Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BHP w laboratorium oraz ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1#BHP Kod Erasmus / ISCED: 16.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP w laboratorium oraz ergonomia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami BHP i prawa pracy w odniesieniu do studiów na Wydziale Fizyki, zagrożeniami występującymi w laboratoriach, podstawami ergonomii komputerowego stanowiska pracy oraz udzielaniem pierwszej pomocy medycznej.

Pełny opis:

Wstęp

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z elementami prawa pracy w odniesieniu do BHP, podstawowymi zagrożeniami występującymi w środowisku uczelni oraz elementami ergonomii pracy, jako realizacja zapisów prawa pracy (Kodeks Pracy, Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.: Art. 304 § 2) oraz prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.: Art. 228 ust. 1 - 2 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 897: § 1 - 2).

Program:

1. Prawo pracy dla obywatela studenta (1 h)

• Podstawy prawne - krótkie omówienie: Kodeks Pracy Dział X, Rozporządzenie MNiSzW z 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, Zarządzenie Rektora UW nr 4 z 6 lipca 2001 r.

• Podstawowe pojęcia: pracownik, student/doktorant, kobieta w ciąży, wypadek pracownika/studenta

• Prawa i obowiązki studenta, zakres odpowiedzialności, zakazy obowiązujące na UW

• Ubezpieczenia zdrowotne: omówienie rodzajów ubezpieczeń studentów na uczelni, ubezpieczeń NNW oraz ubezpieczeń zdrowotnych polskich studentów w UE

2. BHP w laboratorium: O zagrożeniach na studiach Fizyki (1 h)

• LASERY: zakresy promieniowania, klasyfikacja, zagrożenia, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa, skutki napromieniowania oczu i postępowanie w przypadku napromieniowania oka

• KRIOGENIKA: krótkie omówienie cieczy kriogenicznych na Wydziale Fizyki, dane termodynamiczne azotu i helu, zagrożenia, zasady bezpieczeństwa i środki ochrony, postępowanie w przypadku kontaktu z cieczą

• URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka, napięcie dotykowe, wartości progowe prądu rażenia, zasady postępowania z urządzeniami elektrycznymi

• PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE: rodzaje źródeł promieniotwórczych na pracowniach, zasady postępowania ze źródłami, ochrona radiologiczna (inspektorzy), dozymetria indywidualna i środowiskowa, zagrożenie radiacyjne i sposób postępowania w przypadku jego zaistnienia, dekontaminacja

• Sposób wzywania pomocy i informowania o zaistniałym wypadku/zagrożeniu na Wydziale Fizyki: rola portiera, numery telefonów na portierniach w budynkach Wydziału

3. Ergonomia komputerowego stanowiska pracy (1 h)

• Pojęcie ergonomii

• Stanowisko pracy w relacji z chorobą zawodową

• Zagrożenia występujące na komputerowym stanowisku pracy (krótkie omówienie przyczyn i skutków): astenopia, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego

• Projektowanie stanowiska:

- wybór siedziska, sposoby regulacji foteli

- pole widzenia w pozycji stojącej i siedzącej

- strefy zasięgu ruchu rąk człowieka przy biurku

- pozycja przy komputerze

- estymacja wysokości blatów pod klawiaturę i monitor

- rodzaje monitorów i ich luminancja, odległość oczu od monitora, ustawienia parametrów

- klawiatura, myszka i inne drobiazgi ułatwiające pracę

- oświetlenie stanowiska pracy (natężenie, kontrast)

• Profilaktyka pracy z komputerem (profilaktyka schorzeń oczu, kręgosłupa, układu mięśniowo-szkieletowego)

• Przepisy regulujące pracę z monitorami ekranowymi

4. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (1 h)

Szkolenie prowadzone przez Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej UW

• Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony ppoż.

• Proces spalania – przyczyny i skutki

• Zagrożenia pożarowe w obiektach i budynkach UW – sposoby eliminacji

• Podstawowe środki gaśnicze i ich użycie

• Sposoby alarmowania i prowadzenia ewakuacji podczas wystąpienia rzeczywistego pożaru lub innego zagrożenia

• Obowiązki w zakresie zapobiegania pożarom – zasady bezpieczeństwa ppoż.

• Pokaz użycia podręcznego sprzętu ppoż. (instruktaż)

5. Szkolenie udzielania pierwszej pomocy (2 h)

Szkolenie prowadzone przez ratowników medycznych

• Przepisy prawne a motywacja do udzielania pomocy

• Aspekty psychologiczne

• Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych

• Bezpieczeństwo własne

• Bezpieczeństwo poszkodowanego

• Skuteczne wzywanie pomocy

• Kontrola podstawowych funkcji życiowych

• Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia

• Ewakuacja z zagrożonego miejsca

• Rany, krwotoki, tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków

• Złamania, zwichnięcia, skręcenia

• Urazy rdzenia kręgowego

• Oparzenia: termiczne, chemiczne

• Porażenia prądem elektrycznym

• Wstrząs

• Pozycja przeciwwstrząsowa

• Bezpieczne sposoby obracania na plecy

• Unieruchamianie złamań i zwichnięć stawów

Literatura:

http://www.fuw.edu.pl/tl_files/studia/materialy/bhp/BHPLabFiz.pdf

http://www.fuw.edu.pl/tl_files/studia/materialy/bhp/BHPprawo.pdf

http://www.fuw.edu.pl/tl_files/studia/materialy/bhp/ERGON.pdf

Efekty uczenia się:

Efektem odbytego szkolenia BHP jest:

• posiadanie elementarnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i prawa pracy w środowisku wyższej uczelni,

• znajomość potencjalnych zagrożeń występujących w laboratoriach Wydziału Fizyki oraz sposobów zapobiegania wypadkom,

• umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,

• posiadanie niezbędnych informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej warunkujących właściwe zachowania w przypadku zagrożenia pożarem i ewakuacji budynku,

• posiadanie elementarnej wiedzy niezbędnej do udzielenia pierwszej pomocy przed przybyciem ratowników medycznych, jak również umiejętność prawidłowego wezwania tejże pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładzie i ćwiczeniach. Ocena w skali uniwersyteckiej jest wystawiana na podstawie testu sprawdzającego wiedzę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.