Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-711PFI Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~pniez/bioinformatyka/
Punkty ECTS i inne: 5.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wstępny, mający na celu zapoznanie studentów z wybranymi, podstawowymi zagadnieniami fizyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami opisu rzeczywistości w wybranych działach fizyki. Na wykładzie wprowadzane są pojęcia, wielkości i wyjaśniane jest ich znaczenie oraz demonstrowane zastosowanie. Na ćwiczeniach są dyskutowane i rozwiązywane zadania.

Program:

1. Podstawowe pojęcia oraz prawa kinematyki i dynamiki punktu materialnego oraz statyki płynów.

2. Prawa zachowania: pędu, momentu pędu i energii.

3. Praca i energia.

4. Podstawy elektrostatyki, potencjał i natężenie pola elektrostatycznego.

5. Pole dipola elektrycznego, dipol trwały i indukowany. Dielektryki, polaryzacja.

6. Przewodniki, obwody z prądem stałym.

7. Elementy mechaniki kwantowej, stacjonarne równanie Schrödingera.

8. Wybrane zagadnienia fizyki relatywistycznej.

Literatura:

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 'Podstawy fizyki' (części 1-5)

Efekty uczenia się:

Student:

- analizuje treść problemu, zadania,

- wybiera właściwe wielkości do opisu problemu,

- wykonuje pomocnicze rysunki,

- omawia przewidywane zachowanie opisanego układu,

- omawia przewidywane cechy rozwiązania,

- rozwiązuje zadanie,

- omawia uzyskane rozwiązanie.

Wiedza:

- ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych (K_W02)

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru odbędą się dwa sprawdziany. Z jednego sprawdzianu można zdobyć maksymalnie 30 punktów zwykłych oraz 4 punkty dodatkowe za trudniejsze zadanie.

Przyznawane są punkty za aktywność na wykładzie (do 1 punktu na spotkanie). Za aktywność uznawany jest m.in. udział w dyskusjach na tematy związane z omawianymi zagadnieniami.

Przyznawane są punkty za projekty (do 3 punktów za projekt). Temat projektu powinien być z wyprzedzeniem zgłoszony prowadzącemu zajęcia. Należy z nim również uzgodnić termin prezentacji wyników projektu. Preferowane są projekty, w ramach których student przeprowadza doświadczenia, pisze program komputerowy, przygotowuje samodzielnie film lub serię zdjęć, przedstawia rozwiązanie ciekawych problemów.

Student zalicza zajęcia, jeśli suma punktów ze sprawdzianów, za aktywność i za projekty wynosi co najmniej 30 punktów oraz ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Ocena w terminie 0

Osoba, która zdobędzie co najmniej 75 punktów w sumie ze sprawdzianów, za aktywność i za projekty, może otrzymać ocenę celującą (5!) bez przystępowania do egzaminu.

Osoba, która zdobędzie co najmniej 60 punktów w sumie ze sprawdzianów, za aktywność i za projekty, może otrzymać ocenę bardzo dobrą (5) bez przystępowania do egzaminu.

Termin 1 – Egzamin lub kolokwium poprawkowe

Zaliczenie zajęć jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Z egzaminu można zdobyć maksymalnie 60 zwykłych punktów oraz 5 punktów dodatkowych za trudniejsze zadanie.

Warunkiem otrzymania w terminie 1 oceny pozytywnej przez osobę, która zaliczyła zajęcia, ale uzyskała mniej niż 60 punktów zaliczeniowych, jest uzyskanie przynajmniej 30 punktów z egzaminu.

Ocena końcowa w terminie 1 zależy od sumy punktów zaliczeniowych oraz punktów uzyskanych na egzaminie.

Egzamin w terminie 1 może być potraktowany jako kolokwium poprawkowe, umożliwiające zaliczenie zajęć w przypadku studenta, który nie zaliczył zajęć tylko ze względu na zbyt niską liczbę punktów zaliczeniowych. Do zaliczenia zajęć wymagane jest uzyskanie na kolokwium poprawkowym przynajmniej 30 punktów. Wcześniej zdobyte punkty nie liczą się w dalszej klasyfikacji. Studentowi, po zaliczeniu zajęć w ten sposób, przysługuje tylko jeden termin egzaminacyjny - w sesji poprawkowej.

Termin 2 - Egzamin poprawkowy

Zaliczenie zajęć jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Warunkiem otrzymania w terminie 2 oceny pozytywnej przez osobę, która zaliczyła zajęcia, jest uzyskanie przynajmniej 30 punktów z egzaminu w terminie 2.

Ocena końcowa w terminie 2 zależy od punktów uzyskanych na egzaminie w terminie 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.