Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SRDCH12P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii 1
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą różnorodnych środków dydaktycznych urozmaicających proces kształcenia. Podczas zajęć omawiane będą sposoby wykorzystania i przygotowywania środków dydaktycznych między innymi takich jak modele, plansze czy gry dydaktyczne.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z rolą różnorodnych środków dydaktycznych urozmaicających proces kształcenia. Podczas zajęć omawiane będą sposoby wykorzystania środków dydaktycznych między innymi takich jak modele, plansze czy gry dydaktyczne. Studentka/student nauczy się dobierać środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej aktywizujące uczniów. Studentka/student będzie tworzyć modele, plansze czy gry dydaktyczne według własnego projektu przydatne w nauczaniu chemii. Podczas zajęć będą omawiane i dobierane do wieku uczniów nowości wydawnicze z zakresu środków dydaktycznych przydatnych w kształceniu przyrodniczym.

Literatura:

1. A. Burewicz, A. Gulińska, Dydaktyka chemii, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002

2. L. Leja, Techniczne środki dydaktyczne , PWN, 1979

3. A. Gulińska, Środki dydaktyczne wspomagające nauczanie przyrody, ZDCh, Poznań 2007

4. W. Karpiński, Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii, WSiP 1988

5. L. Nędzyński, Epiprojekcja doświadczeń chemicznych, PWN 1992

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studentka/student zna rolę środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

Studentka/student wykazuje się znajomością podstawowych środków dydaktycznych stosowanych w szkolnym nauczaniu chemii.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu środków dydaktycznych dostępnych do zastosowania w nauczaniu chemii.

Umiejętności:

Potrafi zaprojektować/tworzyć modele, plansze, schematy czy gry dydaktyczne własnego pomysłu przydatne w nauczaniu chemii.

Winien umieć umiejętnie i zgodnie z zasadami dydaktyki włączać posiadane środki w strukturę lekcji chemii.

Posiada umiejętność prowadzenia lekcji z zastosowaniem różnorodnych środków dydaktycznych.

Kompetencje

Studentka/student ma świadomość stosowania środków dydaktycznych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.

Stymuluje aktywność poznawczą uczniów poprzez tworzenie z nimi prostych pomocy dydaktycznych.

Rozwija dociekliwość i stymuluje pracę zespołową uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach. Opracowanie i wykonanie środków dydaktycznych przewidzianych programem.

Podczas zajęć będzie prowadzony rejestr obecności.

Dopuszczalna jest jedna nieobecności w ciągu semestru podlegająca usprawiedliwieniu.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po zaliczeniu prac zaplanowanych na dany semestr.

Praktyki zawodowe:

Odbycie praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej i liceum jest niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska
Prowadzący grup: Anna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska
Prowadzący grup: Anna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)