daty złożenia, pozbawiając instruktora możliwości dokładnego przeczytania i rozważenia tezy oraz pozbawiając instruktora, autora pracy i członków Thesis Seminar możliwości cieszenia się pełną wymianą pomysłów potrzebnych do wysokiej jakości prac dyplomowych.

Literatura:

Zalecane czytania [Student CHOICE, w zależności od tematu pracy magisterskiej]:

Howard Abadinsky. 2014. Prawo, sądy i sprawiedliwość w Ameryce. Long Grove, IL: Waveland Press. ISBN 139780132328630

Graham Allison. 2017. Przeznaczone na wojnę: czy Ameryka i Chiny mogą uciec z pułapki Tukidydesa? Nowy Jork: Houghton Mifflin.

George Athan Billias. 2011. Amerykański konstytucjonalizm usłyszał cały świat, 1776-1989: globalna perspektywa. Nowy Jork: New Yorik University (NYU) Prasa.

Gertrude Block. 1999. Skuteczne pisanie prawne: dla studentów prawa i prawników. Nowy Jork: Thomson Foundation Press. ISBN 1566627931.

Wayne C. Booth, Joseph M. Williams, Gregory C. Colomb. Wydanie 2-gie 2003. Craft of Research: Chicago prowadzi do pisania, redagowania, publikowania. Chicago: University of Chicago Press. ISBN100226065685.

Ian Bremmer. 2018. My vs. The: Porażka globalizmu. Nowy Jork: Random House Penguin Portfolio.

Noam Chomsky. 2011. Zysk nad ludźmi: neoliberalizm i globalny porządek. New York: Seven Stories Press.

Donald R. Cooper i Pamela S. Schindler. 2013. Metody badań biznesowych. Boston: McGraw-Hill Company, 12. edycja. ISBN 100073521507.

John W. Creswell. 2012. Jakościowe badanie i projekt badawczy: wybór spośród pięciu podejść. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 3. edycja. ISBN 139781412995306.

John W. Creswell i J. David Creswell. 2018. Projektowanie badań: podejścia jakościowe, ilościowe i mieszane. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 5. edycja.

David De Vaus. 2001. Projekt badawczy w badaniach społecznych. London and Thousand Oaks, Sage Publications, 2001. ISBN 0761953477.

Richard H. Fallon, Jr., John F. Manning, Daniel J. Melzer, David Shapiro. 2015. Hart i Wechsler's Federal Courts i federalny system. Nowy Jork: Seria Casebook Fundacji Uniwersytetu Prasy. 7. edycja.

Ronan Farrow. 2018. Wojna z pokojem: koniec dyplomacji i upadek amerykańskiego wpływu. Nowy Jork: W.W. Norton & Company.

C. Fisher. 2004. Badanie i pisanie rozprawy: Dla studentów biznesu. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN 027368334.9.

P. Ghauri i K. Gronberg. 2005. Metody badawcze w badaniach biznesowych: przewodnik praktyczny. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall Financial Times.

William Glass, Agnieszka Graff, Ludmiła Janion. 2016. „Pisanie pracy dyplomowej w Centrum Studiów Amerykańskich: bardzo krótki przewodnik po piśmie akademickim”, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich. 22 września

Herbert Lionel Adolphus [H.L.A.] Hart. 1961. Pojęcie prawa. Oxford: Clarendon Press.

Richard Haass. 2017. Świat w chaosie: amerykańska polityka zagraniczna i kryzys starego porządku. Nowy Jork: Penguin Books.

P. Hoffer. 1993. Przeszłość niedoskonała: fakty, fikcje, oszustwa: amerykańska historia od Bancroft i Parkman po Ambrose, Bellesiles, Ellis i Goodwin. Nowy Jork: Perseus Public Affairs. ISBN 1586482440.

Daniel Huff. 1993. Jak kłamać ze statystykami. Nowy Jork: W. Norton. ISBN 0393310728.

David A. Jones. 2019. “Value Chain Planning: Assessing Demand Signals in an International Environment,” International Journal of Management, IT, and Engineering, Vol. 9, No. 10, 60-69. Oct. http://www.ijmra.us/project%20doc/2019/IJMIE_OCTOBER2019/IJMRA-16169.pdf

David A. Jones and Hanzhen Liu. 2019. "Tensions Along the Western Pacific Rim of East Asia: Obstacles or Opportunities?" in Żakowski, Karol, and Bartosz Kowalski, eds. 2019. Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia-Europe Relations. Łódź: University of Łódź Press, 13-38.

David A. Jones and Izabela Zhiznevska. 2019. “Safeguarding the Golan Heights, Israel, and Jordan from Iran,” International Journal of Research in Business Management, Vol. 7, No. 7, 13-24. 07 Jul. http://www.impactjournals.us/archives?jname=78_2&yea

David A. Jones. 2018. Azja w Europie: wschodzące szlaki handlowe Ocean i Land. Boston: CreateSpace i Seattle: Amazon Kindle. ISBN 13: 978 1729599563 plus ISBN 10: 1729599567

David A. Jones. 2018. “America Incorporated: Movement of Assets by Companies Chartered in the United States Across the World and Back Home,” European Journal of Business & Management Research, Vol. 3, No. 1, 1-7. Feb. http://ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/16/9

David A. Jones. 2018. „Zaburzenie dwubiegunowe w państwie: czy Chiny” „Dr Jekyll ”lub„ Mr. Hyde ”lub Both?” Studia międzynarodowe: Interdyscyplinarny dziennik polityczny i kulturalny, tom. 22, nr 1/2018, 9-38. Grudzień

David A. Jones i Hanzhen Liu. 2018

David A. Jones i Hanzhen Liu. 2018. „Zmiana oblicza Europy: przewidywany wpływ na„ rdzeń ”Europy i„ peryferia ”chińskich BIZ na region Ceec”, Międzynarodowy Dziennik Ekonomii, Handel i Badania (ITECR), tom. 8, nr 5, 13-32. Dec. http://www.tjprc.org/publishpapers/2-41-1542884676-3.IJECRDEC20183.pdf

ISSN (P): 2250-0006; ISSN (E): 2319-4472

David A. Jones. 2018. „America Incorporated: zmiana aktywów przez firmy zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych na całym świecie i powrót do domu”, European Journal of Business & Management Research (EJBMR), tom. 3, nr 1, 1-5. Plik lut: /// C: /Users/Windy/AppData/Local/Temp/16-Article%20Text-73-1-10-20180307-1.pdf

David A. Jones i Hanzhen Liu. 2018 r. „Napięcia wzdłuż zachodniego wybrzeża Pacyfiku Azji Wschodniej: przeszkody lub możliwości?” W: Żakowski, Karol i Bartosz Kowalski, red. 2018. Przesunięcia mocy w Azji Wschodniej i ich konsekwencje dla stosunków Azja-Europa. Łódź: Uniwersytet Łódzki Press.

David A. Jones. 2017. „Cztery ligi Pacyfiku: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja: Gdzie zaufanie do handlu nieufność w zakresie bezpieczeństwa, potrzebna jest organizacja traktatów z Pacyfiku i Indii (PINTO) na„ Wspólnotę Narodów ”,” International Journal of Political Science, Law & International Relations, tom 7, nr 5, 11-28 października, http://tjprc.org/view-archives.php?keyword=&from_date=&to_date=&id=&jtype=2&journal=52&page = 5

David A. Jones. 2017. „Współpraca czy konfrontacja? Ocena amerykańskiego „Pivot” dla Azji w kontekście - Czy jest to zachodnia reakcja „neo-liberealizmu” na nowe chińskie „otwarte drzwi” do Europy? ”W Kamiński, Tomasz, wyd. 2017. Pokonywanie kontrowersji w Azji Wschodniej. Łódź: Uniwersytet Łódzki Press. 158-177.

David A. Jones i Hanzhen Liu. 2017. „Poszukiwanie Tao? Ponowne zbadanie współczesnych zmian w zarządzaniu azjatyckim: charakterystyka i znaczenie ”, International Journal of Business & General Management, Vol. 2, No. 6, nr 5, 119-134. Sie / wrz. https://www.scribd.com/document/361294619/13-IJBGM-Searching-for-the-Tao-David-a-Jones

David A. Jones. 2017. „Odrodzenie„ Dolarowej Dyplomacji ”Jako zagranicznej polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych w 2017 r .: wymiana zamieniona w celu utrzymania handlu i przywrócenia pokoju wraz z zachwianiem zachodniego Pacyfiku,„ Archives of Business Research, t. 5, nr 9, 31-41. Wrzesień http://scholarpublishing.org/index.php/ABR/article/view/3667/2099

David A. Jones i Hanzhen Liu. 2017. „Zarządzanie chińskimi bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi:„ jeden pas, jedna droga ”w Eurazji do Afryki i Europy pośród napięć morskich w regionie Morza Południowochińskiego”, Journal of International Relations & Diplomacy, tom 5, nr 8, 486 -500. Sierpień http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59cf3c2bbc994.pdf

David A. Jones. 2016. „Czy Liber-Realizm na horyzoncie? Reguła, Serica! Serica rządzi falami? Podejścia do zarządzania sektorem prywatnym w celu wyjaśnienia, a następnie zmniejszenia konfliktu i konfrontacji wzdłuż zachodniego regionu Pacyfiku ”, International Journal of Business Management & Research (IJBMR), tom. 6, nr 5, 71-96. Październik http://www.tjprc.org/view-archives.php?year=2016&id=32&jtype=2&page=3

David A. Jones. 2016. „Corral w chińskim jeziorze Coral? Suwerenność terytorialna, interesy morskie, alokacja mocy zdefiniowana przez najwyższy chiński sąd ludowy oraz jego wpływ na zarządzanie zagranicznym sektorem prywatnym na morzach wschodnich i południowochińskich ”,„ Postępy w badaniach naukowych w naukach społecznych, t. 3, nr 13, 261-274. Dec. http://scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/2632/1480

David A. Jones. 2016. „Od pustyni do ogrodu za życia: szybka, solidna, ekspedycyjna transformacja„ nieudanych państw ”, aby uniknąć pojawienia się lub realności kontroli społecznej”, międzynarodowy kierownik: Międzynarodowy dziennik najnowszych trendów w zarządzaniu, handlu, rachunkowości , Administracja publiczna, prawo i badania sojusznicze, obj. 3, nr 11, 97-117. Wrz http://www.issnjournals.com/uploads/admin/paper/97-117%20_The%20International%20Manger%20_%20FROM%20A%20DESERT%20TO%20A%20GARDEN%20IN%20A%20LIFETIME%20_% 20% 20Dr.% 20David% 20A.% 20Jones.pdf

David A. Jones. 2016. „Mikrofinansowanie za granicą w„ jednym pasie, jednej drodze ”w Chinach: replikacja Wokai, Kivy i innych eksperymentów na całym świecie oraz amerykańska„ wojna z ubóstwem ”Doświadczenie na arenie międzynarodowej” Materiały z dziewiątej konferencji Azji i Pacyfiku na temat globalnego biznesu, ekonomii, Finanse i bankowość (AP16 Hong Kong Conference) ISBN: 978 1 943579 68 6 Hongkong SAR. 1-10. 11-13 sierpnia Dokument ID HK631. http://globalbizresearch.org/HongKong_Conference_2016_Aug/docs/doc/Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/HK631_Abstract.pdf

David A. Jones. 2016. „Suwerenność terytorialna, interesy morskie, alokacja władzy zdefiniowana przez najwyższy chiński sąd ludowy: wpływ na zarządzanie zagranicznym sektorem prywatnym w„ nowym jedwabnym szlaku ”i„ nowym morskim szlaku jedwabnym ”,„ Postępy dziewiątej konferencji Azja-Pacyfik ” Globalny biznes, ekonomia, finanse i bankowość (konferencja AP16 w Hongkongu) ISBN: 978 1 943579 68 6 Hongkong SAR. 13 sierpnia Dokument ID HK637. http://globalbizresearch.org/HongKong_Conference_2016_Aug/docs/doc/Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/HK637_Abstract.pdf

David A. Jones. 2016. „Podejścia do zarządzania sektorem prywatnym w celu wyjaśnienia, a następnie zmniejszenia konfliktów i konfrontacji wzdłuż zachodniego regionu Pacyfiku”, materiały z piątej międzynarodowej konferencji nauk społecznych i biznesowych, Tokio, Japonia, 750-771 25-27 sierpnia ISBN 978 986 87417 7 5.

David A. Jones. 2016. „Ekonomiczne lub kulturowe okrążenie? Stowarzyszenie różnicujące w strategicznym zarządzaniu wielonarodowymi korporacjami azjatyckimi i europejskimi ”, China-USA Business Review, Vol. 1 14, nr 11, 532-544. Listopad

http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=13&jx=CUBR

David A. Jones. 2015. „Déracinement zagranicznych sojuszy i polityki gospodarczej w Eurazji: zróżnicowane stowarzyszenie narodów i jego konsekwencje dla biznesu, stosunków międzynarodowych i społeczeństwa”, Global Advanced Research Journal of Social Science, t. 4, nr 2, 54-67. Gru. Http://garj.org/garjss/12/2015/4/2

David A. Jones. 2015. Cztery orły i smok: sukcesy i porażki donkiszotycznego okrążenia w polityce zagranicznej, analiza. Londyn: Bloomsbury Publishing, Plc. 394 pp. ISBN 9 789385 436826.

David A. Jones. 2015. „Oszczędność gospodarcza lub kulturowa? Różnicowe stowarzyszenie w strategicznym zarządzaniu wielonarodowymi korporacjami azjatyckimi i europejskimi ”, China-USA Business Review, obj. 14, nr 11, 532-544. Listopad

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56a0700b98cf2.pdf

David A. Jones. 2015 r. „Hybrydowy konflikt i okrążenie: rekonfiguracja Europy Wschodniej przez NATO, bariery handlowe i chińskie rozwiązanie dla Grecji”, Journal of International Relations and Diplomacy, tom. 3, nr 8, 497-510. Sierpnia

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/55ebfd364c909.pdf

David A. Jones. 2014. „Quid pro Quo: zależne cofnięcie względne i Quixotix wojskowe okrążenie”, Studia Europejskie, tom. 17, nr 4, 99-120.

David A. Jones. 2014. „Zarządzanie handlem dla bezpieczeństwa międzynarodowego: analiza niektórych mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego”, International Journal of Arts and Sciences, tom. 7, nr 3, 499-507.

David A. Jones. 2014. „W drodze z Mandalay: kierując się na zachód wzdłuż„ Jedwabnego Szlaku ”, gdy Chiny przenosi swoje inwestycje do Europy”, Journal of Business and Economics, tom. 5, nr 6, 787-801. Czerwiec http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2014-9/20149169253145.pdf

David A. Jones i Hanzhen Liu. 2014. „Zrównoważone dyskursy? Starożytne i współczesne konfucjańskie dziedzictwo Chin odzwierciedlone w historycznych i współczesnych chińskich zagranicznych politykach gospodarczych”, Journal of Business and Economics, tom. 5, nr 3, 249-265. Zniszczyć.

David A. Jones. 2013. „Transkulturowa architektura przywództwa: implikacje dla skutecznego partnerstwa w handlu euroazjatyckim”, International Journal of Information and Intercultural Management, tom 3, nr 3, 242-255. Http://www.inderscience.com/offer. php? id = 57740

David A. Jones i Hanzhen Liu. 2013. „Znaki neokonfucjanizmu w handlu między Chinami a Europą: historyczne i współczesne chińskie polityki gospodarcze z zagranicy”, w Kantarelis, Dimitry, wyd. Antologia globalnego biznesu i ekonomii z 2013 roku. Worcester. Business and Economics Society International, obj. II, 64-78.ISSN 1553-1392.

David A. Jones. 2013. „Fabryka: Kultura organizacyjna, struktura organizacyjna, w małej i średniej wielkości chińskiej fabryce XXI wieku”, Journal of US China Public Administration, tom. 10, Issue 8, 763-773. Sierpnia

David A. Jones. 2013. „Upadek i wzrost społeczeństwa obywatelskiego w Chinach: wpływ chińskiego Tajwanu”, Humanities International, tom. 7, nr 4, 111-122. Xiamen: Xiamen University Press i Ithaca: Cornell University Press. Listopad

David A. Jones. 2013. „Aligning the Abacus Beads: Nowa europejska obecność gospodarcza Chin”, Экономика [Economics] 148/2013, 56-57. Kijów: Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki. www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/card.php?10 następnie przewiń do 9232 lub http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp /visnyk/ekonom_148_2013.pdf

David A. Jones i Hanzhen Liu. 2013. „Od„ Renminbi Diplomacy ”do„ Dollar Diplomacy ”w rewersie: Zmiany w chińskiej zagranicznej polityce gospodarczej od 1950 r.”, Ma, Ming, wyd. 2013. Postępy w naukach społecznych i behawioralnych. Singapore Management and Sports Science Institute, obj. 4, 68-72. ISBN 978-981-07-6051-9.

David A. Jones. 2013. „Unikanie„ osuwisk ”na zachód od Karakoram: przewidywane sukcesy i niepowodzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chin w Europie Środkowej i Wschodniej”, w Chopra, Rakesh, Puri, Sandeep, Ranjan, Jayanthi, Malhotra, Gunjan, red. 2013. Poza Normy: Zarządzanie dla doskonałości Londyn: Bloomsbury, 51-59.

David A. Jones. 2013. „Unikanie oszukańczych inwestycji zagranicznych: zgodnie z prawem i legalnym kształtowaniem azjatyckich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Europie Środkowej i Wschodniej”, ASM International Journal of Ongoing Research in Management and IT. Numer 1, INCON-13-Fin-032, 1-12. Jan.

David A. Jones. 2012 r. „Nowa wielka strategia Chin dla Europy: co 10 miliardów dolarów planowanych przez Chiny będzie oznaczać dla współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej, dla Chin i dla świata”, Transnational Corporations Review, obj. 4, nr 4, 85-97. Grudzień

David A. Jones. 2012. „Caveat Emptor: Konflikt praw, bankowość, konkurencja, subsydia i inne problemy prawa międzynarodowego, europejskiego i lokalnego, które obywatele kraju macierzystego i kraju przyjmującego powinni zrozumieć przed podjęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Europie”, Bharati Law Review 1: 2, 39-58. Pune, Indie. Listopad / grudzień.

Parag Khanna. 2019. Przyszłość jest azjatycka. Nowy Jork: Simon & Schuster.

Paul D. Leedy i Jeanne Ellis Ormrod. 2015. Praktyczne badania: struganie i projektowanie. Upper Saddle River: 11 edycja międzynarodowa: Pearson Merrill Prentice Hall. ISBN: 0131247204.

Hanzhen Liu i David A. Jones. 2018. „Feudalny internacjonalizm? Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej: patrz Chiny, które zmieniają się z tamtych czasów na to, co dalej?” Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula [Vistula Scientific Journal], t. 55, nr 1, 21-40. Mar. http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/qsLdAgtz4EENy9

Mariella Moon. 2018. „Stany Zjednoczone ostrzegają inne kraje przed używaniem technologii Huawei 5G”, Engadget. 24 listopada https://www.engadget.com/2018/11/24/us-huawei-warning-5g/

Thomas Pketty i Arthur Goldhammer. 2014. Kapitał w XXI wieku. Boston: Belknap Press z Harvard University Press.

B. Render, R.M. Stair, Jr., M.E. Hanna, T.S. Krzepki. 2014. Analiza ilościowa dla zarządzania. Boston: Pearson, 12. edycja. ISBN 139780133507331.

M. Saunders, P. Lewis, A. Thornhill. 2009. Metody badawcze dla studentów biznesu. Upper Saddle River: Prentice Hall. 5. edycja. ISBN: 9780273716860.

Gregory Mahlon Scott. 2005. Podręcznik pisarza studenta nauk politycznych. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN: 0131892592.

Strona internetowa poświęcona zarządzaniu nauką: podejmowanie dobrych decyzji strategicznych:

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/opre640/opre640.htm

Laura Roselle i Sharon Spray, Research and Writing in International Relations. Boston: 2008, Pearson Addison Wesley Longman. ISBN 032127766X.

Kenneth A. Shepsle i Mark S. Bonchek. Analiza polityki: racjonalność, zachowanie, instytucje. Nowy Jork: 2004, W.W. Norton. ISBN 0393971074.

Deborah A. Schmedemann, Matthew P. Downs, Ann L. Bateson, Susan L. Catterall. 2004. Proces badań prawnych (badania prawne i pisanie). Aspen: Aspen Publications. ISBN 073553666X.

Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg i Alan Eagle. 2019. Trener Dolar Trillion: Książeczka Przywództwa w Bill Campbell z Doliny Krzemowej. Nowy Jork: Harper Business.

Detler F. Sprinz i Yael Wolnsky-Nahmas, eds. 2004. Modele, liczby, przypadki: metody badania stosunków międzynarodowych. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 9780472068616. PDF. http://www.uni-potsdam.de/u/sprinz/doc/mnc_intro.pdf

Stephen van Evera. 1997. Przewodnik po metodach dla studentów nauk politycznych. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 080148457X.

Zalecane dodatkowe książki.

W. Bennis, organizacja XXI wieku: Reinventing Through Reengineering. San Diego: 1995, Pfeiffer.

M. Berenson i D. Levine, podstawowe statystyki biznesowe. Upper Saddle River: 3 ed. 1986, Prentice Hall.

K. Blanchard, The One Minute Manager buduje zespoły o wysokiej wydajności. Nowy Jork: 2004, HarperCollins Business. ISBN: 0007105800.

P. Hersey, K. Blanchard, D. Johnson, Managing Organizational Behaviour: Leading Human Resources. Escondido: 2004, Center for Leadership Studies.

W. Latzke i D. Saunders, Four Days With Dr. Deming: Strategia dla nowoczesnych metod zarządzania. Górna rzeka siodła: 1995, Prentice Hall. ISBN: 0201633663.

D. Menasce i V. Almeida, Skalowanie dla e-przedsiębiorstw: technologie, modele, wydajność i planowanie wydajności. Prentice Hall Upper Saddle River: 2000, Pearson Prentice Hall.

B. Render, R. Stair, M. Hammer, Analiza ilościowa dla zarządzania. Upper Saddle River: 2006, Pearson Prentice Hall.

S. Robbins, Zachowanie organizacyjne. Upper Saddle River: 11th ed. 2005, Pearson Prentice Hall. ISBN: 0131914359.

R. Snee i R. Hoerl: Six Sygma Beyond the Factory Floor: Strategie wdrażania usług finansowych, opieki zdrowotnej i reszty gospodarki. Górna rzeka siodła: 2005, Prentice Hall. ISBN: 013143988X.

R.K. Yin. 2015. Badania jakościowe od początku do końca. Nowy Jork: Guilford Press, druga edycja. ISBN 139781462517978

Zastanów się również nad ulepszonymi sposobami studiowania, od „ustalonego sposobu myślenia” do „myślenia o wzroście”. Stromberg, Joseph. 2015. „Ponowne czytanie jest nieefektywne. Oto 8 wskazówek, jak lepiej studiować”, Vox. 16 stycznia https://www.vox.com/2014/6/24/5824192/study-smarter-learn-better-8-tips-from-memory-researchers

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu tego seminarium student powinien rozumieć, jak konstruować i skutecznie bronić pracy magisterskiej na poziomie lub powyżej standardu jakości oczekiwanego na Uniwersytecie Warszawskim. Seminarium to zapozna studentów ze strukturą typowej pracy naukowej, w tym jej Wstępem, Projektem Badawczym, Metodami Badawczymi, Przeglądem Literatury Krytycznej, Analizą, Wnioskami, odpowiednią dokumentacją zalecaną na Stronie Internetowej Centrum oraz obszerną Listą Źródeł (Bibliografia).

Po ukończeniu tego kursu student powinien być w stanie:

I. WIEDZA

1. komunikować się w języku angielskim ustnie i pisemnie, stosując odpowiednią terminologię oczekiwaną w literaturze związanej z wybranymi dziedzinami zainteresowań studenta, w tym między innymi: Biznes / Zarządzanie, Prawo, Polityka wewnętrzna, Polityka zagraniczna.

2. rozumieć myśl intelektualną i filozoficzną, która stanowi tło amerykańskiego biznesu / zarządzania, prawa, polityki, same i łączące się ze sobą lub dodatkowe ogniska.

3. zrozumieć naturę podstawowych idei i koncepcji, które stanowią ramy amerykańskich struktur biznesowych, prawnych i politycznych alonf i łączących się ze sobą lub dodatkowych ognisk.

II. UMIEJĘTNOŚCI

4. zbadać wzajemne powiązania amerykańskich koncepcji biznesowych, prawnych i politycznych / pomysłów w domu w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

5. rozumieć i komunikować szczegółową dynamikę polityki biznesowej, prawnej, krajowej i / lub zagranicznej Stanów Zjednoczonych, co znajduje odzwierciedlenie w danym obszarze badań, który każdy student wybrał do przygotowania pracy dyplomowej.

6. dogłębnie rozumieć oczekiwania absolwenta UW w zakresie oryginalności myśli i właściwego przypisywania źródeł w pracy dyplomowej, z zastrzeżeniem weryfikacji turnitin.com.

III. KOMPETENCJE

7. Być zdolnym do prowadzenia nadzorowanych badań w co najmniej jednym obszarze objętym jego / jej pracą magisterską.

8. Umieć podsumowywać, a następnie analizować wyniki badań empirycznych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych.

9. Być w stanie wyciągnąć prawidłowe wnioski wynikające z wyników badań, z wystarczającą dokumentacją.

Metody i kryteria oceniania:

Klasyfikacja będzie oparta na jakości i terminowym przekazaniu jednego rozdziału w pierwszym semstrze Seminarium, a także jakości i terminowego złożenia ogólnej pracy dyplomowej w drugim semestrze, wraz z wierną obecnością na zajęciach seminaryjnych zgodnych z Dyrektorem wymagania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: David Jones
Prowadzący grup: David Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.