Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrządy optometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO07
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przyrządy optometryczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień optyki geometrycznej i fizjologicznej, umożliwiająca zrozumienie działania urządzeń omawianych na wykładzie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawia działanie przyrządów optometrycznych wykorzystywanych w analizie wady wzroku i schorzeń ocznych, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw fizycznych działania tych przyrządów.

Pełny opis:

Wykład omawia działanie przyrządów stosowanych w optometrii, okulistyce i optyce okularowej, wg tematów:

– podstawowe pojęcia i metody fizyczne analizy układu wzrokowego;

– urządzenia do przedmiotowego pomiaru refrakcji oka: optometry, (auto)refraktometry, skiaskopy/retinoskopy, biometry, aberrometry Shacka-Hartmanna;

– urządzenia wykorzystywane w podmiotowym pomiarze refrakcji (vel badaniu ostrości wzroku) – foroptery, kasety okulistyczne soczewek, oprawy próbne, testy barwne, cylindry skrzyżowane, okulary polaryzacyjne/stereotesty, flippery;

– urządzenia do pomiaru rogówki: keratometry, topografy rogówki, kamery Scheimpfluga, aberrometry Placido, pachymetry;

– urządzenia do obrazowania oka: lampy szczelinowe, oftalmoskopy (w tym skanujące), funduskopy (w tym soczewki Volka) i funduskamery, tomografy optyczne (OCT), mikroskopy konfokalne i spekularne, gonioskopy;

– urządzenia do pomiaru funkcji wzrokowych: tonometry, perymetry, adaptometry, okulografy, elektroretinografy, wzrokowe potencjały wywołane (VEP);

– urządzenia specjalne i terapeutyczne: endoskopia optyczna, metody fluorescencyjne, gogle rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, syntonika, mierniki ;

– urządzenia w warsztacie optyka oftalmicznego: sferomierze, dioptromierze lunetowe i elektroniczne, polaryskopy, pupilometry.

Literatura:

[1] J. Nowak, M. Zając, Optyka : kurs elementarny, Oficyna Wydaw. Polit. Wroc., Wrocław 1998.

[2] M. Zając, Optyka okularowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.

[3] M. Zając, Optyka okularowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2007.

[4] A. Styszyński, Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji, Alfa Medica Press, 2019.

[5] A. H. Tunnacliffe, J. G. Hirst, Optics, ABDO College of Education, 2007.

[6] G. Smith, D.A Atchison, The Eye and Visual Optical Instruments, 2008.

[7] D. A. Atchison, A. Bradley, L. Thibos, and G. Smith, "Useful Variations of the Badal Optometer," in Vision Science and its Applications, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 1995), paper SaE7.

oraz materiały -- instrukcje obsługi urządzeń i publikacje naukowe przekazwane przez osobę prowadzącą.

Efekty uczenia się:

Wiedza: po zaliczeniu wykładu student zna i rozumie

B.W6 naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią

B.W8 fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania

B.W9 fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań

Umiejętności: po zaliczeniu wykładu student potrafi

B.U1 wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy

Kompetencje społeczne: po zaliczeniu wykładu student jest gotów do:

K_K8 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

K_K13 uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie egzaminu student(ka) powinien(nna) wykazać się znajomością zagadnień poruszanych na wykładach, w szczególności narysować i objaśnić schematy działania przyrządów optometrycznych oraz omówić zasady fizyczne, które wykorzystują.

Część pokazowa wykładu jest zaliczana na podstawie obecności i zaangażowania.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Małgorzata Patrzykont, Jacek Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)