Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klinika kariery: moduł III - ścieżka HR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0503-KK-III/19-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Klinika kariery: moduł III - ścieżka HR
Jednostka: Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Projekt jest skierowany do studentów i studentek kierunków przygotowujących zawodowo osoby do pracy w obszarze doradztwa zawodowego, trenerskim, HR, a więc w dziedzinach, które mają na celu m.in. pracę pozwalającą na poznawanie rynku, wspieranie osób we wchodzeniu na rynek pracy, prowadzenie rekrutacji, pracę w instytucjach rynku pracy.

Założenia wstępne:

Rekrutacja do projektu studentów/studentek jedynie do wybranego modułu (jednego z trzech):

1. studia I stopnia (2 i 3 rok)

2. studia II stopnia (1 i 2 rok)

3. studia jednolite (4 i 5 rok)


UWAGA: Osoby z 1 roku studiów I stopnia i 1,2,3 roku studiów jednolitych magisterskich nie mogą brać udziału w Klinice Kariery.


Oferta jest przede wszystkim kierowana do studentów jednego z kierunków: psychologia, socjologia, polityka społeczna, andragogika, doradztwo zawodowe lub inny kierunek nawiązujący do zakresu planowanych. Dopuszcza się udział osób z innych kierunków, o ile opiekun modułu uzna, że ze względu na planowany zakres projektów w danej edycji umożliwia interdyscyplinarność grupy.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Projekt „Klinika kariery” jest realizowany w ramach inicjatywy pt. „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” i współfinansowany ze środków PO WER.

Zajęcia prowadzone w ramach Kliniki kariery mają spełnić dwa zadania:

- zdobycie doświadczenia zawodowego, szczególnie przez studentów planujących karierę doradców, trenerów, coach’ów, analityków rynku pracy, itp.

- wsparcie działań UW w przygotowywaniu studentów do wejścia na rynek pracy.

Planowane jest przeprowadzenie 3 modułów/ogunów:

I - ścieżka doradztwo zawodowe,

II- ścieżka trenerska/szkoleniowa,

III- ścieżka HR.

Uwaga! Moduł składa się z 45h pracy z opiekunem modułu i/lub ekspertami, w tym: szkolenia (15h), warsztaty (20h), konwersatorium (10h) oraz 45h samodzielnej pracy studenta w zespołach projektowych.

Pełny opis:

Celem Kliniki kariery jest umożliwienie studentom rozwinięcia kompetencji zawodowych, umiejętności pracy projektowej, pracy w grupie, rozwiązywania problemów.

Wszyscy studenci przystępujący do zajęć zostaną poddani ocenie kompetencji i odbędą szkolenia z zakresu pracy projektowej i pracy w grupie (w sumie 15h, w tym szkolenie z zakresu pracy projektowej i pracy w grupie – 2x6h =12h).

Studenci w ramach poszczególnych modułów na początku zajęć wspólnie z opiekunem modułu definiują zakres pracy, problemy do rozwiązania, metody ich rozwiązywania. To warunkuje dobór ekspertów zewnętrznych.

Zajęcia w ramach modułów obejmują: 5 warsztatów x 4h (w tym seminarium podsumowujące zajęcia) prowadzonych przez eksperta zewnętrznego/opiekuna modułu i 5 zajęć x 2h w formie konsultacji projektu z opiekunem modułu, oraz 45h samodzielnej pracy studenta w zespołach projektowych.

Cykle zajęć kończą się seminarium ogólnouniwersyteckim z udziałem pracowników UW, szczególnie przedstawicielami władz jednostek, przedstawicielami zespołów zapewnienia jakości kształcenia, studentów, pracodawców, ekspertów.

Przykłady projektów, w ramach III modułu:

HR

- opracowanie poradnika dla grup studenckich (np. kół naukowych czy samorządów) jak tworzyć działania odpowiedzialne społecznie (nawiązujące do społecznej odpowiedzialności biznesu),

- przygotowanie scenariusza, narzędzia i przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb wsparcia kadr administracyjnych jednostek organizacyjnych UW, np. Biura Karier,

- opracowanie sposobów pozyskiwania coachów wspierających kadry administracyjne, dydaktyczne i studentów UW,

- opracowanie poradnika dla zagranicznych studentów w zakresie przygotowania do poszukiwania pracy i ich uprawnień na rynku pracy,

- opracowanie scenariuszy warsztatów dla zagranicznych studentów wspierających ich w procesie integracji na uczelni.

Efekty uczenia się:

Student/studentka po ukończeniu zajęć ma wiedzę i definiuje podstawowe pojęcia:

Moduł III HR:

- rozumienie zadań i znaczenia funkcji personalnej w organizacji i strategii zarzadzania różnorodnością,

- znajomość podstawowych pojęć i narzędzi zarządzania różnymi grupami pracowników.

Student/studentka potrafi:

a) rozróżniać podstawowe metody i techniki pracy projektowej,

b) dostosowywać i wdrażać metodologię oraz zasoby wiedzy odpowiednie do realizacji projektu (w zależności od jego kierunku studiów i wybranego modułu),

c) poszukiwać źródeł danych i budować odpowiednie narzędzia niezbędne do realizacji projektu,

d) współpracować i efektywnie działać (zarządzać czasem, budować więzi, rozwiązywać problemy, kierować i motywować innych, ponosić odpowiedzialność) w interdyscyplinarnym zespole projektowym,

e) analizować materiały zebrane podczas prowadzenia projektu,

f) interpretować i ewaluować wyniki przeprowadzonego projektu,

g) komunikować wypracowane wyniki projektu,

h)argumentować i przedyskutować skuteczność określonych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

Bilans kompetencji wg wymagań Projektu: „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” będzie badany ankietowo na początku i po zakończeniu zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i przygotowanie do zajęć 10%; Obecność na zajęciach 20%; Realizacja zadań w projekcie 40%; Napisanie części raportu z projektu 20%; Prezentacja wyników 10%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.