Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analityka środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMASROW6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analityka środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 6-go semestru (S1-PRK-CHAI, S1-ZMITP)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien zdobyć wiedzę na temat potrzeby i metodyki badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania próbek środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych wyników, a także umiejętność opracowania scenariusza badań środowiskowych.

UWAGA

z racji powiązania merytorycznego z tzw. Biospecjacją oraz faktu rozpoczęcia od 2. tygodnia zajęć, 2 tematy będą omawiane, jako pierwsze, w nieco odmienionej kolejności niż sugeruje opis przedmiotu.

Pełny opis:

Źródła błędów systematycznych w analizie śladów i powody ich powstawania. Specyfika pracy w laboratorium badania próbek środowiskowych. Parametry tj.: czułość, granica wykrywalności selektywność - ocena możliwości analitycznych procedury. Metody pobierania próbek tj. próbek wód, osadów czy gleby. Metody przygotowania próbek do badań: suszenie, przesiewanie, mielenie, ekstrakcja - instrumentarium. Wybór metody analitycznej ze względu na rodzaj i stężenie oznaczanych składników (metody instrumentalne i klasyczne, ilościowa, półilościowa). Rola, zastosowanie i działanie zestawów polowych badania wód, ścieków i gleb. Parametry sumaryczne. Metody pobierania próbek pyłów atmosferycznych: zawieszonych i sedymentujących. Metody elektrochemiczne w ocenie parametrów sumarycznych skażenia próbek wód. Rola badań retrospektywnych w ocenie stanu środowiska. Bank wzorców środowiskowych jako źródło informacji na temat stanu środowiska w przeszłości. Naturalne banki wzorców środowiskowych. Biomonitoring. Bioindykacja. Bioakumulacja. Metody badania odpadów. Mobilność. Biodostępność. Merytoryczne i propagandowe aspekty wykorzystania wyników badań środowiska.

UWAGA

z racji powiązania merytorycznego z tzw. Biospecjacją oraz faktu rozpoczęcia od 2. tygodnia zajęć, 2 tematy będą omawiane, jako pierwsze, w nieco odmienionej kolejności niż sugeruje opis przedmiotu.

Literatura:

1- materiały dostępne przed wykładem

2- Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, J. Namieśnik PWN Warszawa 2000

3- Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska WNT Warszawa 1998

4- Specjacja chemiczna, Malamut, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały)

5- Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego, pod redakcja A. Kabaty-Pendias, B.Szteke, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 1993

6- Analiza śladowa – zastosowanie; Mlamut Warszawa 2013

7- Specjacja chemiczna; Malamut Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien wiedzieć jakie są zasady pracy w laboratoriach badania próbek środowiskowych. Student powinien posiąść umiejętność oceny zakresu stosowalności danej metody analitycznej, krytycznej oceny otrzymywanych wyników, określenia celu badawczego i zaplanowanie jego realizacji oraz umiejętności korzystania ze znormalizowanych procedur analitycznych i porównywania wyników z wymaganiami normatywnymi. Efektem powinna być także wiedza na temat oceny rzeczywistego zanieczyszczenia środowiska.

Student nabędzie wrażliwość społeczną wobec zagrożenia i potrzeb badania środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność wymagana - dopuszczalna ilość nieobecności to 2 wykłady. Premiowana aktywność .

Egzamin końcowy oraz poprawkowy w formie ustnej.

W przypadku uzdalnienia sesji egzamin na platformie Google Meet lub Zoom.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krasnodębska-Ostręga
Prowadzący grup: Beata Krasnodębska-Ostręga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)