Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrofizyka stref uskokowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPSUP-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Petrofizyka stref uskokowych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I sem. II r. stud. II st. GES na spec. tektonika i kartografia geologiczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do zajęć student powinien umieć rozpoznawać skały osadowe, znać podstawy petrofizyki, podstawowe procesy tektoniczne, posiadać umiejętność rozpoznawania struktur tektonicznych, wykonywania i analizowania geologicznych opracowań kartograficznych oraz analizowania danych z otworów wiertniczych.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat roli stref uskokowych w uszczelnianiu złóż węglowodorów i/lub migracji węglowodorów oraz praktyczne jej zastosowanie w rozwiązywaniu zadań na podstawie danych z różnych źródeł. Przedmiot obejmuje charakterystykę stref uskokowych występujących w skałach klastycznych w nawiązaniu do ich własności petrofizycznych oraz zapoznanie się z podstawowymi technikami analizy stref uskokowych, w celu rozpoznania ich własności uszczelniających dla migracji węglowodorów. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne zastosowanie odpowiedniej metodyki badań w rozwiązywaniu określonych zadań.

Pełny opis:

Strefy uskokowe, rozwinięte w skałach klastycznych, mogą tworzyć drogi migracji bądź bariery dla przepływu roztworów. Zasadnicze znaczenie w interpretacji stref uskokowych w kontekście uszczelniania ma superpozycja skał w profilu litologicznym oraz ich właściwości petrofizyczne, kinematyka i geometria uskoków, budowa stref uskokowych, w tym rozprzestrzenienie skał uskokowych i zdefiniowanie ich właściwości petrofizycznych, jak też stan naprężeń w strefach uskokowych. Stąd wnioskowanie na temat zdolności uszczelnienia stref uskokowych wymaga kompleksowej analizy danych od mikroskali do makroskali.

Tematyka zajęć:

1. Budowa stref uskokowych, w tym charakterystyka i klasyfikacja skał uskokowych.

- Analiza geometrii i parametrów uskoku.

- Analiza skał uskokowych.

3. Mechanizmy uszczelniania. Wpływ diagenezy i pogrzebania na stopień uszczelniania stref uskokowych. Metody badania i klasyfikacji typów uszczelnień. Struktura i skład mineralogiczny vs własności petrofizyczne skał uskokowych w porównaniu do skał zbiornikowych.

4. Analiza uszczelnień w strefach uskokowych:

Analiza ułożenia skał uszczelniających i zbiornikowych w skrzydłach uskoku za pomocą diagramu Allana. Analiza potencjalnych uszczelnień i dróg migracji w strefach uskokowych.

Analiza rozprzestrzenia skał uskokowych w strefie uskokowej w kontekście rozpoznania zdolności uszczelniających strefy uskokowej.

5. Wpływ reaktywacji uskoków na szczelność pułapek.

W trakcie praktikum, po zapoznaniu się z teorią w danym bloku tematycznym student, samodzielnie albo w grupie, wykonuje zadanie na podstawie danych przygotowanych przez prowadzącego. Po zakończeniu zadania student bierze udział w dyskusji nad uzyskanymi wynikami.

Wymagana jest samodzielna praca studenta w wymiarze przekraczającym liczbę godzin przedmiotu (praca w domu), którą szacuje się na ok. 1h tygodniowo, czyli ok. 15h w trakcie pełnego cyklu zajęć.

Literatura:

AAPG Bulletin. March 2003 special issue on fault sealing.

Caine, J.S., Evans, J.P., Forster, C.B., 1996. Fault zone architecture and permeability structure. Geology 24, 303-306.

Caine, J.S., Foster, C.B., 1999. Fault zone architecture and fluid flow: insides from field data and numerical modelling. In: Haneberg, W.C., Mozley, P.S., Moor, J.C., Goodwin, L.B., (Eds.), Faults and Subsequent Fluid Flow in the Shallow Crust. Geophysical Monograph, vol. 113. American Geophysical Union, pp. 101-127.

Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN

Fossen H., Schultz R.A., Shipton Z.K., Mair K., 2007. Deformation bands in sandstone: a review. Journal of the Geological Society, London, 164: 755-769.

Jones G., Fisher Q.F., Knipe R.J., (eds) 2000. Faulting, Fault Sealing and Fluid Flow in Hydrocarbon Reservoirs. Geological Society Special Publication 147

Kim, Y., Peacock, D.C.P., and Sanderson, D.J., 2004. Fault damage zones. Journal of Structural Geology, 26: 503-517.

Mierzejewski M.P. (ed.) 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Państwowy Instytut Geologiczny. Instrukcje i metody badań geologicznych, z. 51

Segall P., Pollard D.D., 1980. Mechanics of Discontinuous Faults. Journal of Geophysical Research 85, B8: 4337-4350.

Sibson, R., 1977. Fault rocks and fault mechanism. Journal of the Geological Society, London 133: 191-213.

Tiab D., Donaldson E.C., 2004. Petrophysics. Elsevier Gulf Professional Publishing

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu praktikum student :

- rozumie złożone procesy deformacyjne, które mają wpływ na stopień uszczelnienia skał zbiornikowych w strefach uskokowych,

- rozpoznaje i klasyfikuje typy uszczelnień występujące w strefach uskokowych;

- potrafi wykonać diagramy Allana oraz podstawową analizę szczelności stref uskokowych,

- stosuje wybrane techniki i narzędzia badawcze w zakresie analizy zdolności strefy uskokowej do uszczelnienia złóż węglowodorów;

- analizuje i interpretuje dane empiryczne z różnych źródeł oraz na ich podstawie formułuje odpowiednie wnioski;

- potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i w grupie podczas wykonywania analizy danych jak i w trakcie interpretacji wyników tych analiz.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa oparta wystawiana jest na podstawie:

- aktywności studenta, samodzielnej pracy studenta, jak również pracy w grupie, w tym wyników zadań w poszczególnych blokach tematycznych i referatu z wybranego tematu (50%),

- testu końcowego (50%).

Dopuszcza się dwie nieobecności na zajęciach. Zaliczenie poprawkowe odbywa się na podstawie testu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rybak-Ostrowska
Prowadzący grup: Barbara Rybak-Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rybak-Ostrowska
Prowadzący grup: Barbara Rybak-Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.