Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium z hydrogeologii regionalnej świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSGRS-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium z hydrogeologii regionalnej świata
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I sem. II roku stud. II st. GES na spec. hydrogeologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

Oceną genezy wód podziemnych, wodami w strefie aeracji i saturacji oraz systematyką hydrogeologiczną, ośrodkiem i przestrzenią hydrogeologiczną (porowy, szczelinowy i krasowy), właściwościami hydrogeologicznymi skał i metodyką ich wyznaczania (wodochłonność, odsączalność, pojemność sprężysta, przepuszczalność hydrauliczna - współczynnik filtracji i przepuszczalności), charakterystyką warstw wodonośnych i występowaniem wód podziemnych w różnych strukturach i środowiskach geologicznych utwory lodowcowe i rzeczno-lodowcowe utwory aluwialne różne formy tektoniczne w utworach przed czwartorzędowych rolą stref dyslokacyjnych w krążeniu i drenażu wód podziemnych, właściwościami fizycznymi, organoleptycznymi i chemizmem wód podziemnych, rodzajami i zakresem analiz chemicznych wody, przeobrażeniem wód podziemnych i strefami hydrogeochemicznymi, wodami leczniczymi, podstawowymi prawami ruchu wód podziemnych teoria filtracji, typy ruchu wody prawo Darcy i zakres jego stosowalności prędkość filtracji, prędkość rzeczywista przepływ objętościowy wód podziemnych, parametrami hydrogeologicznymi warstw wodonośnych i słabo przepuszczalnych

współczynnik filtracji, wskaźnik przewodnictwa wodnego, współczynnik zasobności sprężystej, czynniki i parametry przesączania warstwy słabo przepuszczalnej.

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu zapoznanie słuchaczy z hydrogeologią regionalną wybranych części świata oraz stosowanymi w hydrogeologii nowymi metodami badawczymi.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu zapoznanie słuchaczy z hydrogeologią regionalną wybranych części świata oraz stosowanymi w hydrogeologii nowymi metodami badawczymi, porównanie warunków hydrogeologicznych regionów o odmiennych warunkach środowiskowych. Celem seminarium jest również wdrożenie słuchaczy do studiowania fachowej literatury światowej oraz samodzielnego wyciągania wniosków i dokonywania ocen. Ponadto zajęcia te uczą swobodnego posługiwania się anglojęzyczną terminologią hydrogeologiczną, umiejętnością doboru materiałów i prezentowania ich w rzetelny, przejrzysty i ciekawy sposób.

Literatura:

Hydrogeology Journal

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (seminarium) student:

W obszarze wiedzy:

K_W09 - ma wiedzę na temat warunków hydrogeologicznych Polski w podziale regionalnym, w tym wód leczniczych i termalnych, wybranych regionów na świecie oraz treści seryjnych i specjalistycznych map hydrogeologicznych

K_W12 - rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii

W obszarze umiejętności:

K_U02 - korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U06 - potrafi zwięźle scharakteryzować warunki hydrogeologiczne poszczególnych rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie porównać obszary Polski pod względem zasobności w wody podziemne, potrafi wyjaśnić genezę wód mineralnych Polski w nawiązaniu do budowy geologicznej

K_U11 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K08 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Sposób przedstawienia problemu, stopień znajomości zagadnień pokrewnych, jakość pracy seminaryjnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Jerzy Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Jerzy Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.