Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie geotechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPDTCH-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Projektowanie geotechniczne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu:

- charakterystyki procesów geologicznych

- klasyfikacji i parametrycznej oceny właściwości gruntów i skał

- metod polowych i laboratoryjnych badań gruntów

- zagadnień mechaniki ośrodka gruntowego

Skrócony opis:

Projektowanie geotechniczne to rozwiązywanie zagadnień współpracy obiektu budowlanego z podłożem gruntowym na wszystkich etapach cyklu jego życia. Zagadnienie to przedstawione zostało w normie PN-EN 1997 EUROKOD 7. Norma ta uzależnia zakres i rodzaj badań podłoża, niezbędne obliczenia sprawdzające oraz wymagania co do wykonywania konstrukcji od stopnia zaawansowania zadania, czyli kategorii geotechnicznej obiektu. Zawiera również procedury postępowania przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich, pośrednich oraz konstrukcji oporowych.

Pełny opis:

Praktikum ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami współpracy gruntu z konstrukcją obiektu budowlanego.

Przedmiot składa się z 8 bloków tematycznych obejmujących zagadnienia:

- wyznaczania parametrów obliczeniowych zgodnie z wytycznymi Eurokodu 7

- oddziaływania na zabudowę sąsiednią głębokiego posadowienia w formie wykopu jak i tunelowania podziemnego

- projektowania płytkich fundamentów bezpośrednich w warunkach obciążeń mimośrodowych

- projektowania fundamentów palowych

- projektowania konstrukcji oporowych w postaci ścianek wspornikowych i kotwionych oraz ścian masywnych

- projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego

- monitoringu geotechnicznego

- GEOBIMu

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z teorią oraz metodyką projektowania przedstawionych konstrukcji w ujęciu analitycznym. Wykorzystując przedstawione informacje oraz wiedzę z zakresu mechaniki gruntów, fundamentowania, geotechniki, oraz korzystając z metod analitycznych zaprojektują w trakcie zajęć konstrukcję typu fundamentu bezpośredniego, fundamentu palowego, wybraną konstrukcję oporową oraz konstrukcję z gruntu zbrojonego. Otrzymane rezultaty skonfrontują z wynikami modelowania z wykorzystaniem pakietu programów inżynierskich GEO 5.

Literatura:

Balageas D., Fritzen C.P., Guemes A. 2006. Structural health monitoring.

Chang-Yu O. 2006. Deep excavation

Dunnicliff J. 1988. Geotechnical instrumentation for monitoring field performance.

Fraden J. 2010. Handbook of Modern Sensors. Physics, Design and Applications.

Gwizdała K. 2010. Fundamenty palowe Tom 1 Technologie i obliczenia

Gwizdała K. 2010. Fundamenty palowe Tom 2 Badania i zastosowanie

Topolnicki M., 2016. GeoBIM, czyli geotechnika w BIM

Godlewski T.,Kotlicki W., Wysokiński L.2011: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7.

WIŁUN Z. 1976 Zarys Geotechniki.

ITB Nr 376/2002. Ochrona zabytków w sąsiedztwie głębokich wykopów

ITB Nr 429/2007. Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami.

PN-EN 1997-1 (2008) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1: Zasady ogolne

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego

PN-EN 1990 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji

PN-74/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne fundamentow bezpośrednich

PN-59/B-03020 Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obciążeń jednostkowych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady ogólne

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

Efekty uczenia się:

- rozumie specyfikę i filozofię Eurokodu 7

- zna metody wyznaczania parametrów geotechnicznych wg Eurokodu

- rozróżnia stany graniczne nośności w projektowaniu geotechnicznym (EQU, STR, GEO, UPL, HYD)

-ma wiedzę z zakresu współpracy podłoża gruntowego z obiektem budowlanym

- rozumie znaczenie i potrafi ocenić wpływ podłoża gruntowego oraz środowiska wodnego na warunki posadawiania i użytkowanie obiektów budowlanych

- Zna teoretyczne zasady projektowania, wymiarowania i realizacji podstawowych typów fundamentów bezpośrednich i pośrednich w zróżnicowanych warunkach gruntowych połączone z umiejętnością modelowania współpracy obiektu z podłożem. Ma podstawową wiedzę z podstaw projektowania konstrukcji oporowych i projektowania monitoringu geotechnicznego.

- potrafi ocenić poprawność rozwiązania fundamentowego w zakresie posadowienia bezpośredniego

- posiada umiejętność obsługi programu GEO 5 w zakresie projektowania posadowienia bezpośredniego i pośredniego oraz konstrukcji oporowych

- rozróżnia podstawowe typy oprzyrządowania przeznaczonego do monitoringu geotechnicznego

- potrafi stworzyć trójwymiarowy model budowy geologicznej (model GEOBIM) w programie GEO 5 Stratygrafaia 3D

Rozumie konieczność poszerzania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji w zakresie budownictwa i geotechniki

Student rozumie konieczność pracy zespołowej w realizacji zaawansowanych projektów badawczych

Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa przedmiotu jest wystawiana na podstawie sumarycznej ilości zebranych punktów ze sprawozdań oraz oceny z bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności.

Student otrzymuje z przedmiotu ocenę na podstawie projektów wykonanych podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kiełbasiński
Prowadzący grup: Kamil Kiełbasiński, Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.