Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB112 Kod Erasmus / ISCED: 13.202 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student powinien przypomnieć sobie wiadomości dotyczące:


- mechaniki klasycznej i elektrostatyki

- pochodnych i całek

- podstawowych klas związków tworzących materię ożywioną

(białka, kwasy nukleinowe, fosfolipidy)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z fizycznymi czynnikami odpowiedzialnymi za oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach wodnych i determinującymi strukturę i funkcję makrocząsteczek biologicznych.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń rachunkowych obejmujących następujące zagadnienia:

- Woda i jej właściwości

- Roztwory molekularne – podstawowe pojęcia

- Cząsteczki biologiczne – rodzaje, właściwości

- Termodynamika układów biologicznych

- Oddziaływania wewnątrz- i międzycząsteczkowe

- Zagadnienia elektrostatyczne w roztworach

- Ruch cząsteczek w cieczach (dyfuzja, sedymentacja, hydratacja, lepkość)

Przewidywany nakład pracy studenta:

60 h – udział w zajęciach (wykład 30 h + ćwicze30nia 24 h)

20 h – przygotowanie do zajęć

20 h – przygotowanie do kolokwiów

20 h – przygotowanie do egzaminu

Razem: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

1. Peter Atkins „Chemia fizyczna” PWN 2007

2. Peter Atkins, Julio de Paula „Chemia fizyczna” PWN 2016

3. Maria Kamińska, Andrzej Witowski i Jerzy Ginter „Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej” WUW 2005

4. Ken Dill, Sarina Bromberg „Molecular Driving Forces” GS 2011

5. Tom Waigh „Applied Biophysics” Wiley&Sons 2007

6. Igor Serdyuk, Nathan Zaccai, Joseph Zaccai „Methods in molecular biophysics. Structure, dynamics, function” Cambrige University Press 2007

7. J. Newman, Physics of the life sciences, Springer

8. Loren Dean Williams „Molecular Interactions (Noncovalent Interactions) in biochemical systems”, https://ww2.chemistry.gatech.edu/~lw26/structure/ molecular_interactions/mol_int.html

9. Thomas E. Creighton „Proteins. Structures and Molecular Properties” Freeman and Company 1993

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. zna podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki

2. zna fizyczną naturę oddziaływań międzycząsteczkowych

3. zna fizyczne czynniki wpływających na strukturę i właściwości makrocząsteczek biologicznych

4. zna podstawowe pojęcia i prawa niezbędne do opisu ruchu cząsteczek w cieczach

Umiejętności:

1. umie zastosować język termodynamiki do opisu prostych procesów zachodzących w układach biologicznych

2. potrafi rozwiązać proste zagadnienia dotyczące ruchu cząsteczek w cieczach

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach rachunkowych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwione nieobecności na więcej niż dwóch wykładach i dwóch zajęciach rachunkowych skutkują niezaliczeniem przedmiotu. Usprawiedliwienia należy przedstawiać prowadzącemu na pierwszych zajęciach po okresie nieobecności.

Zasady zaliczenia:

1. Dwa śródsemestralne sprawdziany pisemne

2. Egzamin pisemny

3. Zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu minimum 60% punktów w sumie z kolokwiów i egzaminu pisemnego.

Ocena z przedmiotu będzie wystawiana na podstawie wyników sprawdzianów środsemestralnych i egzaminu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Modrak-Wójcik
Prowadzący grup: Anna Modrak-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W przypadku zdalnego trybu prowadzenia zajęć warunki zaliczenia przedmiotu nie ulegają zmianie, z tym, że do zaliczenia przedmiotu, oprócz zaliczenia kolokwiów i egzaminu, konieczne będzie terminowe oddawanie prac domowych. Kolokwia i egzamin odbędą się w trybie online. W ich trakcie uczestnik będzie zobowiązany do transmitowania swojego obrazu za pomocą platformy zoom. Rozwiązania zadań domowych oraz problemów z kolokwiów i egzaminu składane będą przed upływem wyznaczonego terminu na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.