Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra przemienna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135ALP
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algebra przemienna
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra I (potok 1) 1000-113bAG1a
Topologia I (potok 1) 1000-113bTP1a

Założenia (opisowo):

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia topologii, w szczególności jest obeznany z przykładami niemetrycznych przestrzeni topologicznych.

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia algebry (pierścień, dziedzina, ciało, homomorfizm, dziedzina ideałów głównych) i umie sprawnie operować tymi pojęciami na podstawowych przykładach, ZZ, K[x].

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do algebry przemiennej i jest wymagany do

rejestracji na przedmiot geometria algebraiczna. Na wykładzie zostaną

wprowadzone pojęcia związane z pierścieniami przemiennymi i modułami nad

tymi pierścieniami, i zostaną dowiedzione podstawowe twierdzenia dotyczące

tych klas obiektów algebraicznych; ważną klasą rozważanych pierścieni będą

pierścienie noetherowskie.

Pełny opis:

1. Pierścienie przemienne. Ideały pierwsze, ideały maksymalne i prymarne.

Nilradykał pierścienia i jego opis jako przecięcia ideałów pierwszych,

radykał Jacobsona. Przykłady: wielomiany, szeregi, pierscienie funkcji

ciagłych.

2. Lokalizacja i pierscienie lokalne. Zachowanie sie ideałów przy lokalizacji.

3. Moduły. Ciągi dokładne, moduły wolne i projektywne. Lemat Nakayamy.

Iloczyn tensorowy i moduły płaskie.

4. Moduły i pierścienie noetherowskie. Wstępujące ciągi

ideałów i skończona generowalność. Rozkladalność elementów na

nierozkładalne. Twierdzenie Hilberta o bazie. Lokalizacja jest

noetherowska.

5. Skończone rozszerzenia i całkowite domknięcie. Równoważne

charakteryzacje całkowitości rozszerzeń, składanie rozszerzeń,

całkowite domkniecie, pierścienie normalne. Twierdzenie Noether o

normalizacji.

6. Wymiar Krulla. Wymiar Krulla pierscienia wielomianów i skończenie

generowanych k-algebr. Pierścienie Dedekinda.

7. Twierdzenie Hilberta o zerach, słabe i mocne wersje. Zbiory

algebraiczne w przestrzeni afinicznej, rozkład na składowe, topologia

Zariskiego. Spektrum pierścienia noetherowskiego, spektrum skończenie

generowanej algebry nad ciałem, Spec ZZ.

8. Pierścienie i moduły z gradacja, filtracje. Funkcja Hilberta, szereg

Poincare, ideały jednorodne. Relacja tych pojęć do warunku

noetherowskosci.

9. Twierdzenie Krulla o przecięciu, lemat Artina-Reesa, topologie

I-adyczne, uzupełnienia, liczby p-adyczne i ciało Qp jako przykłady.

10. Waluacje dyskretne i podstawowe własności pierscieni waluacji.

Normalne lokalne dziedziny wymiaru 1 są pierscieniami waluacji.

Normalna noetherowska dziedzina jako przecięcie pierscieni waluacji.

11. Ideały pierwsze stowarzyszone z modułem. Rozklad prymarny modułów i

ideałów w pierscieniach noetherowskich.

Uwaga: wykładowca decyduje jak wnikliwie przedstawiać tematy 8–11.

Literatura:

1. M.F. Atiyah, I.G. MacDonald. Wstep do algebry przemiennej.

2. J. Browkin. Teoria ciał.

3. S. Balcerzyk, T. Józefiak. Algebra Przemienna. (Istnieje przekład angielski).

4. D. Eisenbud. Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry. Springer 1995.

5. I. Kaplansky. Commutative Algebra.

6. S. Lang. Algebra, (oba wydania).

7. H. Matsumura. Commutative ring theory

8. M. Reid. Undergraduate commutative algebra.

Efekty uczenia się:

Student zna i praktycznie opanował aparat pojęciowy współczesnej algebry przemiennej: lokalizację, spektrum pierścienia, iloczyn tensorowy.

Student zna i umie stosować główne wyniki teorii algebr skończenie generowanych: twierdzenie o normalizacji i o zerach, pojęcie wymiaru algebry.

Student zna i sprawnie operuje na klasach pierścieni takich jak DVR, dziedziny Dedekinda. Student umie zastosować wyniki z przedmiotu m.in. do zadań z teorii liczb.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Donten-Bury
Prowadzący grup: Weronika Buczyńska, Maria Donten-Bury
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Donten-Bury
Prowadzący grup: Weronika Buczyńska, Maria Donten-Bury
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)