Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia biologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB21
Kod Erasmus / ISCED: 13.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia biologii molekularnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczony "Wstęp do mikrobiologii i biologii molekularnej", oraz wykład "Biologia molekularna z genetyką cz I".

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem pracowni jest nauczenie studentów samodzielnej pracy metodami inżynierii genetycznej i biologii molekularnej, w logicznym ciągu: od projektowania genetycznego konstruktu kodującego pożądane białko, poprzez wykonanie tegoż konstruktu, wprowadzenie go do bakterii, izolację i wstępną charakteryzację białkowego produktu.

Pełny opis:

Celem pracowni jest praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi technikami biologii molekularnej:

1. Wybrane metody izolacji i analizy kwasów nukleinowych.

2. Enzymy restrykcyjne – jako narzędzie w inżynierii genetycznej.

3. Projektowanie konstruktów opartych na wektorach plazmidowych.

4. Amplifikacja fragmentu DNA metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).

5. Klonowanie fragmentu DNA w E. coli na wektorze plazmidowym.

6. Uzyskiwanie rekombinowanego białka metodą nadprodukcji w komórkach bakteryjnych.

7. Ocena czystości i stężenia białek.

Nakład pracy studenta:

Laboratorium = 90 godzin

Przygotowanie raportów = 45 godzin

Samodzielne przygotowanie do ćwiczenia = 45 godzin

Opracowanie wybranego artykułu naukowego = 30 godzin

Razem 210 godzin.

Literatura:

1. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White, „Biologia Molekularna" z serii "Krótkie Wykłady" - PWN, Warszawa -wybrane zagadnienia

2. T.A Brown „Genomy” PWN, Warszawa – wybrane zagadnienia

3. R. Słomki (red.) „Analiza DNA” Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008

4.T.A Brown „Gene Cloning & DNA Analysis" Blackwell Publishing -wybrane zagadnienia

5. Artykuły przeglądowe polecane przez asystenta

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego zakresem ćwiczeń student:

WIEDZA

1. zna wybrane metody izolacji kwasów nukleinowych z komórek bakteryjnych, (K_W04, K_W06, K_W07)

2. zna wybrane metody analizy kwasów nukleinowych,(K_W04, K_W06, K_W07)

3. zna metodą amplifikacji fragmentu DNA techniką PCR, (K_W04, K_W06, K_W07)

4. zna wybrane metody oceny czystości i stężenia białek, (K_W04, K_W06, K_W07)

5. zna wybrane systemy ekspresji białek heterologicznych w komórkach E. coli. (K_W04, K_W06, K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi izolować plazmidowe DNA metodą lizy alkalicznej, (K_U01, K_U04)

2. potrafi transformować komórki bakteryjne wektrorem plazmidowym - metodą szoku termicznego lub stosując elektoporację, (K_U01, K_U04)

3. potrafi zastosować technikę PCR do amplifikacji fragmentu DNA, (K_U01, K_U04)

4. potrafi klonować fragmenty DNA w E.coli na wektorze plazmidowym, (K_U01, K_U04)

5. potrafi uzyskiwać rekombinowane białko metodą nadprodukcji w komórkach bakteryjnych, (K_U01, K_U04)

6. potrafi oznaczyć stężenie białka w roztworze, (K_U01, K_U04)

7. potrafi ocenić czystość uzyskanego preparatu, (K_U01, K_U04)

8. potrafi interpretować wyniki przeprowadzanych doświadczeń. (K_U04, K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. ma świadomość, na czy polega etyka pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników, (K_K04, K_K05)

2. rozumie możliwości wykorzystania technik inżynierii genetycznej w biotechnologii, medycynie, diagnostyce, kryminalistyce i w przemyśle. (K_K06, K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Oddanie kart problemowych z każdych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Żuberek
Prowadzący grup: Joanna Żuberek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)