Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molekularne podstawy enzymologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-714bMPE
Kod Erasmus / ISCED: 13.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Molekularne podstawy enzymologii
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach wykładu studenci zapoznają się z budową białek enzymatycznych, mechanizmami katalizy oraz kinetyką enzymatyczną. W części laboratoryjnej zostaną przedstawione techniki i metody przydatne w pracy z enzymami w warunkach in vitro i in silico.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Treści kształcenia: Podstawy termodynamiki chemicznej, budowa białek enzymatycznych, mechanizmy katalizy enzymatycznej, typy kinetyki reakcji enzymatycznych, rodzaje reakcji katalitycznych i klasyfikacja enzymów, błonowe układy bioenergetyczne.

ĆWICZENIA:

W skład zajęć wchodzą następujące zadania rachunkowe, laboratoryjne i komputerowe:

1.Przeliczenia biochemiczne i enzymatyczne. Podstawy spektrofotometrii

2. Podstawy symulacji reakcji chemicznych i enzymatycznych przy użyciu programów komputerowych

3. Podstawy pomiarów reakcji enzymatycznych. Oznaczanie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi królika.

4. Pomiary kinetyki enzymatycznej dla dehydrogenazy L-mleczanowej

5. Rachunkowe metody wyznaczania parametrów kinetycznych enzymów.

6. Hamowanie reakcji enzymatycznych – symulacje w programach komputerowych oraz analiza danych

7. Mechanizmy reakcji enzymatycznych – symulacje w programach komputerowych oraz analiza danych

8. Zastosowanie programów komputerowych do analizy budowy przestrzennej enzymów.

Literatura:

J.M Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Biochemia, Rozdziały 3,4, 8-10, PWN, Warszawa 2005

S. Strumiło, A. Tylicki. Enzymologia Podstawy, PWN, Warszawa 2020

A. Zgirski, R. Gondko Obliczenia Biochemiczne, PWN, Warszawa 1998

A. Cornish-Bowden. Fundamentals of Enzyme Kinetics, 4th Edition. Elsevier, 2014

https://iubmb.qmul.ac.uk

https://www.gepasi.org

https://copasi.org/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

*Student ma opanowaną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu enzymów (K_W04)

*Student ma opanowaną wiedzę na temat podstaw fizykochemicznych katalizy enzymatycznej (K_W01)

Umiejętności:

*Student potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie biologii  ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, fizyki i biologii molekularnej (K_U02)

*Student potrafi opisywać systemy informatyczne i bioinformatyczne w sposób zrozumiały dla laika (K_U14)

Kompetencje:

*Student jest przygotowany do precyzyjnego formułowania pytań, służących pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02)

*Student jest przygotowany do samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i zasobach internetowych, także w językach obcych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdania z ćwiczeń oraz egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mazur
Prowadzący grup: Maciej Garstka, Radosław Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)