Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak mówić, aby zaciekawić uczniów? O sztuce wystąpień publicznych i dobrych prezentacji (edycja 2.)– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-SWPDP-KK-B-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak mówić, aby zaciekawić uczniów? O sztuce wystąpień publicznych i dobrych prezentacji (edycja 2.)– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.


Skrócony opis:

Zajęcia składają się z czterech spotkań: 1,8,15,22 września w godz. 16:45-19:00.

Jak mówić, aby słuchacze zapamiętali nasz przekaz? Jak przygotować prezentację, aby przykuła uwagę uczniów?

Celem zajęć jest rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz zawodowych uczestników. Studenci będą mieli możliwość poznania technik wykorzystywanych podczas wystąpień publicznych oraz najważniejszych zasad tworzenia dobrych prezentacji. Są to umiejętności, które przydadzą się każdemu nauczycielowi w codziennej pracy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Zajęcia skierowane są do studentów realizujących specjalność nauczycielską.

Pełny opis:

Umiejętność wystąpień publicznych oraz tworzenia dobrych prezentacji jest jednym z podstawowych oraz kluczowych kompetencji wykorzystywanych do pracy w szkole. Dzięki dobrze przygotowanej i przedstawionej prezentacji możemy zainspirować oraz zachęcić uczniów do zadawania pytań i podejmowania własnych działań.

Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość poznania technik wykorzystywanych podczas wystąpień publicznych, najważniejszych zasad tworzenia dobrych prezentacji oraz narzędzi, które można wykorzystać w trakcie lekcji.

Uczestnicy poznają praktyczne wskazówki jak dobrze występować oraz jakich błędów nie popełniać. Ponadto, będą mieli możliwość przećwiczenia w praktyce nowo nabytych umiejętności.

Zagadnienia poruszane na warsztatach:

Planowanie i przygotowanie wystąpienia publicznego

Najważniejsze zasady przy występowaniu – jakich błędów nie popełniać.

Mowa ciała w trakcie prezentacji

Interakcja z uczniami (widownią)

Zasady tworzenia dobrej prezentacji – struktura

Narzędzia do tworzenia prezentacji

Dobre praktyki w tworzeniu prezentacji, które umożliwią przyciągnięcie uwagi uczniów

Warsztat umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych.

Literatura:

Anderson C., TED talks : oficjalny poradnik TED : jak przygotować wystąpienie publiczne, Wrocław 2018

Buksak L. Szkoła Mówców. Myśl i prezentuj inaczej niż wszyscy, Gliwice 2018

Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 2013

Gallo C., Mów jak TED. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców, Warszawa 2016

Kammel T., Moc w gębie. Jak gadać, żeby się dogadać, Warszawa 2019

Majewska-Opiełka I., Jak mówić, by nas słuchano, Gdańsk 2010

Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych, Warszawa 2018

Pease A., Pease B, Mowa ciała, Poznań 2009

Rzędowska A., Mówca doskonały : wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2018

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Zna podstawowe techniki wykorzystywane przy wystąpieniach publicznych

Zna podstawowe narzędzia do tworzenia prezentacji

Umie zaplanować i przygotować wystąpienie publiczne

Umie nawiązać kontakt z publicznością w trakcie swojego wystąpienia

Potrafi stworzyć prezentację z wykorzystaniem narzędzi poznanych na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu zajęć student:

Zna podstawowe techniki wykorzystywane przy wystąpieniach publicznych

Zna podstawowe narzędzia do tworzenia prezentacji

Umie zaplanować i przygotować wystąpienie publiczne

Umie nawiązać kontakt z publicznością w trakcie swojego wystąpienia

Potrafi stworzyć prezentację z wykorzystaniem narzędzi poznanych na zajęciach

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- Przygotowanie 7-minutowego wystąpienia z wykorzystaniem narzędzi (obowiązkowo prezentacji) i wiedzy zdobytej podczas warsztatu.

-Aktywność na zajęciach.

terminowe przygotowanie i zaprezentowanie 7-minutowego wystąpienia z wykorzystaniem narzędzi (obowiązkowo prezentacji) i wiedzy zdobytej podczas warsztatu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)