Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna z chemii organicznej i technologii chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHORGTL2M Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna z chemii organicznej i technologii chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zaliczoną chemię organiczną IA, technologię chemiczną i biochemię.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z tematyką naukową pracowni badawczych w Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej w celu lepszego przygotowania studenta do realizacji pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych ZChOiTCh. W ramach pracowni specjalizacyjnej studenci wykonują wybrane ćwiczenia z zaproponowanego wykazu tematów, w tym co najmniej jedno ćwiczenie w języku angielskim:

- Związki organiczne ulegające samoorganizacji - synteza i charakterystyka mezogenów.

- Synteza, oczyszczanie i właściwości fizykochemiczne organicznych półprzewodników.

- Analiza termiczna w chemii materiałów funkcjonalnych.

- Pomiar wielkości i stabilności nanocząstek metodą Dynamicznego Rozpraszania Światła (DLS).

- Synteza prekursora (w reaktorze wysokociśnieniowym) do wytwarzania pianek poliuretanowych. Analiza mieszaniny poreakcyjnej.

- Polimeryzacja rodnikowa kontrolowana rodnikami nitroksylowymi.

- Synteza nowych materiałów z zastosowaniem polimeryzacji ATRP.

- Otrzymywanie katalizatora do reakcji metatezy olefin typu Hoveydy-Grubbsa:

kompleksu dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-4,5-dihydroimidazol-2-ylideno[2-(i-propoksy)-5-nitrofenylo]metylideno]rutenu(II).

- Otrzymywanie katalizatora do reakcji metatezy olefin typu Hoveydy-Grubbsa:

kompleksu dichloro[1,3-bis(2,6-di{2-propylo}fenylo)-4,5-dihydroimidazol-2-ylideno[2-(i-propoksy)-5-nitrofenylo]metylideno]rutenu(II).

- Ozonoliza fenantrenu.

- Kataliza asymetryczna wspomagana wysokim ciśnieniem.

- Asymetryczna synteza organiczna z użyciem chiralnych katalizatorów.

- Wyznaczanie parametrów kinetycznych w reakcjach enzymatycznych metodami polarymetrycznymi.

- Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej.

- Elektroforeza białek w żelu poliakryloamidowym.

- Izolacja i charakterystyka DNA.

- Synteza peptydów na nośniku polimerycznym.

- Chemia "klik" - synteza związku fluorescencyjnego.

- Synteza i post-syntetyczna modyfikacja materiałów typu MOF (Metal-Organic Framework).

- "Click" chemistry - synthesis of a fluorescent compound.

- Organic chemistry tools for synthesis and purification of a drug delivery system.

- Organic chemistry tools for synthesis and physicochemical characteristic of a drug delivery system.

- Synthesis, purification and physicochemical properties of organic semiconductors.

- Thermal analysis of functional materials.

- Determination of size and stability of nanoparticles by DLS method.

- Dynamic Light Scattering application in size detection of molecules and molecular aggregates.

- Nitroxide mediated polymerization.

- Atom transfer radical polymerization (ATRP) in preparation of new materials.

- Preparation of the Hoveyda-Grubbs-type catalyst for the olefin metathesis reaction:

[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-ylidene]-dichloro-[(5-nitro-2-propan-2-yloxyphenyl)methylidene]ruthenium(II) complex.

- Ozonolysis of phenantren.

- Asymmetric organic synthesis with a chiral catalyst.

- Determination of kinetic parameters in enzymatic reactions by polarimetric methods.

- Application of microwave radiation in organic synthesis.

- Protein electrophoresis in polyacrylamide gel.

- DNA isolation and characterization.

Literatura:

Literatura odpowiednia do tematu ćwiczenia, podana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna nowoczesne metody syntezy związków organicznych, nanocząstek, związków o właściwościach ciekłokrystalicznych, polimerów, chiralnych katalizatorów, związków koordynacyjnych, m.in. przy zastosowaniu mikrofal, techniki Schlenka, reaktorów wysokociśnieniowych,

- potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami badawczymi i analitycznymi takimi jak: chromatografia GC, HPLC, analiza termiczna (DSC, TG), metoda dynamicznego rozpraszania światła (DLS), spektrofotometria UV-Vis, spektrofluorymetria, polarymetria, SAXS, SAXD, POM, 1H NMR, spektroskopia FTIR,

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym,

- potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na 3 zajęciach. Ocena z pracowni jest średnią arytmetyczną ocen z wykonanych ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krogul-Sobczak, Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Michał Chmielewski, Monika Góra, Karol Grela, Agnieszka Krogul-Sobczak, Grzegorz Litwinienko, Joanna Matraszek, Elżbieta Megiel, Zuzanna Molęda, Katarzyna Pałka, Karolina Piecyk, Piotr Roszkowski, Katarzyna Sęktas, Joanna Szawkało, Dagmara Tymecka, Hanna Wilczura-Wachnik, Elżbieta Winnicka, Joanna Wolska, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.