Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar: American Social History (Seminarium magisterskie: Amerykańska historia społeczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS118-AM
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA Seminar: American Social History (Seminarium magisterskie: Amerykańska historia społeczna)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów pragnących napisać pracę magisterską związaną z tematyką rasy, klasy i płci w toku amerykańskiej historii lub o wybranych aspektach kultury popularnej widzianej z perspektywy historycznej.

Pełny opis:

Prowadzący jest najbardziej zainteresowany tematyką amerykańskiej historii społecznej od lat 1940-tych do dnia obecnego, zwłaszcza zaś tym jak problemy rasy, klasy i płci kształtowały rozwój amerykańskiego społeczeństwa i kultury. Dodatkowo, mile widziane będą tematy z wcześniejszej historii USA, jak również tematy związane z religią, amerykańskim południem oraz kulturą popularną.

Literatura:

Prace zbiorcze i ogólne

Chafe, The Unfinished Journey

Boyer, Promises to Keep

Chafe and Sitkoff, A History of Our Time

Sitkoff, Perspectives on Modern America

Prowadzenie badań i pisanie

Barzun and Graf, The Modern Researcher

Fischer, Historians' Fallacies

Turabian, A Manual for Research

Strunk and White, The Elements of Style

II Wojna Światowa

Polenberg, War and Society

Berube, Coming Out Under Fire

Hartman, The Homefron and Beyond

Polityczny kontekst: Zimna Wojna

Whitfield, The Culture of the Cold War

Gaddis, The Cold War

Corber, Homosexuality and Cold War America

Kaledin, Mothers and More

May, Homeward Bound

Ruch praw obywatelskich

Chalmers, And the Crooked Places Made Straight

Branch, Parting the Waters

Carson, In Struggle

Goldfield, Black, White and Southern

Dittmer, Local People

The Eyes on the Prize Civil Rights Reader

Ruchy studenckie

Unger, The Movement

Matsuow, The Unraveling of America

Herring, America's Longest War

Rorabaugh, Berkeley at War

Miller, Hippies and American Values

Wyzwolenie kobiet

Evans, Personal Politics

DeHart, "Feminism and the Dynamics of Social Change"

Wandersee, On the Move

Ferree and Hess, Controversy and Coalition

Wyzwolenie gejów

D'Emilio, Sexual Politics, Sexual Communities

Duberman, Stonewall

Adam, The Rise of Gay and Lesbian Movement

"Selma and Stonewall"

Konserwatywna rekacja i religijna prawica

Tygiel, Ronald Reagan and the Triumph American Conservatism

Berman, America's Right Turn

Hunter, Culture Wars

Balmer, Thy Kingdom Come

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu studenci

1. uzyskają pogłębioną wiedzę na wybrany temat w zakresie amerykańskiej historii społecznej.

2. zrozumieją jak ów temat wpisuje się w ogólnie postrzeganą historię Stanów Zjednoczonych.

3. nauczą się jak inni historycy badali wybrany temat.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu studenci

1. nabędą umiejętności prowadzenia niezależnych badań historycznych, analizy źródeł prymarnych oraz oceny pracy innych badaczy.

2. poprawią umiejętność syntetyzowania informacji zdobytych w drodze badań.

3. udoskonalą zdolność komunikowania wyników badań w formie jasnego i zwięzłego tekstu pisanego w języku angielskim.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu studenci

1. będą zdawać sobie sprawę z natury pracy naukowej.

2. będą w stanie krytycznie oceniać argumenty i dowody zarówno we własnej pracy, jak i w pracach innych historyków.

Metody i kryteria oceniania:

W każdym semestrze student zobowiązany jest do przygotowania wersji roboczej rozdziału pracy dyplomowej. Rozdział ten zostanie poddany ocenie technicznej (gramatyka, styl, poprawność użycia stylu Chicago) oraz ocenie zawartości (użycie i analiza materiału dowodowego, argumentacja). Ocena końcowa pracy dyplomowej będzie zależała od oryginalności pracy i wkładu w rozwój wiedzy naukowej, na tyle na ile praca opiera się na źródłach pierwotnych, od poprawek i ulepszeń wprowadzonych w wersjach roboczych rozdziałów i od spójności argumentacji pomiędzy rozdziałami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)