Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracja zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMZGHC-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Migracja zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I sem. II roku stud. II st. GES na spec. hydrogeologia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń i ich parametry obliczeniowe. Rola ośrodka skalnego w przepływie zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej ze szczególnym uwzględnieniem procesów sorpcyjnych. Opóźnienie przenoszenia substancji w strumieniu wód podziemnych. Wykorzystanie znaczników środowiskowych jako wskaźników migracji zanieczyszczeń. Remediacja środowiska gruntowo-wodnego z produktów ropopochodnych i pestycydów. Modelowanie procesu transportu masy w warunkach filtracji nieustalonej. Kartografia w służbie ochrony wód podziemnych. Projektowanie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi numerycznych.

Pełny opis:

Ćwiczenia dotyczą następujących zagadnień:

• ocena migracji zanieczyszczeń w strefie niepełnego nasycenia z wykorzystaniem programów osadzonych w środowisku GIS

• laboratoryjne metody wyznaczania parametrów migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych

• znajomość równań opisujących transport masy w strefie pełnego nasycenia

• formułowanie zagadnienia brzegowego w modelach transportu masy

• superpozycja procesów fizycznych – model przenoszenia adwekcyjno-dyspersyjnego.

• wykorzystanie stacjonarnych obliczeń pola filtracji do oceny przenoszenia substancji w strumieniu adwekcyjnym

• modelowanie reakcji migrującej substancji z matrycą skalną

• uwzględnienie oddziaływań sorpcyjnych w ujęciu równowagowym z wykorzystaniem izoterm sorpcji

• obliczenia rozpadu i biodegradacji substancji rozpuszczonych w wodach podziemnych

• modelowanie procesu transportu masy

• projekt stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych – podstawy prawne i metody wyznaczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi numerycznych (programy osadzone w środowisku GIS oraz program Visual Modflow)

Literatura:

Domenico P.A., Schwartz F.W., 1990 - Physical and chemical hydrogeology. Wyd. John Wiley & Sons, USA.

Dowgiałło J., Kleczkowski A. S., Macioszczyk T., Różkowski A. (red.), 2002 - Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Fetter C.W., 1994 - Applied hydrogeology. Wyd. Prentice Hall. Inc. A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, New Jersey, USA.

Kleczkowski A. S. (red.), 1984 - Ochrona wód podziemnych. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

Kulma R., 1995 - Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków.

Kulma R., Zdechlik R., 2009 - Modelowanie procesów filtracji. Wyd. AGH, Kraków.

Macioszczyk A. (red.), 2006 - Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. PWN, Warszawa.

Małecki J. J., Nawalany M., Witczak S., Gruszczyński T., 2006 - Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii.

Szymanko J., 1980 - Koncepcje systemu wodonośnego i metod jego modelowania. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

akty prawne związane z tematyką przedmiotu

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student:

W obszarze wiedzy:

K_W01 ma wiedzę na temat czynników kształtujących chemizm wód podziemnych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, procesów hydrochemicznych w środowisku gruntowo-wodnym, modelowania hydrochemicznego, kartografii związanej z chemizmem i jakością wód podziemnych

K_W02 ma wiedzę na temat strumienia wód podziemnych i jego parametrów oraz procesów przepływu i transportu masy w ośrodku gruntowym oraz jego zapisu matematycznego, schematów dopływu wód podziemnych do studni, przepływów zmiennogęstościowych

K_W08 ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w celach modelowych, zna zasady schematyzacji warunków geologicznych dla potrzeb modelowych,

W obszarze umiejętności:

K_U02 korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U04 opisuje strukturę strumienia filtracji i interpretuje siatkę hydrodynamiczną, wyjaśnia sens warunków brzegowych i początkowych w modelach pola filtracji, rozwiązuje ogólne równanie przepływu dla różnych typów powierzchni brzegowej, opisuje główne składowe procesu transportu masy w wodach podziemnych, wyjaśnia sens fizyczny składowych równania adwekcji-dyspersji i podaje warunki jego rozwiązania

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K02 współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

K_K03 potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

K_U08 jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia końcowego ćwiczeń można przystąpić po poprawnym (zaliczonym przez prowadzącego zajęcia) wykonaniu wszystkich zadań. Ocena końcowa ćwiczeń na podstawie kolokwium zaliczeniowego z poprawką uwzględniającą jakość oddanych zadań.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.