Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia urbanistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGUW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia urbanistyczna
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na IV sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada przygotowanie z zakresu oceny warunków geologiczno – inżynierskich hydrogeologicznych oraz wykorzystania GIS w metodach wizualizacji kartograficznej.

Skrócony opis:

Geologia urbanistyczna obejmuje aplikacje zagadnień geologicznych, w szczególności geologiczno – inżynierskich dla potrzeb sporządzania analiz i planów urbanistycznych. W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe uwarunkowania planowania przestrzennego i urbanistycznego oraz aplikacje do tych celów problematyki geologicznej, w tym również zagadnień hydrologicznych oraz środowiskowych.

Pełny opis:

Program wykładu:

1. Cele i zadania planowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego

2. Ocena zasobów przyrodniczych oraz stanu zagospodarowania przestrzenni

3. Metodyka planowania przestrzennego na poziomie podstawowych jednostek terytorialnych (miasta, gminy).

4. Wpływ planów regionalnych i krajowych na kształtowanie rozwiązań planistycznych

5. Inwestycje celu publicznego – uwarunkowania lokalizacyjne, metody optymalizacji rozwiązań, zastosowanie narzędzi informatycznych (

6. Geologiczne uwarunkowania planowania urbanistycznego ( Mapa Geośrodowiskowa Polski, opracowania wielkoskalowe, bazy danych)

7. Zasady waloryzacji geologicznej terenów dla potrzeb planowania urbanistycznego. Klasyfikacje geologiczno – inżynierskie oraz dokumentowanie na potrzeby planowania przestrzennego

8. Geozagrożenia w planowaniu przestrzennym (powierzchniowe ruchy masowe, zagrożenia powodziowe). Zasady zagospodarowania terenów zagrożonych

9. Opracowania ekofizjograficzne

10. Prognozy skutków środowiskowych rozwiązań planistycznych

11. Prawne aspekty problematyki planistycznej i geologiczno – środowiskowej. Ograniczenia przyrodnicze, społeczne, gospodarcze. Wskaźniki urbanistyczne.

12. Przegląd rozwoju urbanistyki i ruralistyki – przykłady historyczne, trendy współczesne, wpływ zagospodarowania na zmiany warunków naturalnych.

Literatura:

CYMERMAN R. (red), 2009 – Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

DUBEL K. 1998. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko; Białystok.

INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY GEOŚRODOWISKOWEJ POLSKI w skali 1:50 000, Wyd PIG 2005 (aneks 2013)

KOZŁOWSKI S., 1997 - Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej, Wyd. KUL

OSTROWSKI W. 2001 Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i Środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

PĘSKI W. 1999 – Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Wyd. „Arkady”

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W02 - ma wiedzę na temat modeli środowiska geologiczno-inżynierskiego, kartografii geologiczno-inżynierskiej, obiektów budowlanych i zasad określania ich kategorii geotechnicznej, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

K_W07 - ma wiedzę na temat zastosowania aktów prawnych w geologii, zna zasady projektowania i dokumentowania geologicznego

K_W09 - ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w celach modelowych, zna zasady schematyzacji warunków geologicznych dla potrzeb modelowych,

K_W10 - ma wiedzę na temat budowy geologicznej w podziale regionalnym z uwzględnieniem specyfiki warunków i procesów geologiczno – inżynierskich oraz treści seryjnych map analitycznych

Student w szczególności opanował wiedzę z zakresu:

- zagadnień urbanistycznych, w których niezbędne jest uwzględnienie problematyki z zakresu geologii stosowanej

- metod oceny fizjograficznej i warunków geologiczno – inżynierskich oraz hydrologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego

- nowoczesnych metod waloryzacji przestrzennej z uwzględnieniem narzędzi informatycznych

Umiejętności

K_U02 - korzysta z zasobów internetowych danych geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń programy komputerowe (np. PLAXIS, AutoCAD, Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy i graficzny

K_U04 - potrafi wydzielić jednorodne warstwy geologiczno-inżynierskie, posiada umiejętność opracowania i analizy atlasu geologiczno-inżynierskiego terenu, potrafi zidentyfikować geozagrożenia w środowisku geologiczno-inżynierskim, zna zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

K_U09 - zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania robót geologicznych i sporządzania dokumentacji geologicznych

K_U12 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz dokumentacyjnych materiałów niepublikowanych, samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

Student w szczególności nabył umiejętności

- zbierania danych geologicznych i hydrologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego

- programowania zakresu analiz geologicznych niezbędnych w projektowaniu urbanistycznym

Kompetencje społeczne

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K03 - potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K08 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

W ramach realizacji programu przedmiotu student w szczególności nabywa i rozwija umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:

- przedstawiania problematyki geologicznej w projektowych zespołach urbanistycznych

- pozyskiwania informacji z różnych źródeł ( instytucji, firm, organów samorządowych)

- metod programowania badań i analiz

- uwzględniania w pracach projektowych i dokumentacyjnych

wymogów bezpieczeństwa oraz ekonomiki

Metody i kryteria oceniania:

wymagania: obecność na wykładach - dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności w czasie całego semestru, trzecia nieobecność powoduje brak zaliczenia ćwiczeń

• aktywność

• zaliczenie pisemne materiału wykładowego w formie testu pisemnego. Zaliczenie poprawkowe może byc przprowadzone w formie kolokwium ustnego.

Zaliczenie pisemne obejmujące tematykę wykładową.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak
Prowadzący grup: Paweł Dobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.