Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polimery i biomateriały - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6L1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polimery i biomateriały - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje: teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z chemią i technologią polimerów i biomateriałów oraz wykorzystanie zaawansowanych metod analizy instrumentalnej (chromatografia, spektroskopia i kalorymetria) do analizy materiałów i biomateriałów o znaczeniu przemysłowym.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje: teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z chemią i technologią polimerów oraz biomateriałów.

Ćwiczenia dotyczące otrzymywania i charakterystyki polimerów:

- oznaczanie masy cząsteczkowej polimerów,

- zastosowanie chromatografii gazowej do badania produktów degradacji termicznej polimerów,

- zastosowanie katalizatorów palladowych w przemysłowej syntezie organicznej,

- polimeryzacja styrenu kontrolowana rodnikami nitroksylowymi,

- badanie właściwości polimerów metodami analizy termicznej (skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC, termograwimetrii TG) oraz metodami spektroskopowymi (IR),

- utylizacja tworzyw sztucznych (badanie możliwości recyklingu oraz pomiar wartości opałowej wybranych tworzyw sztucznych).

Ćwiczenia z chemii biomateriałów:

- zastosowanie chromatografii gazowej do badania składu lipidów i biopaliw,

- izolowanie i chromatograficzne oczyszczanie enzymów o znaczeniu przemysłowym

- sterowanie bioprocesem (proces ciągły z immobilizowanym biokatalizatorem),

- zastosowanie metod membranowych w bioprocesach (enzymatyczna hydroliza skrobi),

- enzymatyczna transestryfikacja lipidów,

- izolowanie i analiza ilościowa karotenoidów z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

-oznaczanie zawartości tokoferolu w wybranych produktach pochodzenia naturalnego.

Literatura:

spis literatury oraz materiały teoretyczne i instrukcje do cwiczeń dostępne na stronie internetowej Zakładu Technologii Chemicznej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć studenci wykażą się umiejętnością syntezy / izolowania / oczyszczania materiałów polimerowych oraz biomateriałów a także potrafią wykonać ich analizę. W szczególności studenci będą potrafili: wykonać syntezę polimeru, wyznaczyć masę cząsteczkową, zidentyfikować grupy funkcyjne, wyznaczyć ciepło i temperaturę przejść fazowych oraz wykonać analizę produktów termicznego rozkładu polimeru metodami chromatografii gazowej. Studenci będą w stanie posługiwać się następującymi technikami: chromatografią gazową, chromatografią cieczową (LC, HPLC, chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa), spektrofotometrią UV-Vis, spektrofotometrią w podczerwieni, analizą termiczną (Skaningowa Kalorymetria Różnicowa, Termograwimetria).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z pracowni jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń wykonanych ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Litwinienko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)