Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dozymetria i ochrona radiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJDOR3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dozymetria i ochrona radiologiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej, przepisami regulującymi postępowanie z radioizotopami, organizacją i kontrolą środowiska pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład:

1. Czy bać się promieniowania jonizującego?

2. Zastosowanie technik jądrowych w przemyśle i medycynie oraz związane z nimi potencjalne zagrożenia.

3. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego. Przyrządy dozymetryczne i ich kalibracja.

4. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego.

5. Ustawa – Prawo atomowe i akty wykonawcze.

6. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, bezpieczna praca ze źródłami promieniowania.

7. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentów w zakresie ochrony radiologicznej.

8. Kontrola dozymetryczna indywidualna oraz środowiska pracy.

9. Odpady promieniotwórcze.

Ćwiczenia:

1. Obliczanie zmiany aktywności w czasie, obliczanie mocz dawki, dawek i osłon.

2. Optymalizacja warunków pracy w warunkach narażenia, ocena dawek indywidualnych na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy.

3. Oszacowanie dopuszczalnego czasu przebywania w pomieszczeniu o podwyższonym promieniowaniu, ocena wewnętrznego skażenia organizmu.

Pełny opis:

Wykład:

1. Czy bać się promieniowania jonizującego?

2. Zastosowanie technik jądrowych w przemyśle i medycynie oraz związane z nimi potencjalne zagrożenia.

3. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego. Przyrządy dozymetryczne i ich kalibracja.

4. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego.

5. Ustawa – Prawo atomowe i akty wykonawcze.

6. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, bezpieczna praca ze źródłami promieniowania.

7. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentów w zakresie ochrony radiologicznej.

8. Kontrola dozymetryczna indywidualna oraz środowiska pracy.

9. Odpady promieniotwórcze.

Ćwiczenia:

1. Obliczanie zmiany aktywności w czasie, obliczanie mocz dawki, dawek i osłon.

2. Optymalizacja warunków pracy w warunkach narażenia, ocena dawek indywidualnych na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy.

3. Oszacowanie dopuszczalnego czasu przebywania w pomieszczeniu o podwyższonym promieniowaniu, ocena wewnętrznego skażenia organizmu.

Literatura:

1. Ustawa Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze dostępne na stronie www.dnz.paa.gov.pl

2. „Człowiek i promieniowanie jonizujące” Andrzej Z. Hrynkiewicz (red.), PWN 2001

3. Materiały wskazane lub/i dostarczone przez prowadzących zajęcia

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

1. zna zasady ochrony radiologicznej

2. zna obowiązujące w Polsce przepisy prawne

3. potrafi przygotować i kontrolować w jednostce organizacyjnej procedury ochrony radiologicznej

4. potrafi przygotować i nadzorować w jednostce organizacyjnej dokumentację

5. potrafi prowadzić kontrolę dozymetryczną indywidualną oraz środowiska pracy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z ochrony radiologicznej. Egzamin sprawdza znajomość podstawowych zagadnień z ochrony radiologicznej oraz przepisów prawnych. Warunkiem uzyskania zaliczania wykładu jest uzyskanie 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązuje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul, Zbigniew Rogulski
Prowadzący grup: Agnieszka Korgul, Zbigniew Rogulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul, Zbigniew Rogulski
Prowadzący grup: Agnieszka Korgul, Zbigniew Rogulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)