Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy hydrotechniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPHTCW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy hydrotechniki
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz geotechniki.

Skrócony opis:

Tematyka zajęć (wykład + ćwiczenia) dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem konstrukcji hydrotechnicznych służących zagospodarowaniu, ochronie i bezpiecznemu wykorzystywaniu zasobów wodnych oraz umożliwiających racjonalną gospodarkę wodną. W ramach wykładu prezentowane są informacje na temat różnych typów budowli piętrzących, m.in. zapór, jazów, zamknięć i upustów, uwarunkowań lokalizacyjnych, w tym dotyczących podłoża gruntowego i skalnego oraz materiałów wykorzystywanych w budownictwie hydrotechnicznym. Omawiane są zasady projektowania wybranych budowli piętrzących oraz przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Prezentowane są także przykładowe, spektakularne obiekty hydrotechniczne zrealizowane w różnych częściach świata. W ramach ćwiczeń wykonywany jest projekt jazu połączony z wykonywaniem obliczeń jego światła oraz wymiarowaniem i określaniem rzędnej korony z zastosowaniem programów komputerowych powszechnego użytku (np. MS Excel, Corel Draw, Surfer).

Pełny opis:

Tematyka zajęć (wykład + ćwiczenia) dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem konstrukcji hydrotechnicznych, służących zagospodarowaniu, ochronie i bezpiecznemu wykorzystywaniu zasobów wodnych oraz umożliwiających racjonalną gospodarkę wodną.

Treść materiału prezentowanego w trakcie wykładu jest związana przede wszystkim z budowlami piętrzącymi: zaporami, jazami i urządzeniami upustowymi i podzielona jest na grupy tematyczne:

• podstawowe pojęcia i definicje oraz klasyfikacje budowli piętrzących

• obciążenia działające na budowle hydrotechniczne i ich podłoże

• zasady projektowania budowli piętrzących oraz przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

• zapory: ziemne i narzutowe, betonowe i zapory innych typów, w tym: stosowane materiały, filtracja przez zapory i podłoże, elementy uszczelniające, drenaż, stateczność i osiadanie zapór, połączenia zapory z podłożem

• jazy, w tym: materiały, zasadnicze elementy jazów, zasady projektowania i rozwiązania konstrukcyjne, stateczność jazów i zagadnienia wytrzymałościowe, obciążenia podłoża, filtracja i wypór pod jazem

• zamknięcia i zasuwy, w tym: ogólna charakterystyka, warunki pracy, rozwiązania kostrukcyjne i obciążenia, warunki przepływu wody nad i pod zamknięciami, rodzaje zamknięć i zasuw

• urządzenia upustowe, w tym: zasady wymiarowania przelewów, spustów i konstrukcji specjalnych

• podstawowe zagadnienia związane z posadawianiem budowli piętrzących, w tym: wykopy fundamentowe, odwodnienie wykopów, przesłony uszczelniające

• zagadnienia prawne i przepisy związane z konstrukcjami hydrotechnicznymi.

Ćwiczenia:

Podstawowe obliczenia światła jazu, przyjęcie liczby i zwymiarowanie otworów jazu. Określenie rzędnej korony jazu. Zarys wstępny i szkic jazu oraz projekt obrysu podziemnego jazu. Określenie warunków filtracji i obliczenie wyporu, wyznaczenie zakresu filtracji obok jazu.

Literatura:

Fanti K., Fiedler K., Kowalewski J., Wójcicki S., 1972: Budowle piętrzące, Arkady, Warszawa.

Adamski W., Gortat J., Leśniak E., Żbikowski A., 1986: Małe budownictwo wodne dla wsi.,

Bednarczyk T., 1985: Budownictwo wodnomelioracyjne cz. 1 i 2 Jazy, cz. 3 Zamknięcia budowli wodnych. Kraków AR im. H. Kołłątaja.;

Budownictwo wodne, 1990: Cz. I – Ciepielowski A., Kiciński T.; Cz. II – Zawada E., Żbikowski A.; Cz. III – Arkuszewski A., Kiciński T., Romańczyk Cz., Żbikowski A. WSiP, Warszawa.;

Dąbkowski Sz. L., Skibiński J., Żbikowski A., 1982: Hydrauliczne podstawy projektów wodno – melioracyjnych. PWRiL, Warszawa.

Depczyński W., Szamowski A., 1997: Budowle i zbiorniki wodne. PW, Warszawa.

Gondowicz A., Kiciński T., Żbikowski A., 1973: Budownictwo wodne. Cz. I. PWSziP, Warszawa.

Żbikowski A., 1967: Małe budowle wodne. Cz. I. - Jazy i zapory. Cz. II. – Kanały i przewody. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Rozumie znaczenie i potrafi ocenić wpływ podłoża gruntowego i skalnego oraz środowiska wodnego na warunki posadawiania i użytkowanie obiektów hydrotechnicznych (P2A_W01)

Potrafi rozpoznawać i klasyfikować najważniejsze obiekty hydrotechniczne, rozumie uwarunkowania ich lokalizacji i realizacji oraz zasady ich funkcjonowania w danych warunkach geośrodowiskowych. (P2A_W04)

Zna teoretyczne zasady projektowania, wymiarowania i realizacji prostych budowli hydrotechnicznych w zróżnicowanych warunkach geośrodowiskowych połączone z umiejętnością modelowania współpracy obiektu z podłożem (P2A_W06)

W zakresie umiejętności:

Potrafi określić warunki stateczności budowli piętrzących i wyznaczyć jej zakres w określonej sytuacji geologicznej i hydrologicznej (P2A_U01)

Potrafi wyznaczyć wielkość obciążeń statycznych i dynamicznych działających na budowle hydrotechniczne uwarunkowanych czynnikami przyrodniczymi i atropogenicznymi (P2A_U05)

Posiada umiejętność wykonania obliczeń hydraulicznych prostych budowli piętrzących z uwzględnieniem wpływu właściwości podłoża gruntowego lub skalnego (P2A_U05)

Ma umiejętność wykonywania dokumentacji projektowych prostych konstrukcji hydrotechnicznych funkcjonujących w zmiennych warunkach geośrodowiskowych (P2A_U09)

W zakresie kompetencji społecznych:

Rozumie konieczność poszerzania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, rozwijającego się szybko wraz z postępem technicznym (P2A_K01)

Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych (P2A_K03)

Metody i kryteria oceniania:

poprawnie wykonany projekt jazu + kolokwium sprawdzające poziom wiedzy na temat zagadnień prezentowanych w ramach wykładu

zaliczenie poprawkowe - poprawnie wykonany projekt jazu + kolokwium sprawdzające poziom wiedzy na temat zagadnień prezentowanych w ramach wykładu

Dopuszczalna dwukrotna usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dziedzic
Prowadzący grup: Artur Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.