Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGMSP-GEP Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia stosowana
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. Geologia klimatyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe informacje z zakresu geomorfologii ogólnej i metod badań osadów.

Skrócony opis:

Praktikum z Geomorfologii stosowanej ma za zadanie pokazać, jak praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu geomorfologii, dotyczącą form rzeźby terenu, ich ewolucji, procesów odpowiedzialnych za ich powstanie i współcześnie je modelujących oraz metod badań wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów związanych z budownictwem, planowaniem przestrzennym, jak również zarządzania środowiskiem naturalnym.

Pełny opis:

Praktikum z Geomorfologii stosowanej ma za zadanie pokazać praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu geomorfologii, szczególnie dotyczącej form rzeźby terenu, charakteru osadów je budujących, procesów odpowiedzialnych za ich powstanie, jak również współcześnie je modelujących, a także metod wykorzystywanych w geomorfologii i geologii, jako strategicznego narzędzia wykorzystywanego do podejmowania decyzji z zakresu polityki społecznej, monitoringu środowiska, modelowania, zarządzania zasobami środowiska, zarówno pod względem problemów bieżących, jak i przewidywań na przyszłość oraz geomorfologicznych aspektów w formułowaniu ocen oddziaływania na środowisko i innych ekspertyz przyrodniczych. Ponadto, jednym z głównych celów praktikum jest nauczenie studentów rozpoznawania procesów działających w różnych skalach i zachodzących w wybranych środowiskach (stokowym, eolicznym, litoralnym, glacjalnym i peryglacjalnym), ich wpływie na działalność człowieka, a szczególnie znaczenia antropopresji na ich przebieg. Przedstawione zostaną kierunki ewolucji środowisk w kontekście potrzeb budownictwa i zarządzania środowiskiem naturalnym, np. wodnego i ochrony przeciwpowodziowej. Do głównych zadań praktikum należy zapoznanie studentów z metodami skutecznego ograniczania negatywnych skutków działalności procesów, zarówno będących efektem działania naturalnych procesów, jak również wadliwego zarządzania środowiskiem przez człowieka. Prezentacja najważniejszych obszarów aplikacyjnymi, takich jak strefa przybrzeżna, obszary suche, górskie i ich podatność na zagrożenia. Możliwości wykorzystania geomorfologii w renaturyzacji i rekultywacji środowiska. Studenci w trakcie zajęć będą, na wybranych przykładach z Polski i zagranicy, rozpoznawać i określać intensywność działania poszczególnych procesów i ich zapis w rzeźbie i osadach, jako również ich wpływu na działalność człowieka w poszczególnych środowiskach sedymentacyjnych.

Literatura:

Wykład:

Allison R. J. (red.) 2002, Applied geomorphology Wiley & Sons, LTD

Banasik K., Skibiński J., Górski D. 1995, Metody oceny erozji powierzchniowej i akumulacji rumowiska w zbiornikach [w:] Metodyka zagospodarowania zasobów wodnych w małych zlewniach rzecznych, Wyd. SGGW, Warszawa

Basiński T., Pruszak Z. Tarnowska M., Zeidler R. 1993 Ochrona brzegów morskich IBW PAN, Gdańsk

Cooke R.U., Doornkamp J.C. 1990, Geomorphology in Environmental Management, Oxford, London

Embleton C., Embleton-Hamann C. 1997. Geomorphological Hazards in Europe. Elsevier.

French H.M., 2007. The periglacial environment. Wiley & Sons, Ltd.

Goudie A.S. 2013. Arid and Semi-Arid Geomorphology. Cambridge University Press

Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszyńska M., Smolska E., Rutkowski J. 2001, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, WGiSR UW, Warszawa

Pruszak Z., 1998, Dynamika brzegu i dna morskiego IBW PAN, Gdańsk

Przedwojski B. 1998, Morfologia rzek i prognozowanie procesów rzecznych, Wydaw. Akademii Rolniczej, Poznań

Saasa K., Fukuoka H., Wang F., Wang G. 2005. Landslides. Risk Analysis and Sustainable Disaster Managment. Springer.

Zabuski L., Thiel K. Bober L. 1999, Osuwiska we fliszu Karpat polskich: Geologia, Modelowanie, Obliczenia Stateczności, IBW PAN, Kraków

Kociszewska-Musiał G. 1988, Surowce mineralne czwartorzędu, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Ćwiczenia:

Allison R. J. (red.) 2002, Applied geomorphology Wiley & Sons, LTD

Anderson, M.G. (Ed.) 1988. Modelling geomorphological systems, Wiley: 458 p.

Anderson, M.G. and K.S. Richards (Eds.). 1992. Slope stability - Geotechnical engineering and geomorphology. Wiley: 648 p

Banasik K., Skibiński J., Górski D. 1995, Metody oceny erozji powierzchniowej i akumulacji rumowiska w zbiornikach [w:] Metodyka zagospodarowania zasobów wodnych w małych zlewniach rzecznych, Wyd. SGGW, Warszawa

Basiński T., Pruszak Z. Tarnowska M., Zeidler R. 1993 Ochrona brzegów morskich IBW PAN, Gdańsk

Cooke R.U., Doornkamp J.C. 1990, Geomorphology in Environmental Management, Oxford, London

Chang, H.H. 1988. Fluvial processes in river engineering. Wiley: 482 p.

Gurnell, A. And G. Petts (Eds.) 1995. Changing river channels. Wiley: 442 p.

Kociszewska-Musiał G. 1988, Surowce mineralne czwartorzędu, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszyńska M., Smolska E., Rutkowski J. 2001, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, WGiSR UW, Warszawa

Zabuski L., Thiel K. Bober L. 1999, Osuwiska we fliszu Karpat polskich: Geologia, Modelowanie, Obliczenia Stateczności, IBW PAN, Kraków

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Docenia znaczenie geomorfologii w rozwiązywaniu problemów z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego i zarządzania środowiskiem naturalnym;

2. Zna podstawowe procesy działające w środowisku naturalnym i ich wpływ na życie i gospodarkę człowieka;

3. Zna jaki wpływ na procesy naturalne, szczególnie ich intensywność i skalę, wywiera człowieka;

4. Zna metody pomiaru podstawowych procesów naturalnych;

5. Zna podstawowe metody zapobiegania procesom naturalnym, tak aby skutecznie ograniczyć ich wpływ na życie ludzi;

6. Zdaje sobie sprawę z wagi badań osadów i gruntów w budownictwie itp.

Po ukończeniu przedmiotu student

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie określić podstawowe parametry rzeźby, mające wpływ na życie i gospodarowanie w środowisku naturalnym;

2. Umie określić znaczenie i zakres procesów działających w poszczególnych środowiskach sedymentacyjnych na rozwój form i działalność człowieka;

3. Umie ocenić stopień zagrożenia poszczególnymi procesami w określonych środowiskach;

4. Umie określić, jaki wpływ na działanie procesów naturalnych ma działalność człowieka;

5. Umie dobrać metody do określenia przebiegu i intensywności procesów naturalnych;

6. Umie powiązać strukturę osadu i właściwościami gruntów z możliwością wykorzystania w przemyśle.

POSTAWY

1. Rozumie znaczenie geomorfologii w planowaniu przestrzennym i gospodarowaniu środowiskiem;

2. Rozumie znaczenie metod wykorzystywanych w badaniach geomorfologicznych, jako narzędzia wykorzystywanego do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju polityki społecznej, inżynierii oraz w zarządzaniu zasobami środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza prezentowana w formie wykładu będzie weryfikowana za pomocą testu, ćwiczenia wykonywane przez studentów – każde zaliczone na ocenę wg punktacji proponowanej przez osobę prowadzącą zajęcia. Zaliczenie ćwiczeń po uzyskaniu 55% sumy punktów ze wszystkich ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 45 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Woronko
Prowadzący grup: Barbara Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.