Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2PDCH2P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do stworzenia warsztatu pracy nauczyciela chemii. Zajęcia te, podobnie jak i inne zajęcia bloku dydaktycznego oraz pedagogiczno-psychologiczne, przygotowują do odbycia praktyk w szkole.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: szkoła tradycyjna a współczesne jej koncepcje; cele nauczania i ich formułowanie; program nauczania i jego realizacja, planowanie pracy dydaktycznej oraz budowanie rozkładu treści nauczania; metody nauczania, w tym metody aktywizujące oraz uczenie się kooperacyjne; podręczniki szkolne i ich wykorzystanie w nauczaniu-uczeniu się; technologie informacyjne i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela; programy edukacyjne oraz zasoby internetowe wspomagające nauczanie-uczenie się; projektowanie lekcji szkolnej i zasady pisania scenariuszy zajęć; innowacje metodyczne i organizacyjne w pracy nauczyciela (np. lekcje odwrócone); organizacja działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; proces komunikacji w klasie szkolnej i jego znaczenie dla dobrej edukacji; język nauczyciela jako narzędzie dydaktyczne; techniki budowania wykładu i zadawania pytań; proces oceniania uczniów w szkole: zasady i metody oceniania; nauczycielskie narzędzia diagnozy procesu i efektów uczenia się; zadania „refleksyjnego praktyka”; ocena efektywności pracy szkoły; pojęcie edukacyjnej wartości dodanej.

Zagadnienia powyższe będą poruszane w odniesieniu do chemii i jej miejsca w ramowych planach zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych, integracji wewnątrz – i międzyprzedmiotowej; zawartości podstawy programowej i jej wykorzystania w procesie nauczania-uczenia się.

Literatura:

Zajęcia są prowadzone wg projektu autorskiego.

Książki z dydaktyki chemii:

1. Anna Galska-Krajewska, Krzysztof M. Pazdro, Dydaktyka chemii, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1990.

2. red. Andrzej Burewicz, Hanna Gulińska, Dydaktyka chemii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993, 2002.

3. red. A. Siporska, M. M. Chrzanowski, Didactics of Science in International Curricula, SCRIPT sc, Warszawa 2017.

4. Józef Soczewka "Podstawy nauczania chemii", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.

5. Czesław Kupisiewicz "Podstawy dydaktyki ogólnej", PWN, Warszawa 1984.

Materiały z zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student zna:

- najważniejsze elementy składowe warsztatu pracy nauczyciela;

- zasady dydaktyczne;

- kategorie celów nauczania i ich elementy składowe;

- różnorodne metody nauczania;

- stopnie awansu zawodowego nauczyciela;

- elementy składowe konspektu;

- wady i zalety eksperymentowania w małej skali;

- podstawę programową nauczania chemii;

- wady i zalety eksperymentowania w małej skali;

- etapy kształtowania pojęć (wg Okonia i Jammera);

- rodzaje modeli stosowane w kształceniu chemicznym;

- różnice pomiędzy nauczaniem chemii w różnych systemach (narodowym, dwujęzycznym i IB);

- elementy składowe konspektu lekcji;

- pojęcie lekcji odwróconej;

- rodzaje zadań;

- terminologię dotyczącą kontroli wiedzy uczniów;

- rodzaje szczególnych potrzeb edukacyjnych.

Umiejętności. Student potrafi:

- stworzyć warsztat pracy nauczyciela chemii;

- stosować zasady dydaktyczne w nauczaniu;

- tworzyć cele nauczania: ogólne i szczegółowe;

- dobierać odpowiednie metody nauczania;

- pisać konspekty;

- formułować obserwacje i wnioski z przeprowadzanych doświadczeń;

- korzystać z podstawy programowej nauczania chemii;

- opracować doświadczenia zarówno w typowej skali, jak i małej skali;

- wymienić i opisać etapy kształtowania pojęć (wg Okonia i Jammera) oraz zidentyfikować je w podręczniku szkolnym;

- wymienić różnice pomiędzy nauczaniem chemii w różnych systemach (narodowym, dwujęzycznym i IB);

- opracować konspekt lekcji;

- opracować rozkład materiału;

- wymienić różnice pomiędzy typową lekcją a lekcją odwróconą;

- wymienić typy zadań;

- wymienić rodzaje kontroli wiedzy ucznia;

- stworzyć narzędzie do kontroli wiedzy uczniów;

- stworzyć konspekt lekcji powtórzeniowej;

- zaprojektować doświadczenie z wykorzystaniem wsparcia komputerowego;

- uwzględnić szczególne potrzeby edukacyjne podczas planowania lekcji.

Kompetencje. Student:

- dba o jakość i staranność działań;

- wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji;

- rozumie potrzebę dostosowywania materiałów dydaktycznych do możliwości uczniów;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiona zostanie na podstawie:

- prac pisemnych;

- kolokwium końcowego.

Rejestr obecności będzie prowadzony podczas zajęć stacjonarnych (sprawdzanie listy obecności).

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu wynosi 2.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po zaliczeniu prac pisemnych i kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Odbycie praktyk w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jest niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)