Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka obcego w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nauki języka w klasie z udziałem uczniów z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-NJO-KK-B-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka obcego w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nauki języka w klasie z udziałem uczniów z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.


Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:


- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP


- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)


W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z pięciu spotkań: 12-16 września 2022, w godz. 10:00-15:30 i odbędą się na Wydziale Neofilologii.

Celem kursu jest zapewnienie studentom specjalności nauczycielskich kompleksowego zestawu narzędzi

i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy z dziećmi w klasach wielokulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem z doświadczeniem uchodźczym i/lub migracyjnym w kontekście uczniów klas polsko-ukraińskich.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Treści kursu pozwolą studentom poznać specyfikę pracy

w kulturowej różnorodności i funkcjonowania w grupie międzykulturowej (dzieci, rodziców z różnych środowisk kulturowych, nauczycieli i asystentów międzykulturowych). Zajęcia pozwolą studentom na zapoznanie się z hipotezą kontaktu międzykulturowego, zróżnicowanymi koncepcjami edukacji międzykulturowej, aspektami dot. proksemiki, zróżnicowania czasu, miejsca i poczucia bądź braku bezpieczeństwa, trzeciej przestrzeni komunikowania się

i współpracy oraz praw dziecka w międzykulturowości

w tym prawa do partycypacji (drabina R. Harta, model L. Lundy) i niedyskryminacji. W ramach kurs studenci poznają również podstawy badań nad dwujęzycznością i wielojęzycznością, ze szczególnym uwzględnieniem czterech perspektyw badawczych: socjolingwistycznej, językoznawczej, psycholingwistycznej i edukacyjnej.

Zajęcia przygotują studentów do pracy z grupą uczniów wielojęzycznych, zwłaszcza obejmującą dzieci z doświadczeniem migracji – w szkole i w placówkach pozaszkolnych. Zajęcia pozwolą uporządkować wiedzę teoretyczną dotyczącą różnych koncepcji dwujęzyczności/wielojęzyczności oraz jej rodzajów, a także zauważyć zróżnicowanie profili osób dwujęzycznych/wielojęzycznych oraz tworzyć je samodzielnie, określając możliwe mocne i słabe strony, zagrożenia i szanse danej osoby.

W ramach kursu studenci wezmą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych UW oraz zagranicznych uczelni partnerskich.

Po ukończeniu kursu student/ka będzie przygotowany/a

do samodzielnej analizy problemów dydaktycznych

i komunikacyjnych w klasach wielokulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem klas polsko-ukraińskich,

i będzie potrafił/a samodzielnie zaplanować i wdrożyć rozwiązania zdiagnozowanych problemów.

Literatura:

- Aronin, L. (2018). Lecture 1. What is multilingualism? In: Singleton, D., & Aronin, L. (Eds.). Twelve Lectures on Multilingualism. Multilingual Matters.

- Bialystok, E., Craik, F. I. M., Green, D. W., and Gollan, T. H. (2009) Bilingual Minds. Psychological Science in the Public Interest, 10(3), 89-129.

- Cenoz, J. & Gorter, D. (2018). Lecture 4. Educational Policy and Multilingualism. In: D. Singleton and L. Aronin (eds.) Twelve Lectures on Multilingualism. Bristol: Multilingual Matters.

- Cook, V. (2014) How do different languages connect in our minds? In: V. Cook, and D. Singleton (eds.). Key topics in second language acquisition. Bristol: Multilingual Matters.

- Cook, V. (2016) Premises of multi-competence. In: V. Cook and L. Wei (eds.) The Cambridge Handbook of Linguistic Multi-competence. Cambridge: Cambridge University Press.

- De Angelis, G, and Selinker, L. (2001). Interlanguage Transfer and Competing Linguistic Systems in the Multilingual Mind. In: Cross-linguistic influence in Third Language Acquisition: psycholinguistic perspectives, J. Cenoz., B. Hufeisen & U. Jessner (eds), Multilingual Matters.

- De Angelis, G. (2007) Third or Additional Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.

- De Angelis, G. (2018). Lecture 6. Cross-linguistic Influence and Multiple Language Acquisition and Use. In: D. Singleton and L. Aronin (eds.) Twelve Lectures on Multilingualism. Bristol: Multilingual Matters.

- Dewaele, J-M. (2015). Bilingualism and Multilingualism. In: K. Tracy, C. Ilie and T. Sandel (eds.). The International Encyclopedia of Language and Social Interaction. John Wiley & Sons, Inc.

- Festman, J. (2019). Lecture 9. The Psycholinguistics of Multilingualism. In: D. Singleton and L. Aronin (eds.) Twelve Lectures on Multilingualism. (pp. 233-269). Bristol: Multilingual Matters.

- Januszewska E., Markowska-Manista U. (2017). Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Wyd. APS, Warszawa.

- Jarvis, S., & Pavlenko, A. (2008). Crosslinguistic influence in language and cognition. Routledge.

- Jessner, U. (2008) Teaching third languages: Findings, trends and challenges. Language Teaching 41: 15-56.

- Komorowska, H. (2006). Intercultural competence in ELT syllabus and materials design. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 8, 59-83.

- Komorowska, H. (2014) Analyzing Linguistic Landscapes. A diachronic Study of Multilingualism in Poland. In: A. Otwinowska and G. De Angelis (eds.) Teaching and Learning in Multilingual Contexts: Sociolinguistic and Educational Perspectives. (pp.19-31) Bristol: Multilingual Matters.

- Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B. - Kultura w edukacji międzykulturowj.

- Markowska-Manista U. (2016), Walka ze stereotypami odmienności kulturowej – szkolne i pozaszkolne pola bitewne , w: Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? / Dudzikowa M., Jaskulska S. (red.), Wolters Kluwer SA, ss. 315-339.

- Otwinowska, A. (2015). Cognate vocabulary in Language Acquisition and Use. Attitudes, Awareness, Activation. Bristol: Multilingual Matters.

- Otwinowska, A. (2017). English teachers’ language awareness: away with the monolingual bias?, Language Awareness, 26(4), 304-324

- Pavlenko, A. (2003a). "I never knew I was a bilingual": reimagining teacher identities in TESOL. Journal of Language, Identity, and Education, 2, 4, 251-268.

- Pearson, Z. B. (2009). Children with two languages In: E. L. Bavin (ed.) The Cambridge Handbook of Child Language. Cambridge: CUP. pp. 379-398.

- Ringbom, H. (2007). Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

- Surima J., Murawska E., Apanel D., Durka G.- Edukacja w obliczu przemian społecznych

- Śmiechowska-Petrovskij E. (red.). (2016) Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych, Wyd. UKSW, Warszawa.

- Traxler, M. J. (2011) Introduction to psycholinguistics: Understanding language science. John Wiley and Sons.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu:

1. Wiedza – Absolwent kursu zna i rozumie:

- przedmiot badań międzykulturowych i ich umiejscowienie w naukach humanistycznych i społecznych;

- specyfikę funkcjonowania różnych środowisk społecznych i kulturowych;

- zasady pracy z dziećmi o odmiennych potrzebach ze względu na ich pochodzenie kulturowe na rzecz szeroko rozumianej integracji społecznej;

- najważniejsze podejścia krytyczne dotyczące zjawisk dwu- i wielojęzyczności;

- pojęcie kompetencji różnojęzycznej i różno-kulturowości;

- pojęcie kompetencji międzykulturowej;

- pojęcie świadomości językowej i świadomości różnojęzycznej nauczyciela języków obcych;

- podstawową terminologię, teorię, metodologię i stan badań z zakresu wielokulturowości, wybrane fakty, procesy i zjawiska zachodzące w obszarach kultury współczesnej;

- podstawową terminologię, teorię, metodologię i stan badań z zakresu dwu- i wielojęzyczności;

- terminologię, teorię, metodologię i stan badań z zakresu komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej;

- terminologię, teorię, metodologię i stan badań z zakresu dydaktyki w grupie zróżnicowanej kulturowo;

- terminologię, teorię, metodologię oraz dostępne narzędzia w zakresie zarządzania projektem oraz pracy projektowej;

- funkcje języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej;

- znaczenie wielokulturowości w budowaniu tożsamości jednostki i społeczności;

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

2. Umiejętności – Absolwent kursu potrafi:

- charakteryzować różne środowiska społeczne

i kulturowe;

- zdefiniować dwu- i wielojęzyczność z różnych perspektyw;

- wykorzystywać wiedzę z zakresu m.in. psychologii

i socjologii oraz metodyk nauczania dla wspierania funkcjonowania edukacyjnego i poza edukacyjnego dzieci ze zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych;

- wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące: krytyczną lekturę tekstów, krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych, syntezę różnych idei i poglądów, formułowanie hipotez, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w pracy zespołu wielokulturowego;

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z wybranych dziedzin nauki;

- planować i organizować pracę własną oraz podejmować indywidualną inicjatywę;

- współdziałać w grupie, w tym w kontekście międzykulturowym;

- merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów w kontekście wielokulturowym oraz formułować wnioski i syntetycznie je ujmować;

- planować, organizować i realizować przedsięwzięcie badawcze lub twórcze – indywidualnie i w zespole wielokulturowym; określać priorytety w realizacji zadań.

3. Kompetencje społeczne – Absolwent kursu jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności;

- uczestnictwa w kulturze korzystając z różnych form i mediów;

- współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role;

- przestrzegania etycznych uwarunkowań działalności zawodowej, w tym badawczej;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym;

- respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- przyjęcia i promowania postawy otwartości wobec różnych kultur w duchu tolerancji i pluralizmu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)