Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody zatężania i rozdzielania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MZROWL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody zatężania i rozdzielania
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru (dedykowane) dla studentów studiów 1-go stopnia - sem. letni
Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiadomości z chemii ogólnej; typy reakcji chemicznych, równowagi kwasowo-zasadowe, reakcje strąceniowe oraz redoks. Kompleksowanie. Podstawowe pojęcia w chemii analitycznej – selektywność, granica wykrywalności, procedura analityczna, rzetelność wyniku. Analiza pzrepływowo-wstrzykowa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z różnymi technikami zatężania analitów i sposobami ich oddzielania od składników matrycy oraz ich wykorzystaniem w analizie specjacyjnej. Jest uzupełnieniem zajęć z chemii analitycznej i instrumentalnych metod analizy chemicznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

• zapoznać studentów ze powszechnie stosowanymi metodami zatężania analitów i sposobami ich oddzielania od składników matrycy analizowanej próbki przed ich bezpośrednim oznaczaniem ilościowym,

• podać możliwość wykorzystania metod zatężania/rozdzielania w analizie specjacyjnej do oznaczeń poszczególnych form chemicznych pierwiastków,

• przedstawić najnowsze metody stosowane w laboratoriach

• zapoznać studentów z możliwością mechanizacji i automatyzacji procedury analitycznej.

W części wstępnej zostaną omówione podstawy teoretyczne stosowanych metod, ich wady oraz zalety. Następnie zaprezentowany zostanie sposób wybierania i projektowania procedury analitycznej na konkretnych przykładach analiz.

Literatura:

1. „Spektrometria atomowa. Możliwości analityczne”. Monografia pod redakcja E. Bulskiej i K. Pyrzyńskiej, Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2007.

Rozdział 2, str. 24-34.

2. „Analiza przepływowa. Metody i zastosowania” Monografia pod redakcją P. Kościelniaka i M. Trojanowicza, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Str. 180-195 oraz 245-262.

3. „Podstawy chemii analitycznej” D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, PWN Warszawa 2006, Tom 2, rozdział 33.

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu wykładu student będzie:

– znał podstawowe metody zatężania i rozdzielania oznaczanych substancji stosowane w procedurach analitycznych,

– umiał wybrać odpowiednią procedurę do danego problemu analitycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin pisemny na ocenę

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Pyrzyńska
Prowadzący grup: Krystyna Pyrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)