Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMSR-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na IV sem. stud. II st. GES na spec. geologia środowiskowa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, z uwzględnieniem szczególnym środowiska geologicznego. Wiedza z zakresu hydrologii, hydrogeologii, obiektów budowlanych, infrastruktury, zagospodarowania przestrzennego.

Skrócony opis:

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, metodyce badań i zadaniach oraz podstawach prawnych funkcjonowania monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Rodzajach sieci obserwacyjnych, ich organizacji, zasadach organizacji i prowadzenia obserwacji, w szczególności w odniesieniu do monitoringu przyrody nieożywionej.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle wyników systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Pełny opis:

1. Monitoring środowiska - przedmiot i zadania monitoringu środowiska, podstawy prawne funkcjonowania monitoringu w Polsce.

2. Przedmiot monitoringu - krajobraz, geo- i eko-system, zastosowanie teorii systemów w monitoringu środowiska: koncepcja funkcjonowania geosystemu, - komponenty środowiska.

3. Podstawy organizacji i funkcjonowania monitoringu, rola funkcji czasu i przestrzeni w badaniach,.

4. Podstawy metrologiczne monitoringu środowiska - cz. I:

5. Podstawy metrologiczne monitoringu środowiska - cz. II: wybrane elementy metodyki pomiarów, transmisja wyników pomiarów na odległość,

podstawowe typy urządzeń rejestrujących.

6. Organizacja i struktura systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ); stan środowiska w Polsce w świetle wyników badań PMŚ;

7. Blok (badań) emisji PMŚ: monitoring emisji do powietrza, odpadów, zanieczyszczeń do wody.

8. Blok (badań) immisji, zasady organizacji i funkcjonowania, ocena stanu środowiska w świetle wyników obserwacji: monitoringu zanieczyszczeń powietrza, monitoringu hałasu, monitoringu wód powierzchniowych (rzek i jezior). monitoringu osadów, monitoringu gleb i powierzchni ziemi, monitoringu przyrody ożywionej, zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego,

9. Blok (badań) immisji - c.d., wody podziemne, monitoring wód podziemnych - zasady organizacji i funkcjonowania, ogólnokrajowe systemy monitoringu wód podziemnych, stacja hydrogeologiczna - przykład zastosowania automatyki pomiarów.

10. Monitoring wód podziemnych, sieci regionalne i lokalne, terenowe badania wód podziemnych, stan wód podziemnych w świetle wyników obserwacji.

11. System zapewnienia i kontroli jakości w monitoringu środowiska: procedury i kontrola przebiegu badań, błędy badań monitoringowych: identyfikacja błędów, weryfikacja zbiorów wyników obserwacji

12. Bazy danych monitoringu środowiska: Baza danych monitoringu wód podziemnych – SOH, Słownik ważniejszych pojęć dotyczących monitoringu.

13. Europejski system monitoringu wód śródlądowych - EUROWATERNET,

14. Monitoring transgraniczny.

Literatura:

1. Richling A., Solon J., 1996 - Ekologia krajobrazu. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.

2. Namieśnik J., Łukasik Z., Jamrógiewicz Z, 1995 - Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.

3. Szczepańska J., Kmiecik E., 1998 - Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH. Kraków.

4. Kazimierski B., Sadurski A. (red), 1999 - Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych -metody badań. Wyd. PIG. Warszawa.

5. Witczak S. Adamczyk A, 1994, 95 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Tom I in. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ. Warszawa

6. Wybrane pozycje serii Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Prawo Geologiczne i Górnicze

Biblioteka monitoringu środowiska.

Bazy danych środowiskowych

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą wiedzę z zakresu:

• ogólnej wiedzy o systemach

• zasady funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska

• projektowania sieci monitoringu lokalnego i osłonowego,

• opracowania, interpretacji i oceny wiarygodności wyników obserwacji,

• oceny stanu środowiska w oparciu o wyniki monitoringu,

• oceny stanu środowiska regionu (województwa, zlewni) na podstawie wyników monitoringu podstawowych komponentów środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Istotna jest obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.