Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykochemia mikroemulsji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6W3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia mikroemulsji
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://chem.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć student powinien:

– mieć podstawową wiedzę z chemii ogólnej,

– mieć umiejętność przeglądania naukowej literatury fachowej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza wiedzę z zakresu termodynamiki i fizykochemii układów zdyspergowanych.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza wiedzę z zakresu termodynamiki i fizykochemii układów zdyspergowanych, pojęcie stanu koloidalnego, aerozolu, zolu, żelu, emulsji, mikroemulsji i miceli.

Omawia właściwości, klasyfikacje i otrzymywanie układów zdyspergowanych. Wprowadza pojęcia surfaktanta, co-surfaktanta, emulsji w/o i o/w oraz ich fizykochemiczną charakterystykę (w tym zagadnienia struktury i stabilności). Omawia struktury surfaktantów w rozpuszczalnikach o różnej polarności ze szczególnym uwzględnieniem warunków tworzenia miceli (oddziaływania hydrofobowe).

Wykład zaznajamia z kinetyczną stabilnością koloidów, wprowadza podstawy termodynamiki układów koloidalnych.

Zaznajamia z metodami badania układów zdyspergowanych: kalorymetria, metody spektroskopowe, rozpraszanie światła, pomiar napięcia powierzchniowego.

Literatura:

P.W.Atkins “Chemia fizyczna” PWN 2001; H.Sonntag „Koloidy” PWN Warszawa, 1982; M.P.Pileni „Structure and reactivity in reverse micelles” Elsevier, 1989; H-J.Butt, K.Graf, M.Kapel „Physics and chemistry of interfaces” Wihley-vch, 2006; M.J.Rosen “Surfactants and interfacial phenomena” Wiley 2004; D Myers “Surfactant science and technology” Wiley 2006.

Aktualne publikacje ukazujące się w czasopismach naukowych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student:

- definiuje koloid, zol, żel emulsję o/w, w/o ,mikroemulsję, micele

- wymienia kryteria rozróżniające układy zdyspergowane

- definiuje surfaktant i co-sufaktant

- podaje klasyfikacje surfaktantów wraz z przykładami

- wymienia i omawia metody otrzymywania układów zdyspergowanych

- zna warunki termodynamicznej trwałości układów koloidalnych

- definiuje warunki tworzenia miceli normalnych i odwróconych

- definiuje i omawia oddziaływania hydrofobowe

- wyjaśnia mechanizm tworzenia miceli w zależności od charakteru rozpuszczalnika

- omawia i porównuje metody wyznaczania cmc,

- rozróżnia agregaty micelarne

- definiuje warunki termodynamiczne tworzenia miceli

- definiuje i omawia kinetyczną stabilność koloidów

- opisuje właściwości termodynamiczne układów zdyspergowanych

- wymienia i zna metody badania układów zdyspergowanych (np.kalorymetria, spektroskopia, rozpraszanie światła)

- podaje przykłady zastosowań w/w metod w badaniach układów zdyspergowanych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Aby zdać egzamin student rozwiązuje test i odpowiada na pytania związane z tematami wykładu. Zdanie egzaminu oznacza uzyskanie >50% maksymalnej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Wilczura-Wachnik
Prowadzący grup: Hanna Wilczura-Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)