Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klinika kariery: moduł I - ścieżka doradztwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0503-KK-I-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Klinika kariery: moduł I - ścieżka doradztwo
Jednostka: Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Założenia formalne:

Projekt jest skierowany do studentów i studentek kierunków przygotowujących zawodowo osoby do zawodów w obszarze doradztwa zawodowego, trenerskim, HR, a więc w dziedzinach, które mają na celu m.in. pracę pozwalającą na poznawanie rynku, wspieranie osób we wchodzeniu na rynek pracy, prowadzenie rekrutacji, pracę w instytucjach rynku pracy.


Założenia wstępne:

Rekrutacja do projektu: zgłoszenia studentów i studentek studiów I stopnia (2 i 3 roku), studiów II stopnia, studiów jednolitych (4 i 5 roku) do wybranego modułu (jednego z trzech).

Głównym kryterium jest reprezentowanie jednego z kierunków: psychologia, socjologia, polityka społeczna, andragogika, doradztwo zawodowe lub inny kierunek nawiązujący do zakresu planowanych. Dopuszcza się udział osób z innych kierunków, o ile moderator modułu uzna, że ze względu na planowany zakres projektów w danej edycji umożliwia interdyscyplinarność grupy.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Projekt „Klinika kariery” jest zaplanowany na lata 2018-2020 i powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach inicjatywy pt. „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”.

Zajęcia prowadzone w ramach Kliniki kariery mają spełnić dwa zadania:

- zdobycie doświadczenia zawodowego, szczególnie przez studentów planujących karierę doradców, trenerów, coach’ów, analityków rynku pracy, itp.

- wsparcie działań UW w przygotowywaniu studentów do wejścia na rynek pracy.

Zajęcia skierowane są do studentów wszystkich kierunków studiów. Obejmują spotkania z doradcami, warsztaty prowadzone przez członków Kliniki i ekspertów, konwersatoria, realizację projektu przez studentów.

Uwaga! Moduł składa się z 45h pracy z opiekunem modułu i ekspertem (szkolenia (15h), warsztaty (20h), konwersatorium (10h) oraz 45h samodzielnej pracy studenta/w zespołach projektowych.

Pełny opis:

Celem Kliniki kariery jest umożliwienie studentom rozwinięcia kompetencji zawodowych, umiejętności pracy projektowej, pracy w grupie, rozwiązywania problemów.

Wszyscy studenci przystępujący do zajęć zostaną poddani ocenie kompetencji i odbędą szkolenia z zakresu pracy projektowej i pracy w grupie (w sumie 15h., w tym szkolenie z zakresu pracy projektowej i pracy w grupie – 2x6h =12h).

W każdym semestrze, trwania projektu planowane jest przeprowadzenie 3 modułów/ogunów po 30h każdy. Planowane są moduły: ścieżka doradztwo, ścieżka trenerska/szkoleniowa, ścieżka HR.

Studenci w ramach poszczególnych modułów (30h) na początku zajęć wspólnie z opiekunem modułu definiują zakres pracy, problemy do rozwiązania, metody ich rozwiązywania. To warunkuje dobór ekspertów zewnętrznych.

Zajęcia w ramch modułów (30h) obejmują 5 warsztatów x 4h (w tym seminarium podsumowujące zajęcia) prowadzonych przez eksperta zewnętrznego/opiekuna modułu i 5 zajęć x 2h w formie konsultacji projektu z opiekunem modułu.

Cykle, semestry zajęć kończą się seminarium ogólnouniwersyteckim z udziałem pracowników UW, szczególnie przedstawicielami władz jednostek, przedstawicielami zespołów zapewnienia jakości kształcenia, studentów, pracodawców, ekspertów.

Przykłady projektów, w ramach modułów:

- opracowanie informacji zawodowych wg kierunków studiów na UW, w których absolwenci mogą realizować swoje ścieżki kariery;

- organizacja spotkań z doradcami zawodowymi Biura Karier UW i współpracujących instytucji rynku pracy np. urzędów pracy;

- przygotowanie planu szkoleń dedykowanych dla studentów, opracowanych w wyniku przeprowadzonej diagnozy wśród studentów różnych kierunków studiów UW;

- przygotowanie strategii współpracy z pracodawcami w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji na UW;

- opracowanie strategii działań informacyjno-promocyjnych wśród studentów na temat zawodów, możliwości korzystania z usług Biura Karier, instytucji rynku pracy;

- rozwinięcie współpracy z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia UW w celu prezentacji wyników badań losów absolwentów (w tym ELA) i ich wykorzystania do podejmowania decyzji zawodowych;

- organizacja spotkań rekrutacyjnych z pracodawcami, również eksperckich we współpracy z władzami jednostek, organizacjami działającymi w tych jednostkach (samorządem, kołami naukowymi);

- przygotowanie raportów tematycznych, poradników profilowanych pod konkretne kierunki.

Termin i lokalizacja:

zajęcia będą odbywać się:

w piątki od godz.: 9.45 do 11.15, ul. Nowy Świat 69 w sali nr 113.

Literatura:

R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.

M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

D.P.Schultz, S.E.Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002.

Szczegółowy spis lektur zostanie ustalony z opiekunem modułu i ekspertem po wyborze projektów.

Efekty kształcenia:

Student/studentka po ukończeniu przedmiotu ma wiedzę i definiuje podstawowe pojęcia:

Moduł I doradztwo zawodowe:

- znajomość terminologii i podstawowych pojęć związanych z doradztwem zawodowym,

- umiejętność prowadzenia rozmów diagnozujących w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie podstawowym.

Student/studentka potrafi:

a) rozróżniać podstawowe metody i techniki pracy projektowej,

b) dostosowywać i wdrażać metodologię oraz zasoby wiedzy odpowiednie do realizacji projektu (w zależności od jego kierunku studiów i wybranego modułu),

c) poszukiwać źródeł danych i budować odpowiednie narzędzia niezbędne do realizacji projektu,

d) współpracować i efektywnie działać (zarządzać czasem, budować więzi, rozwiązywać problemy, kierować i motywować innych, ponosić odpowiedzialność) w interdyscyplinarnym zespole projektowym,

e) analizować materiały zebrane podczas prowadzenia projektu,

f) interpretować i ewaluować wyniki przeprowadzonego projektu,

g) komunikować wypracowane wyniki projektu,

h)argumentować i przedyskutować skuteczność określonych rowiązań wypracowanych w ramach projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i przygotowanie do zajęć 10%; Obecność na zajęciach 20%; Realizacja zadań w projekcie 40%; Napisanie części raportu z projektu 20%; Prezentacja wyników 10%.

Bilans kompetencji wg wymagań Projektu: „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” będzie badany ankietowo na początku i zakończeniu zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Giermanowska, Tomasz Sobierajski
Prowadzący grup: Tomasz Sobierajski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.