Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna - metody identyfikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMCHOMI4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna - metody identyfikacji
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-PRK-CHAI, S1-ZMITP)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna IA 1200-1CHOR1A3

Założenia (opisowo):

Znajomość właściwości, metod otrzymywania oraz reaktywność związków organicznych posiadających określone grupy funkcyjne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie student zapozna się z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy identyfikacji związków organicznych.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

- identyfikacja związków metodami chemicznymi;

- metody chromatograficzne;

- metody spektroskopowe: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR-1H ,13C), spektrometria mas.

Na proseminarium zagadnienia i techniki omawiane na wykładzie będą wykorzystywane w praktyce do analizy odpowiednich widm a przez to określenia struktury związku chemicznego. Zajęcia będą się odbywały przy czynnym udziale studentów.

Pełny opis:

Identyfikacja związków organicznych metodami chemicznymi w tym

- analiza elementarna związków organicznych;

- grupy rozpuszczalności;

- identyfikacja grup funkcyjnych;

- identyfikacja aminokwasów i cukrów;

- rozdzielanie mieszanin związków organicznych.

Metody chromatograficzne:

- chromatografia gazowa,

- chromatografia cieczowa (kolumnowa, HPLC),

- chromatografia cienkowarstwowa.

Metody spektroskopowe badania związków organicznych:

- spektroskopia w podczerwieni (IR),

- spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym (UV VIS),

- spektroskopia protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR),

- spektroskopia węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego(13C NMR),

- podstawy spektrometrii mas (MS).

Literatura:

1.John Mc Muray , Chemia Organiczna, PWN, Warszawa, 2003

2.Robert M. Silverstein , Francis X. Webster, David J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2007

3.Zygfryd Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, WNT, Warszawa, 1992

4. Walenty Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna teoretyczne podstawy metod chemicznych stosowanych do identyfikacji i ustalania struktury prostych związków organicznych;

- zna techniki chromatograficzne stosowane do identyfikacji i oczyszczania związków organicznych o różnych stanach skupienia;

- potrafi wykorzystać odpowiednie techniki spektroskopowe do stwierdzenia obecności grup funkcyjnych w badanym związku;

- umie zidentyfikować proste związki organiczne na podstawie widm magnetycznego rezonansu jądrowego 1H i 13C;

- zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych;

- zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych;

- zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii;

- potrafi przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych na podstawie danych chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny.

Proseminaria- zaliczenie zajęć na podstawie obecności.

Dozwolona jedna nieobecność na zajęciach proseminaryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piątek, Jan Romański
Prowadzący grup: Anna Piątek, Jan Romański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna IA 1200-1CHOR1A3

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie student zapozna się z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy identyfikacji związków organicznych.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

- identyfikacja związków metodami chemicznymi;

- metody chromatograficzne;

- metody spektroskopowe: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR-1H ,13C), spektrometria mas.

Na proseminarium zagadnienia i techniki omawiane na wykładzie będą wykorzystywane w praktyce do analizy odpowiednich widm a przez to określenia struktury związku chemicznego. Zajęcia będą się odbywały przy czynnym udziale studentów.

Pełny opis:

Identyfikacja związków organicznych metodami chemicznymi w tym

- analiza elementarna związków organicznych;

- grupy rozpuszczalności;

- identyfikacja grup funkcyjnych;

- identyfikacja aminokwasów i cukrów;

- rozdzielanie mieszanin związków organicznych.

Metody chromatograficzne:

- chromatografia gazowa,

- chromatografia cieczowa (kolumnowa, HPLC),

- chromatografia cienkowarstwowa.

Metody spektroskopowe badania związków organicznych:

- spektroskopia w podczerwieni (IR),

- spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym (UV VIS),

- spektroskopia protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR),

- spektroskopia węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego(13C NMR),

- podstawy spektrometrii mas (MS).

Literatura:

1.John Mc Muray , Chemia Organiczna, PWN, Warszawa, 2003

2.Robert M. Silverstein , Francis X. Webster, David J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2007

3.Zygfryd Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, WNT, Warszawa, 1992

4. Walenty Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)