Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleogeografia czwartorzędu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPGQC-GEP Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleogeografia czwartorzędu
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. Geologia klimatyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość procesów geologicznych, metodyki badań paleoklimatycznych oraz zasad klimatostratygrafii.

Skrócony opis:

Geologia regionalna czwartorzędu: obejmuje metodykę badań paleogeograficznych oraz zmiany paleogeograficzne w czwartorzędzie, w szczególności w Polsce i w Europie.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są interpretacji paleogeograficznej profili odsłonięć i powierzchniowych map geologicznych, sporządzaniu paleogeograficznych przekrojów geologicznych oraz paleogeograficznych map powierzchni kopalnych. Zaliczenie na podstawie wykonanych prac.

Literatura:

Ehlers, J., Gibbard, P.L. 2004. Quaternary Glaciations – Extents and Chronology. Elsevier, Amsterdam.

Lindner L., red. 1992. Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Mojski J.E., 1993. Europa w plejstocenie, ewolucja środowiska przyrodniczego. Wyd. PAE, Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie, zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, s. 404.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student analizuje krytycznie profile, przekroje i mapy geologiczne, a znając ograniczenia metod wykorzystanych do rozpoznania geologicznego i zastosowanych analiz specjalistycznych, rozpoznaje przestrzenne zróżnicowanie procesów geologicznych i określa ich następstwo w określanych przez niego ramach czasowych. Wyjaśnia przyczyny ewentualnych niejasności w obrazie rozwoju paleogeograficznego, jednocześnie sugerując rozwiązania wariantowe.

K_W03 - zna podstawy geomorfologii i geologii czwartorzędu

K_W07 - zna metodykę badań paleogeograficznych

K_U05 - wykonuje i analizuje przekroje geologiczne ( potrafi je korelować) oraz potrafi wykonywać mapy geomorfologiczne

K_U11 - potrafi przedstawić paleogeografię czwartorzędu

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach kontrola obecności – dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze, ocena prac wykonywanych na zajęciach, w ramach zaliczenia poprawkowego – ocena poprawionych załączników.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dzierżek, Marcin Szymanek
Prowadzący grup: Marcin Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.