Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGINC-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia inżynierska
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę związaną z:

- charakterystyką procesów geologicznych

- klasyfikacją i opisem właściwości gruntów

- metodami badań polowych i laboratoryjnych gruntów

- modelami zachowań ośrodka gruntowego w warunkach różnorodnych wymuszeń (statycznych, dynamicznych)

- podstawami dokumentowania geologiczno - inżynierskiego

Wiedzę na powyższe tematy uzyskuje się w ramach następujących przedmiotów:

- geologia dynamiczna,

- podstawy geologii inżynierskiej

- gruntoznawstwo

- mechanika gruntów

- projektowanie i dokumentowanie badań geologiczno – inżynierskich

- nowoczesne metody badań gruntów i skał

- podstawy metrologii

- Kurs terenowy z geologii stosowanej i ochrony środowiska

Skrócony opis:

Geologia inżynierska jest działem wiedzy geologicznej i inżynierskiej. Nauka ta zajmuje się rozwiązaniem problemów inżynierskich i środowiskowych, które mogą powstać jako rezultat współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektem budowlanym lub sposobem zagospodarowania terenu, jak również wyborem środków zaradczych i zapobiegawczych zagrożeniom geologicznym.

Modele środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawowe zasady dokumentowania środowiska geologiczno-inżynierskiego. Ocena przydatności badań laboratoryjnych i polowych do dokumentowania stanu środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawy prognozowania zmian w czasie środowiska geologiczno-inżynierskiego. Procesy geodynamiczne.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są metodyce kartografii geologiczno-inżynierskiej. Wynikiem działań są:

- przekroje geologiczne,

- wykonany w zespołach dwuosobowych Atlas Geologiczno-Inżynierski, składający się z map analitycznych: dokumentacyjnej, geologicznej, spadków terenu, morfogenetycznej, miąższości osadów czwartorzędowych, hydroizobat, hydroizohips, gruntów i dopuszczalnych obciążeń jednostkowych, mapy syntetyzującej: warunków geologiczno-inżynierskich, oraz przekroju geologiczno-inżynierskiego.

Opracowania wykonywane są na bazie materiałów archiwalnych.

Literatura:

BAŻYŃSKI J., DRĄGOWSKI A., FRANKOWSKI Z., KACZYŃSKI R., RYBICKI S., WYSOKIŃSKI L., 1999. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Wydawnictwa PIG; Warszawa

BAŻYŃSKI J., DRĄGOWSKI A., FRANKOWSKI Z., KACZYŃSKI R., LEMIESZEK P., NAŁĘCZ T., TARWACKI J., ZAWADZKI R., 1999 - Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1:10 000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach. Wydawnictwa PIG, Warszawa

BELL F. G., 2007 - Engineering geology. Elsevier.

FRANKOWSKI Z. , GODLEWSKI T., IRMIŃSKI W. , ŁUKASIK S. , MAJER E., NAŁĘCZ T. , SOKOŁOWSKA M., WOŁKOWICZ W. , CHADA K. , CHOROMAŃSKI D., GAŁKOWSKI P. , JAŚKIEWICZ K. , JURYS L. , KACZYŃSKI Ł. , MADEJ M. , MAJER K. , PIETRZYKOWSKI P. , SAMEL I. , WSZĘDYRÓWNY-NAST. M., 2012 – Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych. PIG PIB, Warszawa

HENCHER S., 2012 - Practical Engineering Geology. Spon Press.

KOWALSKI W.C., 1988 - Geologia inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

PISARCZYK S., 2001 - Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student opanował wiedzę z zakresu:

- określania zasięgu przestrzennego i złożoności środowiska geologiczno – inżynierskiego (P2A_W01)

- tworzenia modelu geologicznego dla potrzeb dokumentowania geologiczno – inżynierskiego i geotechnicznego (P2A_W07)

- klasyfikacji warunków geologiczno – inżynierskich i metod jej kartograficznego przedstawiania, oceny i prognozowania procesów geodynamicznych (P2A_W04)

- oceny i prognozowania procesów geodynamicznych (P2A_W01)

Student nabył umiejętności

- programowania zakresu badań i analiz niezbędnych dla określania modelu podłoża gruntowego oraz określania kryteriów będących podstawą oceny warunków geologiczno-inżynierskich dla różnego rodzaju inwestycji (P2A_U04)

- prowadzenia analiz warunków geologiczno-inżynierskich w oparciu o dane archiwalne (P2A_U03)

- sporządzania i redagowania analitycznych map i syntetycznych opracowań kartograficznych (P2A_U06)

- identyfikowania i prognozowania procesów geodynamicznych oraz geozagrożeń (P2A_U07)

W ramach realizacji programu przedmiotu student nabywa i rozwija kompetencje społeczne w zakresie:

- organizowania i realizowania pracy w zespole (2PA_K02)

- pozyskiwania informacji z różnych źródeł ( instytucji, firm, organów samorządowych) (P2_K05)

- sposobu prezentacji uzyskiwanych wyników (P2_K02)

- prowadzenia prac projektowych i dokumentacyjnych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa oraz ekonomiki (P2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- ocena sporządzonego w toku ćwiczeń atlasu geologiczno - inżynierskiego

Dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności w czasie całego semestru, czwarta nieobecność powoduje brak zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń, włączając poprawianie pracy projektowej (atlasu) musi odbyć się do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bąkowska, Tomasz Szczepański
Prowadzący grup: Tomasz Szczepański, Piotr Zawrzykraj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bąkowska
Prowadzący grup: Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.